Teenuse kasutustingimused

Jõustumiskuupäev: 25.04.2014

1. Nõustumus

Käesolevad Microsoft Mobile Teenuse Tingimused koos Privaatsuspoliitikaga ja kõik muud täiendavad tingimused ja informatsioon, mida võidakse pakkuda Teenuse osana (ühiselt „Tingimused“), reguleerivad Teie poolt teenuse, veebilehe, sisu ja tarkvara kasutamist (ühiselt "Teenus"). Teenuse kasutajaks registreerimise või Teenuse (sh osalise) kasutamisega olete nõustunud nende Tingimustega.

Teie ja Microsoft Mobile Oy, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Soome, sealhulgas tütarettevõtete ning tarnijate (ühiselt “Microsoft Mobile”), vahel on käesolevatel Tingimustel sõlmitud leping, mis reguleerib Teie ja Microsoft Mobile õigusi ja kohustusi seoses Teenusega.

2. Vanusepiirang

Teenuse kasutamiseks peate oleme vähemalt 13-aastane. Kui olete noorem kui 13-aastane, või vähemalt 13-aastane, kuid oma elukohas alaealine, peab Teie vanem või seaduslik esindaja andma Teie eest nõusoleku Teie registreerimiseks ja Teiepoolseks Teenuse kasutamiseks. Isik, kes täidab registreeringu, peab olema teovõimeline.

3. Registreerimine ja tühistamine

Teenuse kasutamiseks võib Teil olla vajalik registreerida ja luua Nokia Konto kasutajanime ja salasõnaga. Teil võib olla vajalik esitada meile teatud isiku- ja muid andmeid. Microsoft Mobile võib kontrollida Teie e-posti aadressi enne kui saate kasutada oma Nokia Kontot. Seadme esmakordsel kasutamisel ja iga kord, kui uuendate Nokia seadme tarkvara, saadetakse tekstisõnum Microsoft Mobilele. Nokia konto loomiseks on vajalik andmeedastus. Rakenduda võivad andmeedastuse tasud.

Teenuse kasutajaks registreerimisel nõustute esitama tõest ja täielikku teavet ning esitatud teabe muutumisel seda uuendama. Olete kohustatud rakendama vajalikku hoolt oma kasutajanime ja salasõna kaitsmiseks väärkasutamise eest ning kohustute Microsoft Mobile koheselt teavitama mistahes väärkasutusest. Teenuse igasuguse kasutamise eest vastutate Teie isiklikult; kui olete alaealine, siis ka Teie vanem või seaduslik esindaja.

Kui soovite Teenuse kasutamisest loobuda, võite oma registreeringu lõpetada. Pärast lõpetamist ei ole Teil enam juurdepääsu Teenusele. Microsoft Mobile võib lõpetada Teie registreeringu või piirata Teie juurdepääsu Teenuse teatud osadele, kui Microsoft Mobile mõistlikult usub, et Te olete Tingimusi rikkunud, või eelneva etteteatamisega juhul, kui Te ei ole Teenusesse oma kasutajanimega sisse loginud viimase kuue (6) kuu jooksul.

Microsoft Mobile ei vastuta Teie poolt Teenusesse esitatud teabe või sisu eemaldamise või kadumise eest, välja arvatud Privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel ja korras. Teie või Microsoft Mobile poolt teabe või sisu Teenusest eemaldamise korral võib siiski mujale jääda jälgi või koopiaid.

4. Litsentsid

Microsoft Mobile annab Teile mitte-eksklusiivse, mitte-loovutatava litsentsi Teenusele juurdepääsuks ja Teenuse kasutamiseks rangelt kooskõlas Tingimustega, mille Microsoft Mobile võib ühepoolselt igal ajal tagasi võtta või tühistada. Teenuse kasutamine ei anna Teile mistahes intellektuaalse omandi õigusi Teenuses oleva informatsiooni või sisu suhtes.

