Podmínky používání služeb

Datum účinnosti: 25.04.2014

1. Souhlas

Podmínky používání služeb Microsoft Mobile spolu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a všemi dalšími podmínkami a informacemi poskytovanými v rámci Služby (dále „Podmínky“) jsou rozhodujícími dokumenty pro Vaše používání služby, webové stránky, obsahu a softwaru (dále „Služba“). Zaregistrováním nebo používáním Služby nebo jakékoli její součásti vyjadřujete přijetí Podmínek.

Podmínky představují dohodu mezi vámi a společností Microsoft Mobile Oy se sídlem v c/o Privacy, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo ve Finsku, včetně jejích partnerských společností a dodavatelů (dále „Microsoft Mobile“), která definuje Vaše práva a povinnosti a práva a povinnosti společnosti Microsoft Mobile týkající se Služby.

2. Způsobilost

Chcete-li používat Službu, musí vám být nejméně třináct (13) let. Pokud je Vám méně než třináct (13) let, nebo je Vám nejméně třináct (13) let, ale jste ve Vašem regionu stále nezletilý (nezletilá), musí za Vás nebo vaším jménem přijmout registraci a schválit používání Služby některý z rodičů nebo zákonný zástupce. Osoba provádějící registraci musí být právně svéprávná.

3. Registrace a ukončení

Chcete-li používat Službu, pravděpodobně se budete muset zaregistrovat a vytvořit i účet Nokia s uživatelským jménem a heslem. Pravděpodobně nám budete muset poskytnout některé osobní a další údaje. Společnost Microsoft Mobile si před zprovozněním účtu ověří vaši e-mailovou adresu. Při prvním použití zařízení a při každé aktualizaci softwaru zařízení Nokia bude společnosti Microsoft Mobile odeslána textová zpráva. Vytvoření účtu Nokia vyžaduje přenos dat. Mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Registrací do Služby souhlasíte s poskytnutím pravdivých a úplných informací a s jejich aktualizováním. Je třeba řádně dbát na ochranu Vašeho uživatelského jména a hesla proti zneužití dalšími osobami a o jakémkoli zneužití ihned informovat společnost Microsoft Mobile. Za používání Služby jste osobně odpovědní Vy nebo Váš rodič nebo zákonný zástupce, pokud jste nezletilý (nezletilá).

Pokud si již nepřejete používat Službu, registraci lze ukončit. Po ukončení již nebudete mít přístup ke Službě. Společnost Microsoft Mobile může ukončit Vaši registraci nebo omezit Váš přístup k určitým součástem Služby, pokud má důvodné podezření, že jste porušili Podmínky, nebo po předchozím upozornění v případě, že se nepřihlásíte ke Službě svým uživatelským jménem během posledních šesti (6) měsíců.

S výjimkou ustanovení uvedených v našich zásadách o ochraně osobních údajů společnost Microsoft Mobile neodpovídá za žádné odstranění nebo ztrátu informací nebo obsahu odeslaného do Služby. Pokud jsou informace nebo obsah odstraněny ze Služby Vámi nebo společností Microsoft Mobile, vždy lze dohledat stopy nebo kopie.

4. Licence

Společnost Microsoft Mobile Vám poskytuje nevýhradní nepřenosnou licenci, kdykoli odvolatelnou podle uvážení společnosti Microsoft Mobile, pro přístup a používání Služby v souladu s Podmínkami. Používání Služby Vám neposkytuje žádná autorská práva na žádné informace nebo obsah Služby.

Jako součást Služby Vám může společnost Microsoft Mobile poskytnout obsah vyvinutý společností Microsoft Mobile nebo jejími licencianty (dále „Obsah“). Společnost Microsoft Mobile poskytuje nevýhradní a časově neomezenou licenci k používání Obsahu pro určené účely, pokud není stanoveno jinak v platných Podmínkách nebo v nákupní objednávce. Určité druhy Obsahu mohou být dostupné pouze obyvatelům určitých zeměpisných oblastí. Zavazujete se dodržovat veškerá omezení platná pro konkrétní Obsah, k němuž získáte přístup prostřednictvím Služby. Jakákoli licence poskytnutá pro Obsah třetí strany je závaznou smlouvou mezi vámi a poskytovatelem Obsahu třetí strany. Máte pouze práva k obsahu zde výslovně uvedená.

