Kaardirakendused

Jõustumiskuupäev: 25.04.2014

Teie privaatsus kaardirakenduste kasutamisel

Nokia privaatsuspõhimõtted selgitavad teie isikuandmete töötlemist meie toodete ja teenuste kasutamisel. Lisaks kehtib kaardirakenduste, sh kaartide, rakenduste Sõida, Külastused ja Juhised (teenus), kasutamisel järgmine teave.

Selle dokumendi eesmärk on anda taustteavet andmetöötluse kohta teenuse erinevate funktsioonide kasutamisel. Selle teenuse funktsioonid aitavad teil leida kaardil kohti ja aadresse, nende kohta vajalikku teavet hankida ning ka määrata enda asukohta kaardil. Navigatsioonifunktsioon aitab teil leida optimaalse marsruudi oma sihtkohta, isegi hoonete sees. Lisaks saate kohti külastada. Saate oma asukohta jagada erinevaid võrgusuhtlusteenuseid kasutavate sõpradega ning kogeda uuesti oma reisielamusi.

Teenuses on ka reisijuhid, kust leiate oma asukohta puudutavat kolmandate isikute pakutavat sisu ja asukohapõhiseid teenuseid. Kui kasutate kolmandate isikute teenuseid, soovitame teil tutvuda nende privaatsuspõhimõtetega. Nokia ei kontrolli ega vastuta nende teenuste sisu ega funktsioonide eest.

Millist teavet Nokia kogub?

Kogume järgmist tüüpi andmeid.

Registreerumise ja kontaktandmed

Mõned funktsioonid võivad nõuda Nokia konto kasutamist, nt kui soovite jagada oma asukohta teiste kasutajatega või sünkroonida oma kontakte. Muid teenuse funktsioone saate kasutada ilma sisse logimata.

Asukohaandmed ja kohainfo

Meie teenus kasutab teavet teie tegeliku asukoha kohta (asukohaandmed) ja informatsiooni kohtade kohta (kohainfo). Asukohaandmed näitavad, kus te hetkel viibite või kus te käinud olete. Asukohaandmed põhinevad saadaolevatel positsioneerimismeetoditel, nt A-GPS-il või IP-aadressil. Paljudel seadmemudelitel tähistab teenuse kasutajaliides kasutatava positsioneerimismeetodi ikooniga. Kohainfo on üldine teave vastava geograafilise asukoha kohta (nt linna või asukoha või restorani kohta), mille olete meile andnud, nt märkinud oma lemmikkohaks.

Kui ei ole määratud teisiti, kasutame teie asukoha andmetega seoses juhuslikke tunnuseid, mis ei võimalda teie isikut tuvastada.

Kui alustate teenuserakenduse kasutamist, aktiveerib rakendus teie valitud positsioneerimismeetodi ja määrab teie hetkeasukoha (vt allpool olevat lisateavet positsioneerimismeetodite kohta).

Teenus võib saata teie asukohaandmed Nokiasse üle veebi, kui kasutate teenuse asukohapõhiseid funktsioone, nt küsite teavet läheduses asuvate teenuste või pakkumiste kohta, kasutate ilmafunktsioone, jagate oma asukohta või kasutate külastamisfunktsiooni, samuti siis, kui teenus küsib uusi kaarte piirkondade kohta, kuhu olete navigeerinud. Kui te kasutate navigeerimisfunktsiooni, võib asukohaandmeid koguda teenuse täiustamise eesmärgil, ilma teie isikut tuvastamata, nagu on täpsemalt määratletud allpool. Kohainfot võidakse saata Nokiasse nt siis, kui sünkroonite oma lemmikuid või külastate asukohta.

Teave teenuse kasutamise kohta

Võime koguda üldist statistilist teavet selle kohta, milliseid teenuse funktsioone teie seadmega kasutati: nt seansi kestus, erinevate funktsioonide klõpsamiste arv, kas teenust kasutati võrguühendusega või võrguühenduseta režiimis ja muud teavet, ilma teie asukoha andmeid kogumata. Võrguühenduseta režiimis võidakse see teave talletada teie seadmesse edasiseks töötlemiseks. Kui te kasutate teenust võrguühendusega režiimis, siis saadetakse need andmed meile ja kustutatakse seejärel teie seadmest.

Kui kasutate teenuse navigeerimisrakendust Sõida või funktsiooni Minu asukoht, saadetakse teie seadmest Nokiasse ajatempliga varustatud andmed teie asukoha, kiiruse ja liikumissuuna kohta, selleks et tuvastada liiklusummikuid, liiklusskeeme, muutunud teeolusid ja muid andmeid, mis võimaldavad meil teile paremat teenust pakkuda. Seda teavet analüüsitakse, et määratleda üksikuid marsruute ja liiklusmustreid ning see sisaldab tunnust, mis on muutumatu kogu marsruudi kestel. See teave saadetakse meile siis, kui kasutate teenust võrguühendusega režiimis või siis, kui kasutate teenust võrguühenduseta režiimis ja kui ühendate oma seadme rakenduste Nokia Suite või Map Loader abil oma arvutiga või loote ühenduse saadaoleva Wi-Fi-ga. Seejärel need andmed kustutatakse teie seadmest.

