Toimitusketju

supply_chain

Heikkoja lenkkejä? Ei, jos se on meistä kiinni.

Sanotaan, että ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Niinpä teemme kaikkemme varmistaaksemme, ettei toimitusketjussamme ole heikkoja lenkkejä. Ja jos havaitsemme sellaisen, teemme parhaamme sen vahvistamiseksi.

Globaalina yhtiönä toimitusketjumme on pitkä ja monitahoinen. Tämä johtaa suureen vastuuseen ja olemme sitoutuneet varmistamaan, että korkeimman tason yritysvastuustandardit ovat käytössä.

Työskentelemme riskien ennakoimiseksi, arvojemme ylläpitämiseksi, parantaaksemme hallintokäytäntöjämme, lisätäksemme työntekijöidemme hyvinvointia ja kohdellaksemme yhteisöjä, missä toimimme, oikeudenmukaisesti.

Nokian periaatteet kestävän kehityksen mukaiselle hankinnalle

Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen integrointi liiketoimintaamme

Tavoitteemme on varmistaa, että kestävän kehityksen mukaiset käytännöt eivät ole erillisiä lisätoimintoja vaan ne ovat mukana kaikissa hankintakäytännöissämme. Mukaanlukien toimittajavalinnat sekä toimittajasuhteen kehityksen. Odotamme myös toimittajaverkostomme tekevän samoin.

 • Läheinen yhteistyö
  Uskomme avoimen viestinnän, hyvien suhteiden ja läpinäkyvyyden olevan avain menestykseen. Toimimme kiinteäasti toimittajien, asiakkaiden, teollisuudenalan muiden toimijoiden, valtionhallinnon ulkopuolisten organisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

 • Jatkuva parannus
  Pyrimme jatkuvasti kehittämään vaatimuksiamme, työkalujamme, menetelmiämme ja prosessejamme tukeaksemme yhä paremmin kestävää kehitystä aikaa myöten.

Materiaalien ja palveluiden hankinta kestävän kehityksen pohjalta

Hankimme komponentteja, materiaaleja ja palveluita toimittajilta kaikkialla maailmassa ja oletamme heidän täyttävän korkeat vaatimuksemme ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyen.

Auttaaksemme toimittajiamme täyttämään vaatimustasomme, olemme kehittäneet kattavan joukon maailmanlaajuisia ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä vaatimuksia.

Materiaalien ja raaka-aineiden hallinta

Toimittajiemme yleisen toiminnan lisäksi meidän tulee myös kiinnittää huomio heidän tarjoamiin materiaaleihin. Nokia on alan johtava materiaalienhallinnassa ja meidän tehtävämme on tietää kaikki tuoteissamme käytettävät materiaalit – ei vain niitä, jotka aiheuttavat huolestuneisuutta kuluttajissa. Myös toimittajiemme materiaalintoimittajien on oltava vastuullisia ja työvoiman käytön on oltava eettistä sekä turvallista ihmisille ja ympäristölle.

Materiaalin toimittajaorganisaatiollamme ja toimittajillamme on tärkeä rooli sen varmistamisessa, että osat ovat turvallisia ja yhdenmukaisia Nokia Substance (NSL) -luettelon kanssa.
Lue lisää Nokian raaka-aineiden hallinnasta

Toimittajavaatimukset ja arvioinnit

Nokian toimittajien tulee hyväksyä laatimamme toimittajavaatimukset sekä läpikäytävä joukko arviointeja, joilla mitataan yhtiön suorituskykyä ympäristö- sekä eettisiin asioihin liittyen. Tarvittaessa heitä pyydetään myös asettamaan mittaustuloksiin liittyvät vaatimusten mukaiset tavoitteet.

Toimittajavaatimukset

Nokian toimittajavaatimukset antavat selkeät ohjeet siihen, mitä odotamme toimittajiltamme. Nämä vaatimukset sisältävät ympäristö- ja sosiaalisia odotuksia, jotka perustuvat kansainvälisiiin standardeihin, kuten ISO 14001, SA 8000, OHSAS18001, PCMM- ja ILO, sekä YK-päätöksiin. Nokian toimittajavaatimukset ovat osa toimittajasopimusta ja toimittajien on noudatettava näitä vaatimuksia sijainnistaan ja koostaan riippumatta.