Jako součást Služby Vám může společnost Microsoft Mobile poskytnout software vyvinutý společností Microsoft Mobile nebo jejími licencianty (dále „Software“). Vaše použití Softwaru může podléhat zvláštním podmínkám, které je nutno přijmout před používáním Softwaru. Pokud k takovému Softwaru nejsou žádné samostatné podmínky, platí následující ujednání: Společnost Microsoft Mobile Vám poskytuje omezené, nevýhradní, nepřenosné právo na instalaci a používání Softwaru do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Software se nesmí kopírovat, s výjimkou provedení jedné archivní záložní kopie. Je zakázáno distribuovat, přenášet oprávnění k používání, modifikovat, překládat, reprodukovat, dále prodávat, poskytovat další licenci, pronajímat, poskytovat leasing, používat postupy zpětného inženýrství nebo jinými způsoby se pokoušet získat zdrojový kód nebo vytvářet deriváty Softwaru. Pro licencovaný software s otevřeným zdrojovým kódem platí licenční podmínky pro software s otevřeným zdrojovým kódem. Používáním softwaru vyjadřujete souhlas s veškerými platnými podmínkami.

Software může podléhat exportním omezením určeným Exportním administrativním nařízením USA nebo jiným importním a exportním omezením. Souhlasíte, že se přesně podrobíte všem příslušným importním a exportním omezením, a berete na vědomí, že jste povinni získat licence pro export, re-export, průvoz (transfer) nebo import Softwaru.

Pravděpodobně budete odesílat informace nebo obsah („Materiál“) do Služby. Společnost Microsoft Mobile si nenárokuje vlastnictví tohoto Materiálu. Vaším odesláním Materiálu se nepřenáší vlastnictví práv k tomuto Materiálu na společnost Microsoft Mobile. Společnost Microsoft Mobile pouze přenáší Materiál a neodpovídá za jeho redakční kontrolu. Odesláním Materiálu do Služby poskytujete společnosti Microsoft Mobile celosvětovou, nevýhradní, dále licencovatelnou, převoditelnou, plně splacenou, bezpoplatkovou, časově neomezenou a neodvolatelnou licenci k používání, kopírování, veřejnému předvádění, zobrazování, distribuci v libovolných médiích a k modifikaci Materiálu za účelem jeho začlenění do jiných prací a za účelem poskytnutí podobných podlicencí v rozsahu nezbytném pro poskytování Služby společností Microsoft Mobile. Toto poskytnutí licence můžete upravit v nastavení ochrany osobních údajů a v dalších nastaveních Služby.

Jste výhradně zodpovědní za provádění záložních kopií dat, která ukládáte ve Službě, včetně Obsahu, který odesíláte. Pokud dojde k ukončení nebo zrušení Služby, společnost Microsoft Mobile může trvale smazat Vaše data. Společnost Microsoft Mobile nemá žádnou povinnost vracet Vám data po ukončení nebo zrušení Služby.

5. Používání Služby

Souhlasíte, že:

 • budete dodržovat platné zákony, Podmínky a dobré mravy;
 • budete používat Službu pouze pro osobní, nekomerční účely;
 • nebudete odesílat nezákonné, agresivní, nepřesný, zavádějící, hanlivý, pornografický, obtěžující, urážlivý nebo jinak nevhodný Materiál;
 • si opatříte veškeré souhlasy, povolení nebo licence, které mohou být zákonem požadovány za účelem odeslání Materiálu;
 • budete respektovat ochranu osobních údajů ostatních;
 • nebudete šířit nebo rozesílat spam, nepřiměřeně velké soubory, řetězové zprávy, pyramidové zprávy, viry;
 • nebudete používat žádné technologie nebo iniciovat činnosti, které mohou poškodit Službu nebo zájmy či vlastnictví uživatelů Služby;
 • nebudete používat žádné automatizované systémy nebo prostředky k přístupu, získání, kopírování nebo monitorování libovolné součásti Služby, a
 • ponesete odpovědnost za následky související s Materiálem, který odešlete.
 • Společnost Microsoft Mobile může, avšak nemusí, provádět následující činnosti:
 • monitorování a moderování libovolného Obsahu nebo Materiálu;
 • odstranění libovolného Materiálu ze Služby; a
 • omezení přístupu k libovolné součásti Služby kdykoli podle vlastního uvážení.