Tehniline teave ja teie toimingud

Kui kasutate teenust võrguühendusega režiimis, võib Nokia teilt automaatselt koguda teatud tehnilist teavet: nt mobiilseadme tüüp, kordumatud seadme või võrguteenuse pakkuja tunnused, internetiprotokolli aadress, ajavöönd, teie kliendi tehnilised andmed ja teie toimingud Nokiaga.

Kuidas me andmeid kasutame?

Asukohaandmete ja kohainfo mitteisikustatud kasutamine

Me ei seosta teie asukohaandmeid ega kohainfot teie muude isikut tuvastavate andmetega, nt Nokia kontoga, kui te ei ole palunud meil seda teha. Näiteks, kui määrate mingi koha kaardil oma lemmikuks, ei seosta me seda teavet teie asukoha andmetega, kui te ei ole palunud meil seda teha. Rakendame asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et vältida teie asukoha andmete seostamist muude isikut tuvastavate andmetega ilma teie nõusolekuta.

Teenuste osutamine

Nagu privaatsuspõhimõtetes on täpsemalt selgitatud, kasutatakse teenuses kogutavat teavet teile teenuse osutamiseks, meie toodete ja teenuste arendamiseks ning teiega suhtlemiseks.

Võime seda teavet kasutada ka teile täiustatud otsingu pakkumiseks ja soovituste andmiseks, et aidata paremini leida kohta, mis võib teile meeldida.

Asukohapõhine reklaam

Teenus võib sisaldada asukohapõhist reklaami või muud sarnast sisu. Sellel eesmärgil teid eraldi ei positsioneerita. Näiteks kui küsite teavet ilma kohta, võidakse teile pakkuda reklaamsisu vastava asukoha kohta.

Teie valikud

Teenus pakub erinevaid valikuid, mis võimaldavad teil kontrollida, kuidas teie asukohaandmeid ja muud teavet kogutakse.

Võite teenust kasutada võrguühenduseta või võrguühendusega režiimis. Kui kasutate teenust ainult võrguühenduseta režiimis, ei saadeta Nokiasse asukoha andmeid ega muud teavet. Pöörake tähelepanu sellele, et teie seadmesse võib olla sellest hoolimata talletatud informatsiooni, mis võidakse Nokiasse saata, nagu käesolevas dokumendis on eespool selgitatud. Vaadake ka allpool olevat lisateavet andmete kogumise kohta, mis on seotud erinevate positsioneerimismeetodite kasutamisega.

Saate valida, millisel tasemel soovite osaleda Nokia toodete ja teenuste arendamisel. Kui muudate teenuse sätteid, saate keelata statistilise teabe kogumise ja navigatsioonirakenduse Sõida ning funktsiooni Minu asukoht anonüümsete asukohaandmete kogumise. Teenus võimaldab teil kustutada külastuste ajaloo.

Teabe jagamine

Teie asukoha andmeid ei jagata ilma teie loata muude teenuse- või reklaamipakkujatega.

Teenus võib lasta teil jagada oma asukohaandmeid või kohainfot suhtlusvõrguga. Teenuses on ka lingid kolmandate isikute veebilehtedele ja teenustele ning nende sisu. Kui suhtlete nende veebisaitide ja teenustega, võite neile avaldada oma hetkeasukoha koos juhuslike anonüümsete tunnustega, mida kasutatakse reklaami avaldamise eesmärgil. Soovitame teil kontrollida oma sätteid ja nende suhtlusvõrkude ning kolmandate isikute privaatsuspõhimõtteid ja uurida, kuidas nemad teie andmeid töötlevad.

Nagu privaatsuspõhimõtetes on täpsemalt selgitatud, võime jagada teie isikuandmeid ainult:

  • teie nõusolekul;

  • Nokia firmadega ja volitatud kolmandate isikutega, kes töötlevad isikuandmeid meie tellimusel;

  • kui selleks on seadusest tulenev nõue.

Teave positsioneerimismeetodite kohta

Teenus kasutab teie asukoha määramiseks mitmeid erinevaid positsioneerimismeetodeid, mis sõltuvad teie seadmest ja sätetest. Positsioneerimismeetodid võivad kasutada satelliitide, Wi-Fi või muid võrgupõhiseid asukohaandmeid. Positsioneerimismeetodite kombineeritud kasutamine aitab Nokial pakkuda parimat võimalikku positsioneerimistäpsust ka halva leviga piirkondades ja hoonete sees.