Vaatimuksilla varmistamme, että toimittajamme tarjoavat turvalliset työolosuhteet, he käyttävät ympäristöystävällisiä valmistusprosesseja ja osallistuvat toimintojemme ympäristövaikutuksen vähentämiseen. Hyväksymme myös muihin standardeihin ja johtamisjärjestelmiin perustuvat käytännöt, mikäli ne ovat vähintään Nokian vaatimusten mukaisia tai ylittävät ne.

Toimittaja-arvioinnit

Ymmärtääksemme toimittajamme suoritustason ja varmistaaksemme, että vaatimuksiamme noudatetaan,, järjestämme erityisiä toimittaja-arviointeja. Nokian koulutettu henkilökunta tekee suurimman osan arvioinneista, sillä pidämme tärkeänä, että he näkevät henkilökohtaisesti tehtaat ja laitokset, ymmärtävät ongelmat ja työskentelevät suoraan toimittajien kanssa auttaakseen heitä toiminnan parantamisessa. Työskentelemme myös kolmansien osapuolten kanssa, mikäli tilanne edellyttää tiettyä asiantuntemusta tai tutkimuksia, tai arviointi on osa yhteisiä koko teollisuudenalan kattavia arviointeja.

Arvioinnissa käytettävät menetelmät

 • Itsearviointi
  Itsearviointi on osa uuden toimittajan sisäänajovaihetta ja käytämme sitä myös täydentävänä työkaluna paikan päällä suorittamiimme arviointeihin. Kaikkien uusien toimittajien on suoritettava itsearviointi. Itsearviointiemme päätyökalu on E-TASC.

 • Tuotantoprosessin ja johtamisjärjestelmän arviointi paikan päällä

  Seuraamme säännöllisesti toimittajavaatimustemme noudattamista toimittajan koko tuotantoprosessin ja johtamisjärjestelmän systemaattisen tarkastamisen avulla. Kaikkien uusien toimittajien on läpikäytävä tämä järjestelmäarviointi sekä niiden, jotka ovat läpikäyneet huomattavia organisaatiomuutoksia tai , joiden toiminnassa näemme riskin poikkeavaisuuksilletai joiden toiminnassa olemme nähneet ylipäänsä kehitystarpeita. Pääasialliset toimittajamme arvioidaan tavallisesti joka toinen vuosi.

 • Perusteellinen arviointi paikan päällä

  Jotta saamme entistä paremman tietämyksen, miten toimittaja toteuttaa vaatimuksiamme koskien eettisiä toimintatapoja, ympäristöä, työvoimaa ja terveyttä sekä turvallisuutta, toimittajille suoritetaan perusteelliset arvioinnit paikan päällä. Arvioinnit voivat johtua monista eri syistä, mukaanlukien tunnistettu riski tai strateginen tärkeys.

Vuoden 2010 aikana Nokian suorat ja epäsuorat toimittajat läpikävivät:

 • 26 toimittajan itsearviointia
 • 31 järjestelmäarviointia paikan päällä
 • 6 perusteellista arviointia

Ympäristökäytäntöjen laatu

Arviointien lisäksi pyrimme kannustamaan toimittajiamme tekemään parannuksia mittaamisen ja tavoiteasetannan kautta. Näin saamme ymmärryksen siitä, kuinka toimittajat suoriutuvat tällä alueella ja mahdollisuuden mitata tuotteen koko elinkaaren vaikutuksia ja parannuksia.

Pystymme määrittämään jokaisen tuotteen elinkaaren vaiheen ympäristövaikutukset erikseen materiaalin hankinnasta käyttöiän päättymisen jälkeiseen hävittämiseen. Hankintatoimissa tavoitteenamme on vähentää tuotteen ympäristövaikutusta toimitusketjun kohdalla.