Osana Teenusest võib Microsoft Mobile Teile pakkuda Microsoft Mobile või tema litsentsiandjate poolt arendatud sisu (“Sisu”). Microsoft Mobile annab Teile mitte-eksklusiivse ja tähtajatu litsentsi Sisu kasutamiseks selle kavandatud otstarbel, välja arvatud kui kohalduvates Tingimustes või ostutellimuses on teisiti sätestatud. Osa Sisu võib olla kättesaadav üksnes teatud geograafiliste piirkondade elanikele. Te olete seotud mistahes teatud konkreetse Sisu, mida Te Teenuse vahendusel omandate, suhtes rakendatavate piirangutega. Teil on Sisu suhtes ainult need õigused, mis on käesolevaga sõnaselgelt antud.

Osana Teenusest võib Microsoft Mobile Teile pakkuda Microsoft Mobile või tema litsentsiandjate poolt arendatud tarkvara (“Tarkvara”). Teiepoolne Tarkvara kasutamine võib olla reguleeritud täiendavate tingimustega, millega Te peate enne Tarkvara kasutamist nõustuma. Kui Tarkvara suhtes ei ole kehtestatud täiendavaid tingimusi, siis kohalduvad järgmised tingimused: Microsoft Mobile annab Teile piiratud, mitte-eksklusiivse, mitte-loovutatava õiguse paigaldada ja kasutada Tarkvara Teie arvutis ja/või mobiilseadmel. Te ei või Tarkvara kopeerida, välja arvatud ühe tagavarakoopia tegemine arhiivi. Te ei või levitada, kasutamisõigust võõrandada, muuta, tõlkida, reprodutseerida, edasi müüa, all-litsentseerida, üürida, rentida, pöördprojekteerida või mistahes muul viisil proovida selgitada välja lähtekoodi või teha tuletatud töid Tarkvarast. Avatud lähtekoodiga litsentsi kasutava tarkvara suhtes võivad kohalduda asjakohased avatud lähtekoodiga litsentsi tingimused. Tarkvara kasutamine Teie poolt näitab Teie nõustumist kohalduvate tingimustega.

Tarkvara suhtes võivad rakenduda ekspordi piirangud vastavalt Ameerika Ühendriikide ekspordi haldamise regulatsioonidele või muudele impordi või ekspordi kontrollimise regulatsioonidele. Te nõustute rangelt järgima kõiki kohalduvaid impordi ja ekspordi regulatsioone ja olete teadlik, et Teil on kohustus hankida õigused sellise Tarkvara ekspordiks, reekspordiks, üleviimiseks või impordiks.

Teil võib olla võimalik esitada Teenusele informatsiooni või sisu (“Materjal”). Microsoft Mobile ei esita Teie Materjali osas omandiõiguse nõudeid. Materjali esitamine ei too kaasa Materjali omandiõiguse üleminekut Microsoft Mobilele. Microsoft Mobile üksnes edastab Materjali ning Microsoft Mobile ei vastuta toimetajakontrolli eest selle üle. Materjali Teenusesse esitamisega annate Te Microsoft Mobilele ülemaailmse, mitte-eksklusiivse, all-litsentseeritava, täielikult tasutud, litsentsitasu-vaba, tähtajatu ja tagasivõtmatu litsentsi Materjali kasutamiseks, kopeerimiseks, avalikult esitamiseks, demonstreerimiseks, jagamiseks igasuguses meedias ja Materjali muutmiseks, et ühendada Materjal teistesse töödesse, ning anda sarnaseid all-litsentse ulatuses, mis on vajalik Microsoft Mobile poolt Teenuse osutamiseks. Teil võib olla võimalik kohandada seda litsentsi andmist Teenuse privaatsus- ja muudes seadistustes.

Andmetest, mille olete Teenuses salvestanud, sealhulgas Teie poolt üleslaaditud Sisust, tagavarakoopiate tegemise eest vastutate ainuisikuliselt Teie. Kui Teenuse osutamine lõpetatakse või katkestatakse, võib Microsoft Mobile püsivalt Teie andmed kustutada. Microsoft Mobilel ei ole mingisugust kohustust tagastada Teile andmeid pärast seda, kui Teenus on lõpetatud või katkestatud.