Sõltuvalt saadaolevatest positsioneerimissätetest võib teie seade luua ühenduse muude teenusepakkujate serveritega, nt operaatoritega, keda Nokia ei kontrolli ega opereeri. Soovitame teil kontrollida oma sätteid ja nende teenusepakkujate privaatsuspõhimõtteid ja uurida, kuidas nemad teie andmeid töötlevad.

Millist teavet kogutakse?

A-GPS-il ja Wi-Fi/WLAN-il põhinevad positsioneerimismeetodid kasutavad teadaolevaid mobiilside baasjaamade asukohti (kärjetunnuseid) ja Wi-Fi/WLAN-i pääsupunkte. Nende positsioneerimismeetodite kasutamisel vahetab teie seade nimetatud informatsiooni positsioneerimisserveriga, et varustada teid kiiremate ja täpsemate asukohaandmetega.

Kui kasutate A-GPS-positsioneerimist, saadab teie seade positsioneerimisserverisse informatsiooni GPS-asukoha kohta (kui saadaval) ja lähimate mobiilside jaamade kärjetunnused. Kui kasutate Wi-Fi/WLAN-positsioneerimist, saadab teie seade positsioneerimisserverisse informatsiooni GPS-asukoha (kui saadaval), MAC-aadressi, signaalitugevuse ja saadaolevate Wi-Fi/WLAN-võrkude asukoha kohta. Kui kasutate kärjetunnusel põhinevaid positsioneerimismeetodeid, saadetakse positsioneerimisserverisse informatsioon lähimate mobiilside baasjaamade kärjetunnuste kohta. Sõltuvalt positsioneerimismeetodist kogutakse täiendavaid andmeid, nt seadme või võrguteenuse pakkuja kordumatu tunnus.

Nokia ei kogu oma positsioneerimismeetoditega seoses muid andmeid: nt võrguliiklusega seotud andmed, IP-aadress või SSID/võrgu nimi.

Kui kasutate ainult GPS-il või satelliitidel põhinevaid positsioneerimismeetodeid, ei saadeta Nokiasse positsioneerimismeetodiga seoses mingeid asukohaandmeid ega muud informatsiooni. Pöörake tähelepanu sellele, et teenused, mis põhinevad erinevatel positsioneerimismeetoditel, võivad siiski kasutada positsioneerimismeetodi loodud asukohaandmeid.

Kuidas me kogutud teavet kasutame?

A-GPS, kärjetunnusel põhinev asukoht ja Wi-Fi/WLAN-positsioneerimine põhinevad kärjetunnuse või Wi-Fi/WLAN-i pääsupunkti teadaoleval asukohal. Kogutud teave töödeldakse, et varustada teid usaldusväärsete asukohaandmetega ning tagada meie positsioneerimisserverisse talletatud andmete täpsus, nt kontrollimaks, kas kärjetunnuse asukoht on õige.

Meie positsioneerimisserveritesse kogutud teave talletatakse muudest Nokia teenuste andmebaasidest sõltumatult ja eraldi. Seda töödeldakse anonüümselt ja seda ei seostata teie teenuse kasutamise andmetega, teie Nokia kontoga ega muu isikut tuvastava teabega. Muude teenuse- ega reklaamipakkujatega neid andmeid ei jagata.

Teie valikud

Oma seadme sätetes saate igal ajal lubada või keelata ühe või mitu positsioneerimismeetodit. Kui funktsioon on keelatud, ei koguta sellega seoses mingeid andmeid. Sõltuvalt teie seadmest võib teil olla võimalus muuta positsioneerimisserverit, kuhu teie andmed positsioneerimismeetodite kasutamisega seoses saadetakse.

Muu teave

Soovitame teil põhjalikult kaaluda oma lemmikkohtade nimevalikut. Näiteks, kui te ei soovi, et kõik teenuse kasutajad teavad teie kodu asukohta, siis ärge pange oma kodu asukoha nimeks Kodu ega jagage seda kõigi kasutajatega.

Palun andke meile teada, kui avastate sisu, mida peate sobimatuks. Lisateavet privaatsustavade kohta leiate meie privaatsuspõhimõtetest. Lisateavet teenuse kohta leiate meie klienditoe lehtedelt.

Võite võtta ühendust meie klienditeenindusega või kasutada järgmisi kontaktandmeid:

Nokia Corporation
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland

Soovime saada tagasisidet

Kui olete lõpetanud, andke meie veebisaidi kohta tagasisidet.

Anna tagasisidet, kuidas meie veebisait Sulle meeldis. Kui oled veebisaidil surfamise lõpetanud, kuvatakse Sulle aken, kus saad täita küsimustiku.

Klõpsake allolevat nuppu alles pärast sirvimise lõpetamist.

Täname!

Pärast saidilt lahkumist kuvatakse Sulle küsimustik.

Kui olete lõpetanud, andke meie veebisaidi kohta tagasisidet.

Klõpsake allolevat nuppu alles pärast sirvimise lõpetamist.

Täname!

Küsimustik saadetakse e-postiga.