Vuoden 2007 lopussa aloimme toimia yhteistyössä komponenttien toimittajiemme ja sopimusvalmistajiemme kanssa lisätäksemme tietoisuutta ympäristöystävällisyydestämme ja tavoitteistamme. Pääasialliset kohteemme sijaitsevat neljällä tärkeimmällä ympäristövaikutusten alueella:

 • energiankulutus toimittajan laitoksilla ja kehitystavoitteet

 • kasvihuonekaasupäästöt toimittajan laitoksilla ja kehitystavoitteet

 • vedenkulutus toimittajan laitoksilla ja kehitystavoitteet

 • jätehuolto toimittajan laitoksilla ja kehitystavoitteet

Elinkaariarvioiden  ja toimittajiemme kanssa harjoittamamme yhteistyön avulla olemme pystyneet määrittämään komponenttityypit ja prosessit, jotka kuluttavat eniten energiaa. Näiden komponenttien tai menetelmien toimittajilta vaaditaan energiankulutuksensa ja kasvihuonepäästöjensä mittaamista. Nokia seuraa kulutusta sekä vähennystavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamista. Vuonna 2011 suorista toimittajistamme 66% oli mukana tässä toiminnassa. Kannustamme myös muita suoria toimittajiamme valvomaan ja mittaamaan energiankulutusta ja kasvihuonepäästöjä. Useat näistä toimittajista jo  raportoivatkin meille vapaaehtoisesti.

Kapasiteetin rakentaminen:
toimittajien auttaminen

Yhteistyö toimittajiemme kanssa ei keskity pelkästään arviointeihin. Uskomme, että sitoutuminen yhteistyöhön toimittajien kanssa ja tuen tarjoaminen on yhtä tärkeää.

Jotkut toimittajat ovat pidemmällä kuin toiset toimintojensa kestävässä hallinnassa, joten lähestymistapamme täytyy soveltua eri tarpeisiin ja lähtökohtiin. Siksi yhdistämme eri lähestymistapoja, mukaan luettuna henkilökohtaiset tapaamiset, kehitysohjelmat, parhaiden käytäntöjen esimerkkien jakamisen koulutus, suoritustilastot ja tavoitteet sekä toimittajiin keskittyvät tapahtumat. Osallistumme myös aktiivisesti Global e-Sustainability Initiative (GeSI) -hankkeen työryhmään, oppimisen ja oppimiskapasiteetin kehittämiseen.

Parannuksia yli vaatimusten

Vuonna 2010 otimme käyttöön neljä uutta mittaria liittyen  terveyteen, työturvallisuuteen ja työolosuhteiden arviointiin. Näillä asteikoilla haluamme ymmärtää paremmin toimittajiemme työolosuhteita. Mittareilla mitataan työtapaturmia, työn kuluttavuutta, sairaspoissaolomääriä ja yleistä työtyytyväisyyttä. Vuoden 2011 aikana otimme mittarit käyttöön entistä kattavammin.

Ansio sinne, mihin se kuuluu

Julkisuus ja mediahuomio keskittyy yleensä toimitusketjun haasteisiin. Kuitenkin viime vuosina olemme nähneet toimittajiemme edistyvän huomattavasti ympäristöasioissa tai sosiaalisissa asioissa –mielestämme heidän saavutuksiaan tulisi korostaa. Siksi aloimme palkitsemaan toimittajiamme kestävän kehityksen ratkaisuista vuonna 2010.

Loppujen lopuksi meidän tehtävämme ei ole ainoastaan tukea parannuksia tarvitsevia toimittajia, vaan kannustaa myös niitä, jotka ovat tehneet paljon töitä vaatimuksiemme täyttämiseksi.

Teollisuusyhteistyö

Sen lisäksi, että teemme yhteistyötä omien toimittajiemme kanssa, on tärkeää, että tarkastelemme toimitusketjua myös koko toimialan näkökulmasta. Omien tietojemme ja kokemustemme jakaminen toisten alan  yritysten kanssa voi auttaa meitä kaikkia kehittämään toimitusketjumme suoritusta.

Global e-Sustainability Initiative (GeSI)

Koska monet kohtaamamme toimitusketjun ongelmat ovat samankaltaisia koko elektroniikkateollisuudessa.  Nokia on ollut Global e-Sustainability Initiative (GeSI) -hankkeen täysjäsen vuodesta 2007.

Osallistumme aktiivisesti moniin GeSI-työryhmiin, ja olemme olleet GeSI Supply Chain Working Group (SCWG) -työryhmän jäsenenä vuodesta 2004. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä Electronics Industry Citizenship Coalitionin (EICC) kanssa edistääkseen hyviä toimintatapoja, kehittääkseen ja hyödyntääkseen pysyviä työkaluja ja prosesseja, joiden tarkoitus on mitata, parantaa ja valvoa  yritysvastuun toteutumista ICT-sektorin hankintaketjussa.
Tutustu tarkemmin GeSI

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)

OECD on laatinut ohjeistuksen asianmukaiseen huolellisuuteen konflikti- ja riskialueiden mineraalivirtojen hallinnassa (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas). Ohjeistus sisältää viisivaiheisen riskienhallintaprosessin yrityksille tinan, tantaalin ja volframin vastuullisen hankintaketjun varmistamiseksi.