6. Obsah

Před stažením nebo přístupem k libovolnému Obsahu zkontrolujte, zda je Obsah, k němuž chcete přistupovat, omezen věkově nebo označen jako potenciálně „urážlivý“ nebo „hanlivý“. Společnost Microsoft Mobile neodpovídá za jakékoli nároky na odškodnění nebo urážky způsobené nebo utrpěné následkem přístupu k takovém Obsahu.

Souhlasíte, že:

 • budete používat Obsah pouze pro osobní, nekomerční účely;
 • budete používat Obsah v souladu s omezeními stanovenými v platných zákonech, dalších podmínkách, směrnicích a zásadách nebo uvedenými na stránkách produktů, které jsou platné pro danou konkrétní součást Obsahu;
 • nebudete vytvářet kopie, poskytovat, prodávat, přeprodávat, půjčovat, pronajímat, nabízet, vysílat, odesílat, šířit, přenášet, sdělovat veřejně, reprodukovat, modifikovat, zobrazovat, vykonávat, komerčně využívat nebo dávat k dispozici Obsah, pokud nebude stanoveno jinak v platných Podmínkách, a že neprodleně upozorníte společnost Microsoft Mobile na libovolné takové neoprávněné použití;
 • nebudete odstraňovat, obcházet, používat postupy zpětného inženýrství, dekódovat nebo jinak měnit či zasahovat do jakýchkoli platných pravidel o používání nebo se pokoušet o obejití správy digitálních práv nebo funkcí pro ochranu před kopírováním souvisejících s Obsahem nebo jakýchkoli dalších technologií používaných ke kontrole přístupu nebo používání Obsahu a jeho identifikačních informací;
 • nebudete používat žádné automatizované systémy nebo prostředky, s výjimkou těch, které sami poskytujeme, pro výběr nebo stahování Obsahu, a
 • nebudete poskytovat Vaše heslo nebo jinak umožňovat dalším osobám přístup k Obsahu. Omezení kopírování, která platí pro příslušná média, platí rovněž pro Obsah přístupný v rámci této Služby.

Obsah je vlastnictvím/je kontrolován společností Microsoft Mobile a jejími příslušnými licencianty a je chráněn zákony o ochraně duševního vlastnictví.Poskytovatel Obsahu třetí strany je výhradně odpovědný za jakýkoli poskytnutý Obsah, veškeré záruky v rozsahu, v němž nejsou odmítnuté, a za veškeré nároky na odškodnění, které by mohly vzniknout v souvislosti s Obsahem nebo vaším používáním Obsahu. Společnost Microsoft Mobile však může uplatňovat licenční podmínky poskytovatele Obsahu třetí strany vůči vám jako obmyšlená třetí strana pro tyto podmínky. Poskytovatelé Obsahu třetí strany jsou obmyšlenými třetími stranami podle těchto Podmínek a mohou uplatňovat ustanovení, která se přímo dotýkají Obsahu, k němuž mají oprávnění. Společnost Microsoft Mobile může jednat jako prostředník za poskytovatele Obsahu třetí strany při poskytování Obsahu Vám. Společnost Microsoft Mobile není stranou v transakci mezi Vámi a poskytovatelem Obsahu třetí strany pro takovýto Obsah.

7. Obvinění z porušení autorského práva

Porušení autorského práva ke Službě můžete oznámit společnosti Microsoft Mobile poskytnutím oznámení (a) e-mailem s textem „Copyright Notification“ v předmětu zprávy na adresu copyright.notices@microsoft.com, (b) dokumentem nazvaným „Copyright Notification“ a odeslaným na adresu Nokia Inc., Copyright Agent, 200 S. Mathilda Ave., Sunnyvale, CA 94086 USA, nebo (c) prostřednictvím online formuláře, pokud je k dispozici. Vaše oznámení musí splňovat následující náležitosti:

(1) označení původní práce chráněné autorským právem, jehož porušení oznamujete;
(2) označení obsahu v rámci Služby, který podle Vás porušuje autorské právo chránící danou práci. Poskytněte společnosti Microsoft Mobile dostatek podrobností pro nalezení potenciálně závadného obsahu v rámci Služby;
(3) poskytnutí kontaktních informací obsahujících Vaše úplné jméno, poštovní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, pokud ji používáte;
(4) poskytnutí prohlášení, že v dobré víře považujete použití obsahu závadným způsobem jako neoprávněné a nepovolené vlastníkem autorského práva, jeho prostředníkem nebo zákonem;
(5) poskytnutí tohoto prohlášení: „Přísahám s vědomím postihu za křivé svědectví, že informace v tomto oznámení a stížnost jsou přesné a že jsem vlastníkem autorského práva nebo jsem oprávněn jednat jménem vlastníka autorského práva s výhradním oprávněním, které je porušeno,“ a
(6) poskytnutí podpisu dle potřeby.