5. Teenuse kasutamine

Käesolevaga nõustute Te:

 • tegutsema kooskõlas kohalduvate seaduste, Tingimuste ja heade kommetega;
 • kasutama Teenust üksnes isiklikuks, mitte-ärilisel otstarbel;
 • mitte esitama ebaseaduslikku, solvavat, ebatäpset, eksitavat, ründavat, pornograafilist, ahistavat, laimavat või muul moel ebasobivat Materjali;
 • hankima kõik nõusolekud, load või litsentsid, mis võivad olla seaduse kohaselt nõutavad Teie poolt Materjali esitamiseks;
 • austama teiste isikute privaatsust;
 • mitte levitama ega postitama rämpsposti, ebamõistlikult suuri faile, kett-kirju, püramiidskeeme, viirusi;
 • mitte kasutama muid tehnoloogiaid või algatama mistahes tegevusi, mis võivad kahjustada Teenust, või Teenuse kasutajate huve või vara;
 • mitte kasutama mistahes automaatseid süsteeme või vahendeid, et siseneda, omandada, kopeerida või seirata mistahes Teenuse osa; ja
 • võtma vastutuse Teie poolt postitatud Materjaliga seotud tagajärgede eest.

Microsoft Mobile võib, kuid ei ole kohustatud:

 • seirama või modereerima mistahes Sisu või Materjali;
 • eemaldama mistahes Materjali Teenusest; ja
 • igal ajal omal valikul piirama juurdepääsu Teenuse mistahes osale.

6. Sisu

Enne ükskõik millise Sisu allalaadimist või avamist palun kontrollige, kas see Sisu, mida Te soovite avada, on piiratud juurdepääsuga sõltuvalt vanusest või märgitud kui potentsiaalselt ”solvav” või ”paljastav”. Microsoft Mobile ei ole vastutav ükskõik milliste nõuete või solvangute eest, mis on Teile esitatud või mille olete kandnud tulenevalt Teie poolt sellise Sisu avamisest.

Te nõustute, et:

 • Kasutate Sisu ainult isiklikel, mitte-kommertslikel eesmärkidel;
 • Kasutate Sisu kooskõlas piirangutega, mis on sätestatud rakenduvates õigusaktides, täiendavates tingimustes, juhendites ja eeskirjades või toote lehtedel, mis kohalduvad antud konkreetsele Sisu osale;
 • Ei tee koopiaid, anna, müü, müü edasi, laena, rendi, paku, edasta, saada, jaga, kanna üle, kommunikeeri avalikkusele, reprodutseeri, modifitseeri, näita, esita, kasuta äriliselt ega tee Sisu kättesaadavaks, välja arvatud kui see on rakenduvate Tingimustega lubatud ja Te nõustute teavitama Microsoft Mobile koheselt igasugusest sellisest volitamata kasutusest;
 • Ei eemalda, lähe mööda, pöördprojekteeri, dekrüpteeri või muul viisil muuda või mõjuta mistahes rakenduvaid kasutamise reegleid ega ürita minna mööda digitaalsete õiguste haldamise või koopiate tegemise takistamise vahenditest, mis on seotud Sisuga, või mistahes muudest tehnoloogiatest, mida kasutatakse Sisu või tuvastamise teabe juurdepääsu või kasutamise kontrollimiseks;
 • Ei kasuta Sisu valimiseks ja allalaadimiseks ükskõik milliseid automaatseid süsteeme või vahendeid, välja arvatud meie poolt pakutavaid; ja
 • Ei avalda oma parooli ega muul viisil luba teistel isikutel saada juurdepääsu Sisule.

Piirangud kopeerimisele, mis rakenduvad vastavale meediale, rakenduvad samuti Sisule, millele saadakse juurdepääs käesoleva Teenuse osana.

Sisu on Microsoft Mobile ja/või selle vastavate litsentsiandjate omanduses ja/või kontrolli all ja seda kaitsevad intellektuaalse omandi seadused. Kolmandast isikust Sisu pakkuja on ainuisikuliselt vastutav mistahes tema pakutava Sisu suhtes, mistahes garantiide suhtes ulatuses, milles need garantiid pole välistatud, ja kõikide nõuete suhtes, mis Teil võivad olla seoses selle Sisu või Teie poolt selle Sisu kasutamisega. Microsoft Mobile, kui kolmanda isiku Sisu litsentsi tingimuste alusel soodustatud isik, võib siiski Teilt nõuda nende tingimuste täitmist. Kolmandast isikust Sisu pakkujad on käesolevate Tingimuste alusel kasusaavad kolmandad isikud ja võivad nõuda selliste tingimuste täitmist, mis otseselt puudutavad Sisu, mille suhtes neil on õigusi. Microsoft Mobile võib tegutseda kolmandast isikust Sisu pakkuja esindajana Teile Sisu pakkumisel. Microsoft Mobile ei ole Teie ja kolmandast isikust sellise Sisu pakkuja vahelise tehingu pooleks.

