Podmínky používání stránek

Upozornění týkající se používání obsahu stránek www.nokia.cz.

Přístupem na stránky Nokia World Wide Web souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, vezměte, prosím, na vědomí, že vám není dovoleno používat tyto internetové stránky.

Obsahy stránek Nokia World Wide Web chrání Copyright © Nokia Corporation 2000. Veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Reprodukce, převod, rozšiřování nebo ukládání části nebo celého obsahu v jakékoliv podobě bez předchozího písemného souhlasu Nokia je zakázáno, leda, že je v souladu s následujícími podmínkami. Nokia vám dává souhlas k prohlížení stránek Nokia World Wide Web na vašem počítači nebo tisknutí kopií výňatků z těchto stránek pouze pro vaši osobní potřebu a ne pro další rozšiřování bez písemného souhlasu Nokia. Jednotlivé dokumenty na našich stránkách World Wide Web mohou být podrobeny dalším podmínkám uvedenými v těchto dokumentech.

Používání těchto internetových stránek a jejich obsahu je povoleno k osobnímu, neobchodnímu použití. Použití tiskových zpráv a dalších dokumentů označených za veřejné je dovoleno ve veřejném styku, pokud je uveden pramen těchto informací.

Tyto internetové stránky a jejich obsah jsou vám poskytovány pro vaši potřebu. Obsahy stránek Nokia World Wide Web jsou poskytnuty na základě "tak jak jsou" a "jak jsou přístupné". Nokia neposkytuje záruku, že její webové stránky budou nepřerušené nebo bez závad. Nokia si vyhrazuje právo kontrolovat stránky nebo kdykoliv k nim odejmout přístup. ŽÁDNÁ ZÁRUKA JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ VÝSLOVNÁ NEBO IMPLIKOVANÁ, VČETNĚ AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRÁVA NEBO NEZASAHOVÁNÍ DO PRÁVA NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NENÍ POSKYTOVÁNA VE VZTAHU K DOSTUPNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TĚCHTO STRÁNEK. NOKIA NENÍ ODPOVĚDNA ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZTRÁTU NA VÝDĚLKU NEBO ZA PŘERUŠENÍ OBCHODOVÁNÍ V DŮSLEDKU POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ TÉTO SLUŽBY, I KDYŽ NOKIA BYLA OZNÁMENA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD. NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, PROTO JE MOŽNÉ, ŽE NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ NEBO VÝJIMEK SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. ODPOVĚDNOST NOKIA SE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ OMEZUJE NA NEJVĚTŠÍ ROZSAH OMEZENÍ DOVOLENÝ ZÁKONEM.

Pro vaši snadnou přístupnost může Nokia zahrnout spojení na další internetové stránky na internetu, které jsou vlastněny nebo provozovány třetími stranami. Spojením s těmito internetovými stránkami třetích stran posoudíte a odsouhlasíte pravidla jejich použití před jejich uplatněním. Také odsouhlasíte, že Nokia nemá kontrolu nad obsahem těchto internetových stránek a nemůže na sebe vzít žádnou zodpovědnost za materiál vytvořený nebo uveřejněný na těchto internetových stránkách třetích stran. Dále, spojení s jinými internetovými stránkami než Nokia neznamená, že Nokia schvaluje tyto internetové stránky nebo výrobky nebo služby uváděné na takovýchto internetových stránkách třetí strany.

Odesláním materiálu jakémukoliv z našich serverů, například, e-mailem nebo prostřednictvím Nokia World Wide Web stránek souhlasíte, že (a) materiál nebude obsahovat žádné věci, které jsou nezákonné nebo jsou jinak nevhodné k uveřejnění; (b) použijete rozumné úsilí k prohlédnutí a odstranění jakýchkoliv virů nebo jiných narušujících nebo destruktivních mechanismů před odesláním jakéhokoliv materiálu; (c) vlastníte materiál nebo máte neomezené právo ho poskytnout Nokia a Nokia může uveřejnit materiál zdarma, popř. materiál nebo jakékoliv v něm popsané pojetí může začlenit do svých produktů bez vystavení se jakémukoliv riziku odpovědnosti nebo závazků; (d) souhlasíte, že Nokia může volně a neomezeně nakládat s vámi odeslaným materiálem a souhlasíte odškodnit Nokia, pokud jakákoliv třetí strana podnikne kroky proti Nokia v souvislosti s materiálem, který jste odeslali.

Nokia nekontroluje a nemůže kontrolovat obsah odeslaný uživateli na své internetové stránky a není zodpovědná za tento obsah. Nokia může kdykoliv dle svého uvážení odstranit jakýkoliv obsah odeslaný uživatelem.

Nokia je registrovaná ochranná známka Nokia Corporation. Názvy výrobků Nokia jsou buď ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami Nokia. Jiné výrobky a názvy společností zde uveřejněné mohou být ochranné známky nebo obchodní názvy jejich příslušných majitelů. Váš přístup na tyto internetové stránky nebude implicitně vykládán jako udělení překážky uplatnění žalobního nebo jiného nároku, jakékoliv licence nebo práva použít jakoukoliv známku, která se objeví na internetových stránkách bez předchozího písemného souhlasu Nokia nebo třetí strany, která je jejich majitelem.

Copyright © Nokia Corporation 2000. Všechna práva vyhrazena.

Sídlo společnosti: Nokia Czech Republic, s.r.o. Prague City Center, Klimentská 46/1216, 110 02 Praha 1, IČ: 625 83 328
Společnost je zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 33540