8. Upozornění

Společnost Microsoft Mobile může zveřejňovat oznámení v rámci Služby. Společnost Microsoft Mobile Vám může rovněž odesílat oznámení o produktech a službách na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které jste nám poskytli. Nejpozději do sedmi (7) dnů od odeslání se tato oznámení považují za doručená. Vaše další používání Služeb představuje přijetí všech oznámení, bez ohledu na způsob jejich doručení.

9. Poplatky

Používání Služby může být zpoplatněno nebo se může stát zpoplatněným.

Jakékoli poplatky uplatňované společností Microsoft Mobile v souvislosti se Službou budou oznámeny samostatně.

Používání Služby může znamenat přenos dat přes síť Vašeho operátora. Ceny uvedené v rámci Služby neobsahují poplatky za přenos dat, textové zprávy, hlasové nebo jiné služby uplatňované vaším operátorem.

Společnost Microsoft Mobile neodpovídá za platby jakýchkoli poplatků vašich poskytovatelů služeb.

10. Objednávka a platební podmínky

„Objednávka“ znamená výběr placeného Obsahu nebo předplatného Obsahu nabízeného společností Microsoft Mobile a dostupného v rámci Služby a přijetí platební metody, a dále předložení objednávky výběrem možností „koupit“, „ok“ nebo „přijímám“ nebo podobným potvrzením přijetí toku objednávky nebo poskytnutím jiného označení přijetí podmínek, které jsou vám předloženy během toku objednávky.

Chcete-li vytvořit Objednávku v rámci Služby, musíte dosahovat věku právní způsobilosti v souladu s platnými zákony. Pokud jste nedosáhli věku právní způsobilosti, můžete vytvořit Objednávku pouze s předchozím souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

Souhlasíte, že všechny Objednávky budou právně platné a závazné. Všechny Objednávky podléhají přijetí společností Microsoft Mobile.

Lze platit kreditní nebo debetní kartou, fakturací operátora nebo jinou platební metodou, je-li k dispozici.

Kreditní nebo debetní karta musí mít fakturační adresu v zemi, v níž daná Služba nabízí Obsah. Společnost Microsoft Mobile si strhne z Vaší kreditní karty nebo z Vašeho bankovního účtu danou částku v přiměřené době po Vašem odeslání Objednávky. Všechny platby kreditní kartou podléhají ověřovacím kontrolám a autorizaci vydavatelem karty.

Pokud si vyberete fakturaci operátora, poplatky se zobrazí na Vaší faktuře za mobilní telefon nebo budou odečteny z Vašeho předplaceného účtu, pokud se jedná o předplacený účet. Někteří operátoři mohou uplatňovat na Vaše používání Služby další podmínky, včetně limitů na částku poplatků v rámci fakturace operátora. Poplatky přesahující limit faktury operátora nebo zůstatek účtu mohou být zamítnuty.

Souhlasíte se zaplacení poplatků souvisejících s Objednávkou, se zajištěním platnosti platebního nástroje v době Objednávky, a souhlasíte s tím, že jste právoplatným držitelem tohoto nástroje a že bude nástroj používán v rámci kreditních limitů.

Pro Obsah k vám doručovaný máte platnou licenci. Souhlasíte s používáním tohoto Obsahu výhradně tak, jak je povoleno v těchto Podmínkách a v jakýchkoli dalších podmínkách, které Vám mohou být sděleny v rámci toku objednávky.

Služba může nabízet přihlášení k odběru. Opravňujete Službu k uplatňování pravidelných poplatků během doby přihlášení k odběru. Služba může rovněž nabízet zkušební dobu. Pokud Vaše Objednávka obsahuje zkušební dobu (rovněž se nazývá zkuste-a-kupte), mohou být poplatky uplatňovány po uplynutí zkušební doby, pokud službu nezrušíte v souladu s podmínkami přihlášení k odběru/zkušební doby.

