MEDEDELING BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE INHOUD VAN DE NOKIA WWW PAGES.

Om toegang te krijgen tot de Nokia World Wide Web pagina's wordt u geacht in te stemmen met de hiernavolgende voorwaarden. Indien u niet instemt met de hiernavolgende voorwaarden, bent u niet gerechtigd om de site te gebruiken. Door de site te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden.

Nokia Corporation is eigenaar van de auteursrechten op de inhoud van de Nokia World Wide Web pagina's (Copyright®Nokia Corporation 2000). Enige rechten welke bij deze niet uitdrukkelijk toegekend worden zijn voorbehouden. Reproductie, overdracht, verdeling of bewaring van het geheel of een deel van de inhoud, in enigerlei vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia, is verboden, tenzij in overeenstemming met de hiernavolgende voorwaarden. Nokia stemt toe dat u Nokia World Wide Web pagina's op uw computer doorneemt ("browse") of kopies van deze pagina's afdrukt, enkel voor uw persoonlijk gebruik en niet voor herverdeling tenzij Nokia hierin schriftelijk toegestemd heeft. Individuele documenten in onze World Wide Web pagina's kunnen onderhevig zijn aan bijkomende voorwaarden aangeduid in deze documenten.

Het gebruik van deze site en de inhoud ervan is toegestaan voor privaat, niet commercieel gebruik. Het gebruik van perscommuniqués en andere als publiek gekwalificeerde documenten is toegestaan in publieke mededelingen voor zover de bron van de informatie vermeld wordt.

Deze site en de inhoud ervan worden ter beschikking gesteld voor uw gemak. De inhoud van de Nokia World Wide Web pagina's is voorzien op een "as is" en "as available" basis. Nokia waarborgt niet dat haar Web pagina's ononderbroken of vrij van fouten zijn. Nokia behoudt zich het recht om op elk ogenblik de pagina's te wijzigen of de toegang ertoe in te trekken.

GEEN ENKELE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET? ZOALS, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN EIGENDOM OF NIET-INBREUK OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT GEGEVEN M.B.T. DE BESCHIKBAARHEID, JUISTHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE PAGINA'S. NOKIA ZAL NIET AANSPRAKELIJK KUNNEN GESTELD WORDEN VOOR ENIGE RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, TOEVALLIGE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, VOOR GEDERFDE WINST OF VOOR ONDERBREKING VAN COMMERCIELE BEDRIJVIGHEID VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE DIENST, ZELFS INDIEN NOKIA OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BEPAALDE LANDEN AANVAARDEN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN NIET, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJKERWIJZE NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NOKIA ZAL IN ZULK GEVAL BEPERKT ZIJN IN DE MATE WAARIN ZULKS BIJ DE TOEPASSELIJKE WET TOEGESTAAN IS.

Om uw toegang te vergemakkelijken, is het mogelijk dat Nokia verbindingen naar sites op het internet welke eigendom zijn van, of beheerd worden door, derden opneemt. Door de verbinding te maken naar een site van dergelijke derde, zal u de gebruiksregels van de betreffende site nakijken en aanvaarden alvorens dergelijke site te gebruiken. U aanvaardt tevens dat Nokia geen controle heeft over de inhoud van een dergelijke site en derhalve geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor gegevens gecreëerd of gepubliceerd door dergelijke sites van derden. Daarenboven impliceert een verbinding met een niet-Nokia-site niet dat Nokia de site of de producten of diensten waarnaar verwezen wordt in zulke site van derden goedkeurt.

Door gegevens te bezorgen aan enige van onze servers, bijv. per e-mail of via de Nokia World Wide Web pagina's, stemt u er in toe dat:

  • de gegevens geen elementen zullen bevatten welke onwettelijk zijn of anderszins ongeschikt voor publicatie;
  • u zal alle redelijke inspanningen gebruiken om enige virussen en andere contaminerende of vernietigende onderdelen te scannen en te verwijderen alvorens enige gegevens te bezorgen;
  • u bent eigenaar van de gegevens of hebt het onbeperkte recht om ze aan ons te bezorgen en Nokia gerechtigd is om de gegevens gratis te publiceren en/of de gegevens of enige daarin beschreven concepten in onze producten te verwerken zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid;
  • en u verbindt zich ertoe geen actie tegen ons te ondernemen m.b.t. gegevens welke u bezorgt en u verbindt zich ertoe ons te vrijwaren indien enige derde tegen ons actie onderneemt m.b.t. de gegevens welke u bezorgt.

Nokia herziet niet de inhoud geplaatst door gebruikers op haar site (en kan zulks niet doen) (behoudens uitdrukkelijke uitzondering in specifieke voorwaarden) en is niet verantwoordelijk voor zulke inhoud. Nokia mag op elk ogenblik, naar eigen discretie, enige inhoud geplaatst door gebruikers verwijderen. Nokia is een geregistreerd handelsmerk van Nokia Corporation. De productnamen van Nokia zijn ofwel handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Nokia. Andere producten en vennootschapsnamen hierin vermeld, zijn mogelijkerwijze handelsmerken of handelsnamen van hun respectievelijke eigenaars. Uw toegang tot deze site kan niet beschouwd worden als de toekenning, op enigerlei wijze, van enige licentie of gebruiksrecht m.b.t. de merken welke verschijnen op de site, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia of de derde-eigenaar ervan.

Copyright ® Nokia Corporation 2008. Alle rechten voorbehouden.