7. Autoriõiguste rikkumise väited

Te võite teavitada Microsoft Mobile autoriõiguste rikkumisest Teenuses, teavitades (a) aadressile copyright.notices@microsoft.com saadetud e-kirjaga, millele on pealkirjaks märgitud “Copyright Notification”, (b) aadressile Nokia Inc., Copyright Agent, 200S. Mathilda Ave., Sunnyvale, CA 94086 USA või (c) online vormi kaudu, kui see on olemas. Teie teavitus peab:
(1) tuvastama originaalse autoriõigustega kaitstud teose, millega seonduvaid autoriõigusi on Teie väitel rikutud;

(2) tuvastama Teenuse sisu, mis Teie väitel rikub autoriõigusi. Palun andke piisavalt palju informatsiooni, et Microsoft Mobile oleks võimalik väidetavalt rikkuv sisu Teenusest üles leida;

(3) sisaldama Teie kontaktandmeid, sealhulgas Teie täielik nimi, postiaadress, telefoni number ja e-posti aadress, kui see on olemas;

(4) sisaldama kinnitust, et Teil on heal usul põhinev arusaam, et sisu sellisel viisil kasutamine, nagu kaevatud, ei ole autoriõiguste omaja, tema esindaja või seaduse poolt lubatud;

(5) sisaldama järgmist lõiku: "Ma vannun, valevandumise karistuse ähvardusel, et käesolevas teavituses ja kaebuses sisalduv informatsioon on täpne ja ma olen autoriõiguste omaja, või olen volitatud esindama autoriõiguste omajat, kellele kuulub ainuõigus, mida rikutakse."; ja

(6) sisaldama Teie allkirja, vastavalt vajadusele.

8. Teavitused

Microsoft Mobile võib Teenuse raames teateid postitada. Microsoft Mobile võib Teile toodete ja teenuste kohta teateid saata ka e-posti aadressile või telefoni numbrile, mille Te meile andnud olete. Loetakse, et Te olete sellised teated kätte saanud hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul alates hetkest, millal Microsoft Mobile need saatis või postitas. Teie poolt jätkuv Teenuste kasutamine tähendab, et olete kätte saanud kõik teated, hoolimata kättetoimetamise viisist.

9. Tasud

Teie poolt Teenuse kasutamine võib olla või võib muutuda tasuliseks.

Mis tahes tasudest, mida Microsoft Mobile võtab, teavitatakse eraldi seoses Teenusega.

Teenuse kasutamisega võib kaasneda andmete ülekanne läbi Teie teenusepakkuja võrgu. Teenuses märgitud hinnad ei sisalda Teie teenusepakkuja võimalikke tasusid seoses andmete ülekande, tekstisõnumite, heli- ja teiste teenuste osutamisega.
Microsoft Mobile ei võta mingisugust vastutust Teie teenusepakkuja poolt kehtestatud tasude maksmise eest.

10. Tellimis- ja maksetingimused

”Tellimus” tähendab Teenuse raames kättesaadava ja Microsoft Mobile poolt pakutava tasulise Sisu valimist ja/või Sisuga liitumist, sisestades makseviisi ja valides ”osta”, ”ok”, või ”nõustun” või muu sarnane nõustumise kinnitus tellimise protsessis või esitades muu indikatsiooni nõustumise tingimuste kohta, mis on Teile kättesaadavad tellimise protsessis.

Selleks et Teenuse raames Tellimust esitada, peate Te olema vanuses, millest alates Teid loetakse teovõimeliseks vastavalt kohalduvale õigusele. Kui Te ei ole jõudnud vanuseni, millest alates Teid teovõimeliseks loetakse, võite Te Tellimusi esitada vaid Teie vanema või seadusliku eestkostja eelneval nõusolekul.