Ceny Služby se mohou občas změnit. Ceny obsahují příslušné daně platné v době provádění transakce, pokud není uvedeno jinak. V některých případech může uplatňovat další poplatky Vaše banka nebo poskytovatel kreditní karty na základě směnných kurzů měn nebo dalších stanovených poplatků. Společnost Microsoft Mobile neodpovídá za platby jakýchkoli servisních poplatků bank nebo poskytovatelů služeb třetích stran.

11. Zrušení a vrácení peněz

Souhlasíte s elektronickým doručením Obsahu zahájeným současně s vytvořením vaší Objednávky. Jakmile bude Objednávka zpracována, nelze ji zrušit. Charakter Obsahu je takový, že jej nelze vrátit.

Pokud po Objednávce zjistíte a do 48 hodin informujete společnost Microsoft Mobile, že (A) Obsah, který jste objednali, je porušený, (b) Obsah doručení společností Microsoft Mobile neodpovídá popisu Obsahu, který jste objednal prostřednictvím Služby, nebo (c) technické problémy způsobily zpoždění nebo zamezily doručení Obsahu nebo došlo k náhodné multiplikaci objednávek způsobené takovými problémy, Vaší jedinou a výhradní náhradou související s takovými Obsahem bude buďto náhrada takového Obsahu nebo vrácení peněz zaplacených za tento Obsah, a to výhradně podle uvážení společnosti Microsoft Mobile. V ostatních případech se nevrací žádné peníze. Pokud zjistíte jakékoli z výše uvedených problémů, kontaktujte oddělení péče o zákazníky společnosti Nokia.

Upozorňujeme, že oddělení péče o zákazníky společnosti Nokia pravděpodobně nebude schopné zpracovat Vaše požadavky na zákaznickou podporu, pokud neposkytnete ID transakce, které Vám společnost Microsoft Mobile odeslala po provedení Objednávky v rámci Služby. Společnost Microsoft Mobile může vrátit peníze za Obsah pouze v případech, kdy celková cena přesahuje peněžní limit stanovený platnými místními předpisy.

12. Zpětná vazba poskytovaná společnosti Microsoft Mobile

Odesláním názorů, zpětné vazby a návrhů („Zpětná vazba“) společnosti Microsoft Mobile prostřednictvím Služby nebo jinou cestou berete na vědomí a souhlasíte, že: (1) Společnost Microsoft Mobile může mít podobné názory na vývoj na základě Zpětné vazby; (2) Vaše Zpětná vazba neobsahuje žádné důvěrné a chráněné informace, ať už Vaše nebo třetí strany; (3) společnost Microsoft Mobile není povinna zachovat důvěrnost ohledně informací uvedených v rámci Zpětné vazby; (4) společnost Microsoft Mobile může volně používat, šířit, využívat a dále rozvíjet a upravovat Zpětnou vazbu k libovolným účelům; a (5) nemáte nárok na žádnou náhradu ze strany společnosti Microsoft Mobile.

13. Sociální činnosti a sdílení polohy

Funkce v rámci Služby můžete využívat ke sdílení vaší polohy, stavu, obsahu, Materiálu nebo osobních informací nebo ke komunikaci s ostatními uživateli, webovými stránkami nebo službami. Použitím těchto funkcí vyjadřujete souhlas, že společnost Microsoft Mobile může používat a poskytovat tyto informace dalším službám a osobám, s nimiž chcete komunikovat nebo sdílet tyto informace. Uživatelé těchto služeb a další osoby, např. vaše kontakty, mohou vidět Vaši polohu, stav a osobní informace. Používáním těchto funkcí souhlasíte, že nebudete sdílet informace, Obsah nebo Materiál a že nebudete uvádět odkazy na žádné služby nebo jiné webové stránky, které: (a) obsahují obsah nebo jiný materiál, který je nezákonný nebo nevhodný; nebo (b) využívá duševní vlastnictví bez oprávnění nebo nabádá uživatele k pirátství. Společnost Microsoft Mobile není účastníkem vaší komunikace; komunikace probíhá výhradně mezi vámi a ostatními uživateli.

