Sitevoorwaarden

Om toegang te krijgen tot de Apparaat- en Dienverleningspagina's (die verbonden zijn met en verwijzen naar deze voorwaarden) wordt u geacht in te stemmen met de hiernavolgende voorwaarden. Indien u niet instemt met de hiernavolgende voorwaarden, bent u niet gerechtigd om de site te gebruiken. Door de site te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden.

Microsoft Mobile is de auteursrechthebbende op de inhoud van deze webpagina’s (Copyright® Microsoft Mobile Oy 2014 (“Microsoft”). Enige rechten welke bij deze niet uitdrukkelijk toegekend worden, zijn voorbehouden. Reproductie, overdracht, verdeling of bewaring van het geheel of een deel van de inhoud, in enigerlei vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia, is verboden, tenzij in overeenstemming met de hiernavolgende voorwaarden. Microsoft stemt toe dat u deze webpagina's op uw computer doorneemt ("browse") of kopieën van deze pagina's afdrukt, enkel voor uw persoonlijk gebruik en niet voor verspreiding aan derden tenzij Microsoft hierin schriftelijk toegestemd heeft. Individuele documenten in deze webpagina's kunnen onderhevig zijn aan bijkomende voorwaarden aangeduid in deze documenten.

Het gebruik van deze site en de inhoud ervan is toegestaan voor privé, niet commercieel gebruik. Het gebruik van perscommuniqués en andere als publiek gekwalificeerde documenten is toegestaan in publieke mededelingen voor zover de bron van de informatie vermeld wordt.

Deze site en de inhoud ervan worden ter beschikking gesteld voor uw gemak. De inhoud van deze webpagina's is beschikbaar gesteld op een "as is" en "as available" basis. Microsoft waarborgt niet dat haar webpagina's ononderbroken worden of vrij van fouten zijn. Microsoft behoudt zich het recht om op elk ogenblik de pagina's te wijzigen of de toegang ertoe in te trekken.

GEEN ENKELE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET ZOALS, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN EIGENDOM OF NIET-INBREUK OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT GEGEVEN MBT DE BESCHIKBAARHEID, JUISTHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE PAGINA'S. BEHOUDENS OPZET OF GROVE SCHULD, ZAL MICROSOFT NIET AANSPRAKELIJK KUNNEN GESTELD WORDEN VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOOR GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEGEVENS OF VOOR ONDERBREKING VAN COMMERCIELE BEDRIJVIGHEID VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE DIENST, ZELFS INDIEN MICROSOFT OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BEPAALDE LANDEN AANVAARDEN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN NIET, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJKERWIJZE NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MICROSOFT ZAL IN ZULK GEVAL BEPERKT ZIJN IN DE MATE WAARIN ZULKS BIJ DE TOEPASSELIJKE WET TOEGESTAAN IS.

Om uw toegang te vergemakkelijken, is het mogelijk dat Microsoft hyperlinks naar sites op het internet welke eigendom zijn van, of beheerd worden door, derden opneemt. Door de opneming van een hyperlink naar een site van dergelijke derde, dient u de gebruiksregels van de betreffende site na te kijken en te aanvaarden alvorens een dergelijke site te gebruiken. U aanvaardt tevens dat Microsoft geen controle heeft over de inhoud van een dergelijke site en derhalve geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor gegevens gecreëerd of gepubliceerd door dergelijke sites van derden. Daarenboven impliceert een verbinding met een niet-Microsoft-site niet dat Microsoft de site of de producten of diensten waarnaar verwezen wordt in zulke site van derden goedkeurt.

Indien u gegevens verstrekt aan enige van onze servers, bijv. per e-mail of via deze webpagina's, stemt u er in toe dat:

  • de gegevens geen elementen zullen bevatten die in strijd zijn met enige wettelijke bepaling of anderszins ongeschikt voor publicatie;
  • u alle redelijke inspanningen zal gebruiken om enige virussen en andere contaminerende of vernietigende onderdelen te scannen en te verwijderen alvorens enige gegevens te bezorgen;
  • u eigenaar bent van de gegevens of het onbeperkte recht hebt om ze aan ons te bezorgen en dat Microsoft gerechtigd is om de gegevens gratis te publiceren en/of de gegevens of enige daarin beschreven concepten in onze producten te verwerken zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid;
  • en dat u zich ertoe verbindt geen actie tegen ons te ondernemen mbt gegevens welke u bezorgt en u zich ertoe verbindt ons te vrijwaren indien enige derde tegen ons actie onderneemt mbt de gegevens welke u bezorgt.

Microsoft herziet niet de inhoud geplaatst door gebruikers op haar site (en kan zulks niet doen) (behoudens uitdrukkelijke uitzondering in specifieke voorwaarden) en is niet verantwoordelijk voor zulke inhoud. Microsoft mag op elk ogenblik, naar eigen discretie, enige inhoud geplaatst door gebruikers verwijderen. Nokia is een geregistreerd handelsmerk van Nokia Corporation. De productnamen zijn ofwel handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation of haar aangesloten ondernemingen. Andere producten en vennootschapsnamen hierin vermeld, zijn mogelijkerwijze handelsmerken of handelsnamen van hun respectievelijke eigenaars. Uw toegang tot deze site kan niet beschouwd worden als de toekenning, op enigerlei wijze, van enige licentie of gebruiksrecht mbt de merken welke verschijnen op de site, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia of de derde-eigenaar ervan.

Copyright ® Microsoft Mobile Oy 2014. Alle rechten voorbehouden.

We zouden graag feedback ontvangen

Geef na afloop je feedback over onze website

Doe mee aan een korte enquête en vertel ons hoe je online ervaring was. Als je klaar bent met browsen, wordt er een vragenlijst geopend die je kunt invullen.

Klik pas op de knop als je klaar bent met bladeren

Bedankt!

Als je de site verlaat, wordt er een enquête geopend.

Geef na afloop je feedback over onze website

Klik pas op de knop als je klaar bent met bladeren

Bedankt!

Je ontvangt een enquête per e-mail.