Te nõustute, et kõik Tellimused on õiguslikult kehtivad ja siduvad. Kõik Tellimused sõltuvad Microsoft Mobile poolt antavast nõusolekust.

Te võite maksta krediit- või deebetkaardiga, võrguteenuse pakkuja arveldamisega või kasutades muud makseviisi, kui see on olemas.

Teie krediit- või deebetkaardil peab olema arveldamise aadress riigis, kus pakutakse Sisu Teenusega. Microsoft Mobile võtab vastava summa maha Teie krediitkaardilt või pangakontolt mõistliku aja jooksul pärast seda, kui Te olete Tellimuse teinud. Kõiki krediitkaardi makseid kontrollitakse ja autoriseeritakse kaardi väljastaja poolt.

Kui Te valite võrguteenuse pakkuja arveldamise, ilmnevad tasud Teie mobiiltelefoni arvel või need lahutatakse Teie ettemakstud kontolt, kui tegemist on ettemakstud kontoga. Mõned võrguteenuse pakkujad võivad Teie poolt Teenuse kasutamisele seada täiendavad tingimused, sealhulgas piirmäärade seadmine võimalikule tasude summale võrguteenuse pakkuja arveldamisel. Võrguteenuse pakkuja piirmäärasid või konto saldot ületavatest tasudest võidakse keelduda.

Te olete nõus tasuma Teie Tellimusega seonduvad tasud ja tagama, et maksevahend on Tellimuse ajal kehtiv ja et Te olete maksevahendi õigustatud valdaja ja maksevahendit kasutatakse selle makselimiitide piires.

Üle antav Sisu litsentseeritakse Teile. Te nõustute kasutama sellist Sisu üksnes nii, nagu lubatud käesolevates Tingimustes ja kõikides täiendavates tingimustes, mis võidakse Teile esitada tellimise protsessis.

Teenus võib pakkuda liitumisi (abonement). Liitumise perioodil volitate Te Teenust rakendama perioodilist tasu. Teenus võib samuti sisaldada prooviperioodi. Kui Teie Teenus sisaldab prooviperioodi (samuti tuntud kui proovi-ja-osta), võib Teilt prooviperioodi lõppedes nõuda tasu, välja arvatud kui Te loobute vastavalt liitumise/proovimise tingimustele.

Teenuse hinnad võivad aeg-ajalt muutuda. Hinnad sisaldavad kohalduvaid makse, mis kehtivad Teie tehingu tegemise ajal, kui teisiti pole öeldud. Võib esineda juhtumeid, kus Teie pank või krediitkaardi pakkuja võib nõuda täiendavaid tasusid kasutatavate valuutavahetuse kursside põhjal ja/või täiendavalt määratud tasusid. Microsoft Mobile ei vastuta pankade või mis tahes muu kolmanda isiku poolt kehtestatud tasude maksmise eest.

11. Tühistamine ja raha tagastamine

Te nõustute Sisu elektroonilise kättetoimetamisega, mis algab samaaegselt Teie Tellimuse esitamisega. Te ei saa oma Tellimust tühistada, kui see on juba esitatud. Sisu olemus on selline, et seda pole võimalik tagastada.
Juhul kui Te pärast Tellimust avastate ja teavitate Microsoft Mobilele 48 tunni jooksul, et (a) Sisu, mille te olete tellinud, on defekte; (b) Sisu, mis Microsoft Mobile Teile kätte toimetab, ei vasta selle Sisu kirjeldusele, mis Te Teenuse kaudu tellisite; või (c) tehnilised probleemid tekitasid viivituse või ei võimaldanud Teie Sisu kättetoimetamist või selliste tehniliste probleemide poolt on põhjustatud juhuslikud mitmekordsed tellimused, on Teie ainuke õiguskaitsevahend seoses sellise Sisuga kas sellise Sisu asendamine või hinna, mis on sellise Sisu eest tasutud, tagastamine, Microsoft Mobile poolt kindlaks määratud tingimustel. Muudel juhtudel raha ei tagastata. Kui Te puutute kokku mis tahes ülalnimetatud probleemiga, palun võtke ühendust Microsoft Mobile klienditeenindusega.