14. Dostupnost a technické požadavky

Dostupnost Obsahu a Služby se může měnit a zcela podléhá uvážení společnosti Microsoft Mobile. Společnost Microsoft Mobile se výslovně zříká jakéhokoli ujištění nebo záruky, že budou konkrétní Obsah nebo Služba dostupné. V některých zemí nemusí být Služba dostupná a může být poskytována pouze ve vybraných jazycích. Služba, operace a některé funkce mohou být také závislé na síti, kompatibilitě používaných zařízení a na podporovaných formátech obsahu.

Pro přístup ke Službě může být nutné stáhnout konkrétní software vyvinutý společností Microsoft Mobile nebo jinou stranou.

Společnost Nokia může dle vlastního uvážení změnit, opravit nebo ukončit Službu jako celek nebo částečně. Služba může být nedostupná během údržby a v dalších časech odstávky. Chcete-li zajistit nejnovější verze softwaru a aplikací pro zařízení společnosti Microsoft Mobile, vaše zařízení může automaticky kontrolovat dostupnost aktualizací softwaru od společnosti Microsoft Mobile. V případě zjištění dostupných aktualizací budete dotázáni na schválení jejich instalace. Prostřednictvím nastavení vašeho zařízení můžete zakázat automatické zjišťování aktualizací. Software můžete instalovat rovněž prostřednictvím dostupných kanálů pro aktualizace softwaru. Pokud společnost Microsoft Mobile považuje aktualizaci Softwaru za důležitou nebo kritickou, pravděpodobně nebudete moci dále používat předchozí verzi Softwaru. Společnost Microsoft Mobile může zamezit vašemu používání předchozí verze Softwaru nebo Služby, dokud nenainstalujete aktualizaci.

Společnost Microsoft Mobile může z libovolného důvodu zakázat Obsah nebo Software obsažený ve vašem účtu Služby a odstranit Obsah nebo Software nebo zakázat kopie jakékoli aplikace ve Vašem zařízení za účelem ochrany Služby, poskytovatelů aplikací, poskytovatelů bezdrátových služeb, prostřednictvím jejichž sítě přistupujete ke službě, nebo jakýchkoli dalších postižených nebo potenciálně postižených stran.

Konkrétní služba může být předběžnou verzí, např. verzí beta, a nemusí fungovat způsobem, jakým funguje konečná verze. Společnost Microsoft Mobile může výrazně změnit jakoukoli verzi Služby nebo Softwaru nebo se rozhodnout nevydávat konečnou verzi.

15. Odkazy na stránky a obsah třetích stran

Společnost Microsoft Mobile může zahrnout přístup na internetové stránky a služby nebo k předinstalovaným klientům, které umožňují komunikaci se stránkami a službami vlastněnými nebo provozovanými třetími stranami a které nejsou součástí Služby. Než začnete používat tyto stránky a služby, zkontrolujte si jejich podmínky a vyjádřete s nimi souhlas.

Společnost Microsoft Mobile nemá žádnou kontrolu nad obsahem, stránkami a službami třetích stran a nenese žádnou odpovědnost za poskytované služby nebo materiály vytvářené nebo zveřejněné na stránkách nebo v rámci služeb těchto třetích stran. Odkaz na stránku třetí strany neznamená, že společnost Microsoft Mobile schvaluje tuto stránku nebo produkty nebo služby na této stránce uváděné.

Dále můžete Vy nebo další uživatelé vytvářet obsah a odkazy na obsah v rámci Služby, které by jinak do Služby nebyly odesílány. Společnost Microsoft Mobile neodpovídá za tento typ obsahu nebo odkazů.

16. Reklama

Služba může obsahovat reklamu. Reklama může být cílená podle obsahu nebo informací uložených v rámci Služby, dotazů provedených prostřednictvím Služby, nebo podle dalších informací.

17. Osobní údaje

Použití vašich osobních údajů se řídí zásadami ochrany osobních údajů a jakýmikoli dalšími informacemi o ochraně osobních údajů, které máte k dispozici.

18. Omezení odpovědnosti

Služba se poskytuje „TAK, JAK JE“ a na bázi „PODLE DOSTUPNOSTI“. Společnost Microsoft Mobile neručí za to, že nedojde k přerušení Služby nebo k chybě nebo zavirování. Ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti a obsahu Služby nejsou poskytovány žádné záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené či předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, záruk právních nároků, neporušení práv, předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Výslovně souhlasíte a uznáváte, že použití Služby je na Vaše vlastní riziko a že můžete být vystaveni obsahu z různých zdrojů.