Palun pange tähele, et Nokial ei pruugi olla võimalik Teie klienditeeninduse taotlust läbi vaadata, kui Te ei anna oma tehingu ID-d, mille Microsoft Mobile on Teile andnud pärast Teie Tellimust Teenusest. Microsoft Mobile võib tagastada raha üksnes Sisu eest, mille koguhind ületab kohalduvas kohalikus õiguses sätestatud rahalise limiidi.

12. Tagasiside Microsoft Mobilele

Esitades Microsoft Mobilele mistahes ideid, tagasisidet ja/või ettepanekuid ("Tagasiside") Teenuse kaudu või muul viisil, Te kinnitate ja nõustute, et: (1) Microsoft Mobilel võib olla arendusideid, mis sarnanevad Tagasidele; (2) Teie Tagasiside ei sisalda Teie või mis tahes kolmanda isiku konfidentsiaalset või varalist informatsiooni; (3) Microsoft Mobilel ei ole Tagasiside suhtes konfidentsiaalsuskohustus; (4) Microsoft Mobile võib Tagasisidet mis tahes eesmärgil vabalt kasutada, jagada, rakendada ja edasi arendada ning muuta; ja (5) Teil ei ole õigust saada Microsoft Mobilelt mistahes kompensatsiooni.

13. Sotsiaalsed tegevused ja asukoha jagamine

Te võite kasutada Teenuse funktsioone, et jagada oma asukohta, staatust, sisu, Materjale või isiklikku informatsiooni, või et suhelda teiste kasutajatega, lehekülgede ja teenustega. Kasutades neid funktsioone, Te nõustute, et Microsoft Mobile võib kasutada ja anda sellist informatsiooni teistele teenustele ja isikutele, kellega Te otsustate suhelda või seda informatsiooni jagada. Nende teenuste kasutajad ja isikud, nagu näiteks Teie kontaktid, võivad näha Teie asukohta, staatust ja/või isiklikku informatsiooni. Kasutades selliseid funktsioone, Te nõustute mitte jagama informatsiooni, Sisu ega Materjali või linkima mistahes teenust või Interneti lehekülge, mis: (a) sisaldab sisu või muud materjali, mis on ebaseaduslik või sobimatu; või (b) kasutab intellektuaalse omandi õigusi ilma loata või julgustab kasutajaid piraatlusele. Igasugune suhtlemine ei hõlma Microsoft Mobile ja leiab aset üksnes Teie ja teis(t)e kasutaja(te) vahel.

14. Kättesaadavus ja tehnilised nõuded

Sisu ja Teenuse kättesaadavus võib erineda ja allub täielikult Microsoft Mobile äranägemisele. Microsoft Mobile keeldub sõnaselgelt andmast mistahes lubadust või tagatist, et mistahes kindel Sisu või Teenus on kättesaadav. Teenus ei pruugi olla kättesaadav kõikide riikides ja seda võidakse osutada vaid valitud keeltes. Teenus, tegevused ja teatavad funktsioonid võivad samuti sõltuda võrgust, kasutatud seadmete kokkusobivusest ja toetatud sisuformaatidest.

Selleks et Teenusele juurde pääseda, võib Teil olla vaja alla laadida teatud tarkvara, mis on Microsoft Mobile või muu isiku poolt arendatud.

Microsoft Mobile võib vastavalt oma ainuisikulisele äranägemisele Teenust täies ulatuses või osaliselt muuta, täiendada või katkestada. Teenus võib olla mitte kättesaadav hoolduspauside ja muul ajal. Selleks et tagada, et Teil on seadme tarkvara ja rakenduste viimane versioon, võib Teie seade kontrollida Microsoft Mobile-poolsete tarkvara uuenduste olemasolu. Kui neid ilmneb, siis palutakse Teil installeerimine heaks kiita. Te võite oma seadme seadetes automaatse uuenduste kontrollimise välja lülitada. Te võite installeerida tarkvara ka kättesaadavate tarkvara uuenduste kanalite kaudu. Kui Microsoft Mobile peab Tarkvara uuendust oluliseks või väga tähtsaks, ei pruugi Teil olla võimalik jätkata Tarkvara eelmise versiooni kasutamist. Microsoft Mobile võib takistada Teil Tarkvara või Teenuse eelmise versiooni kasutamist kuniks Te installeerite uuenduse.

Microsoft Mobile võib katkestada mistahes Teie Teenuse kontol sisalduva Sisu või Tarkvara mistahes põhjusel ja kõrvaldada mistahes Sisu või Tarkvara ja/või katkestada mistahes rakenduse koopiad Teie seadmel selleks, et kaitsta Teenust, rakenduste pakkujaid, traadita ühenduse pakkujaid, üle kelle võrgu Te teenust kasutate või mistahes teisi puudutatud või potentsiaalselt puudutatud isikuid.

Konkreetne teenus võib olla väljaandmisele eelnev versioon, näiteks beta versioon, ja ei pruugi töötada selliselt, nagu lõplik versioon töötab. Microsoft Mobile võib oluliselt muuta igat Teenuse või Tarkvara versiooni või otsustada mitte väljastada lõplikku versiooni.

15. Lingid kolmandate isikute lehekülgedele ja sisule

Microsoft Mobile võib lisada juurdepääsu Interneti lehekülgedele või teenustele või juba laetud klientidele, mis võimaldavad Teil ühendusse astuda lehekülgede või teenustega, mis kuuluvad kuuluvad kolmandatele isikutele või mida haldavad kolmandad isikud ja mis pole Teenuse osa. Te peate selliste lehekülgede või teenuste tingimused üle vaatama ja nendega nõustuma enne selliste lehekülgede või teenuste kasutamist.

Te nõustute, et Microsoft Mobilel puudub kontroll kolmandate isikute sisu, lehekülgede või teenuste üle ning Nokia ei vastuta nendel kolmandate isikute lehekülgedel või teenustel osutatud teenuste või loodud või avaldatud materjali eest. Link kolmanda isiku lehele, et viita sellele, et Microsoft Mobile propageerib seda lehekülge või sellel leheküljel kajastatud tooteid või teenuseid.

Lisaks võite Teie ja teised kasutajad Teenuse raames ka sisu luua ja lisada linke sisule, mida pole muul viisil Teenusesse liidetud. Microsoft Mobile ei vastuta sellise sisu või linkide eest.

16. Reklaamid

Teenus võib sisaldada reklaame. Reklaamid võivad olla suunatud sisule või Teenuses hoitavale informatsioonile, Teenuse kaudu tehtud järelepärimistele või muule informatsioonile.

17. Isikuandmed

Teie isikuandmete kasutamist reguleerib Privaatsuspoliitika ja mistahes muu Teile kättesaadavaks tehtud täiendav privaatsust puudutav informatsioon.

18. Vastutuse piirang

Teenus on pakutud “NII NAGU ON” ja ”NAGU PAKUTAKSE” põhimõttel. Microsoft Mobile ei kinnita, et Teenus on katkestusteta või vaba vigadest ja viirustest. Seoses Teenuse kättesaadavuse, täpsuse, usaldatavuse, informatsiooni või sisuga ei anta mistahes kinnitust, kas otsest või kaudset, sealhulgas kinnitust seoses omandiga, rikkumiste puudumisega, kasutatavuse või sobivusega konkreetseks ülesandeks. Te sõnaselgelt nõustute ja teadvustate, et Teenuse kasutamine toimub üksnes Teie enda riisikol ja et Te võite olla avatud mitmesugusele sisule erinevatest allikatest.

Välja arvatud vastutus surma ja isikliku vigastuse eest, mille on põhjustanud Nokia raske hooletus või tahtlik väärtkäitumine, ei ole Nokia vastutav mistahes otseste kahjude eest, mille on põhjustanud Teie poolt Teenuse kasutamine või võimetus Teenust kasutada. Mitte mingil juhul ei ole Microsoft Mobile vastutav mistahes kaudsete, juhuslike, karistuslike või tuletatud kahjude eest, mis tulenevad Teie poolt Teenuse kasutamisest või võimetusest Teenust kasutada.