S výjimkou odpovědnosti za úmrtí nebo úraz způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným pochybením nenese společnost Nokia žádnou odpovědnost za jakékoli přímé škody způsobené vaším použitím nebo nemožností používat Službu. Společnost Microsoft Mobile nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné a následné škody způsobené vaším použitím nebo nemožností používat Službu.

19. Odškodnění

Souhlasíte s ochranou a odškodněním společnosti Microsoft Mobile před jakýmikoli nároky třetích stran a před veškerými závazky, poplatky, ztrátami, náklady a škodami způsobenými nebo vyplývajícími z (i) porušení Podmínek, (ii) porušení nebo překročení práv duševního vlastnictví, dalších práv nebo zásad ochrany osobních údajů třetí strany, nebo (iii) zneužití Služby třetí stranou, pokud toto zneužití bylo umožněno Vaší chybou při uplatňování přiměřených opatření k ochraně Vašeho uživatelského jména a hesla před zneužitím.

20. Různé

20.1 Rozhodné právo

Tyto Podmínky se řídí zákony Finska, bez ohledu na konflikty zákonných ustanovení.

20.2 Platnost

Podmínky nevylučují ani neomezují žádná závazná práva ve Vaší zemi trvalého pobytu, která nelze ze zákona odmítnout. Pokud se zjistí, že některé ustanovení těchto Podmínek je neplatné, zbývající ustanovení nejsou tímto ovlivněna a neplatné ustanovení bude nahrazeno platným ustanovením, které nejvíce odpovídá výsledku a účelu Podmínek. Pokud jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek nepřísluší vašemu použití Služby, nebude to mít vliv na platnost nebo vymahatelnost libovolného dalšího ustanovení Podmínek nebo Podmínek jako celku. Pokud dojde ke konfliktu mezi těmito podmínkami používání služeb Microsoft Mobile a našimi zásadami ochrany osobních údajů, směrodatnými jsou ustanovení těchto podmínek používání služeb Microsoft Mobile. Ustanovení Podmínek určená k trvání i po ukončení vaší registrace zůstávají v platnosti i po ukončení.

20.3 Změny podmínek

Společnost Microsoft Mobile může kdykoli upravit tyto Podmínky bez předchozího upozornění. Pokud se Podmínky změní v ohledu nepříznivém z materiálního hlediska, společnost Microsoft Mobile zajistí zvláštní oznámení upozorňující na tuto změnu.

Jste zodpovědní za pravidelnou kontrolu Podmínek. Používáním Služby vyjadřujete souhlas s veškerými změnami a úpravami.

21. Duševní vlastnictví

Služba, Obsah a Software jsou chráněny mezinárodními zákony pro ochranu autorských práv. Společnost Microsoft Mobile nárokuje autorská práva v rámci Služby, Obsahu a Softwaru v maximálním zákonném rozsahu. V souladu s těmito Podmínkami zůstávají společnosti Microsoft Mobile veškerá práva, právní nároky a podíly ve Službě, jejím Obsahu, Softwaru a ve všech dalších produktech, softwaru a dalším vlastnictví společnosti Microsoft Mobile, která Vám jsou poskytovány nebo které využíváte prostřednictvím Služby.

22. Postoupení práv

Společnost Microsoft Mobile může postoupit svoje práva a povinnosti určené těmito Podmínkami její mateřské společnosti, dceřinným společnostem nebo libovolné jiné společnosti, která je se společností Microsoft Mobile pod společným řízením. Dále může společnost Microsoft Mobile postoupit práva a povinnosti určené těmito Podmínkami třetí straně v případě fúze, akvizice, prodeje majetku, působení práva nebo jiném případě.

Budeme potěšeni, pokud nám poskytnete zpětnou vazbu

Po dokončení nám napište názor na naší webovou stránku

Vyplňte krátký dotazník a povězte nám, jak jste se na webu cítili. Po dokončení procházení se otevře dotazník k vyplnění.

Na tlačítko klikněte až po dokončení procházení

Děkujeme!

Dotazník se zobrazí při opuštění stránky.

Po dokončení nám napište názor na naší webovou stránku

Na tlačítko klikněte až po dokončení procházení

Děkujeme!

Dotazník bude odeslán prostřednictvím e-mailu.