19. Kaitsmine nõuete eest

Te nõustute kaitsma Microsoft Mobile kõikide kolmandate isikute nõuete ja kõikide vastutuste, hinnangute, kaotuste, kulutuste ja kahjude eest, mis tulenevad (i) Teie poolt Tingimuste rikkumisest, (ii) Teie poolt kolmanda isiku mistahes intellektuaalse omandi õiguste, muude õiguste või privaatuse rikkumisest või (iii) Teenuse väärkasutamise eest kolmanda isiku poolt, kui väärkasutamine tehti võimalikuks seeläbi, et Te ei kasutanud mõistlikke vahendeid oma kasutajanime ja parooli kaitsmiseks väärkasutamise eest.

20. Muu

20.1 Kohalduv õigus

Tingimustele kohaldub Soome õigus, olenemata selle rahvusvahelise eraõiguse sätetest.

20.2 Kehtivus

Tingimused ei välista ega piira mistahes kohustuslikke õigusi Teie riigis, millest ei ole seaduse kohaselt võimalik loobuda. Kui Tingimuste säte osutub kehtetuks, ei mõjuta see teisi sätteid ja kehtetu säte asendatakse kehtiva sättega, mis on võimalikult lähedane Tingimuste tulemusele ja eesmärgile. Juhul kui üks või mitu käesolevate Tingimuste sätetest ei ole Teie poolt Teenuse kasutamise suhtes relevantne, ei mõjuta see Tingimuste teiste sätete või tervikuna kogu Tingimuste kehtivust ja täitmisele pööratavust. Vastuolu korral mistahes käesolevate Microsoft Mobile Teenuse Tingimuste ja Privaatsuspoliitika vahel rakendatakse käesolevaid Microsoft Mobile Teenuse Tingimusi. Tingimuste sätted, mis on mõeldud jääma kestma ka pärast Teie registreeringu lõpetamist, jäävad jõusse pärast lõpetamist.

20.3 Muutused Tingimustes

Microsoft Mobile võib igal ajal muuta Tingimusi ilma etteteatamiseta. Kui Tingimusi muudetakse oluliselt ebasoodsas suunas, annab Microsoft Mobile muudatusest eraldiseisva teatisega teada.

Te vastutate selle eest, et regulaarselt tutvuda Tingimustega. Teenuse jätkuv kasutamine Teie poolt loetakse Teie nõusolekuks muutuste ja modifikatsioonide suhtes.

21. Intellektuaalne omand

Teenus, Sisu ja Tarkvara on rahvusvaheliste autoriõiguste seaduste kaitse all. Microsoft Mobile on nõudnud endale autoriõigused oma Teenuses, Sisus ja Tarkvaras seaduse maksimaalses ulatuses. Tingimuste alusel jätab Microsoft Mobile endale kõik õigused, omandi ja huvid Teenuses, selle Sisus ja Tarkvaras ja kõikides teistes Microsoft Mobile toodetes, tarkvaras ja muus varas, mis on Teile pakutud või Teie poolt kasutatud läbi Teenuse.

22. Loovutamine

Microsoft Mobile võib loovutada enda õigusi ja kohustusi käesolevate Tingimuste alusel oma emaühingule, oma tütarühingutele või mistahes äriühingule, mis on Microsoft Mobilega ühise kontrolli all. Täiendavalt võib Microsoft Mobile loovutada enda õigusi ja kohustusi käesolevate Tingimuste alusel kolmandale isikule seoses ühinemise, omandamise, varade müügi puhul seadusel alusel või muul alusel.

Soovime saada tagasisidet

Kui olete lõpetanud, andke meie veebisaidi kohta tagasisidet.

Anna tagasisidet, kuidas meie veebisait Sulle meeldis. Kui oled veebisaidil surfamise lõpetanud, kuvatakse Sulle aken, kus saad täita küsimustiku.

Klõpsake allolevat nuppu alles pärast sirvimise lõpetamist.

Täname!

Pärast saidilt lahkumist kuvatakse Sulle küsimustik.

Kui olete lõpetanud, andke meie veebisaidi kohta tagasisidet.

Klõpsake allolevat nuppu alles pärast sirvimise lõpetamist.

Täname!

Küsimustik saadetakse e-postiga.