OECD on käynnistänyt vuoden mittaisen pilottihankkeen soveltaakseen ohjeistusta käytännössä, ja määritelläkseen siten yrityksiä kohtaavia haasteita sekä parhaita käytäntöjä. Nokia osallistuu pilottihankkeeseen vapaaehtoisesti, ja me myös kannustamme toimittajiamme osallistumaan.

Ihmisoikeudet ja toimitusketju

Nokia on tietoinen ihmisoikeusvastuista läpi koko toimitusketjun. Tavoitteenamme on varmistaa, että kaikki toimittajamme osoittavat eettisiä työvoimakäytäntöjä, ylläpitävät korkealaatuisia terveys- ja turvallisuusnormeja ja kohtelevat työvoimaansa arvokkaasti ja kunnioittavasti.

Tämän vuoksi Nokia on arvioinut mahdolliset toimintaamme ja suhteisiimme liittyvät ihmisoikeusongelmat. Työn tuloksena olemme julkaisseet Nokian lähestymismallin ihmisoikeuksiin.

Konfliktimetallit

Vaikkakaan Nokia ei hanki tai osta metalleja suoraan, olemme erittäin huolestuneita mahdollisista kaivostoiminnan ja konfliktin välisistä yhteyksistä Kongon Demokraattisen Tasavallan itäosissa. Olemme tyrmistyneitä raporteista konfliktialueelta ja tuomitsemme kaikki konfliktia tai aseellisia ryhmiä ruokkivat toimenpiteet. Edellytämme korkeita eettisiä standardeja sekä omissa toiminnoissamme että toimitusketjussamme ja teemme jatkuvasti töitä varmistaaksemme, että metalleja konfliktialueilta ei päädy toimitusketjuumme.

Nokia tuli tietoiseksi tantaalikaivosten ja Kongon Demokraattisessa Tasavallassa (DRC) vallitsevan konfliktin rahoittamisen mahdollisesta linkistä vuonna 2001 ja ryhtyi välittömästi toimiin kieltämällä laittomista lähteistä tuotetun tantaalin käytön.. Siitä lähtien olemme yhdessä elektroniikkateollisuuden kanssa aktiivisesti osallistuneet työhön metallien jäljitettävyyden varmistamiseksi niiden alkulähteille asti.

Teemme jatkuvasti töitä varmistaaksemme, että metalleja konfliktialueilta ei päädy tuotteisiimme

Edellytämme toimittajiemme vahvistavan, että konfliktimetallien kieltoamme kunnioitetaan ja vaatimuksemme täytetään. Olemme erityisesti suorittaneet seuraavat toimenpiteet:

 • Vuodesta 2001 olemme vaatineet kirjallisen vahvistuksen kaikilta tantaalikondensaattorien toimittajilta, ettei tantaali (koltaanimalmista) ole peräisin laittomista kaivoksista Kongosta ja olemme laajentaneet käytännön koskemaan volframia sisältäviä audiokomponentteja ja juotostinaa.

 • Päätoimittajiamme vaaditaan kartoittamaan komponenttiensa metallien toimitusketjut sulattamoon asti ja sieltä lähteille, kun mahdollista.

 • Kesäkuusta 2011 alkaen olemme sisällyttäneet vaatimuksia toimittajavaatimuksiimme koskien konfliktimineraaleja

 • Kesäkuussa 2011 Nokia allekirjoitti osallistuvansa OECD-pilotin toteutusvaiheeseen koskien OECD:n Due Diligence for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas -projektia. Huolellisuusvelvoitteet hahmottelevat viisivaiheisen riskeihin perustuvan huolellisuusprosessin yrityksille tinan, tantaalin ja volframin vastuullisen hankintaketjun hallinnan kehittämiseksi.

Yhteistyötä täyden jäljitettävyyden saavuttamiseksi

Mineraalien täyden jäljitettävyyden saavuttaminen vaatii aikaa ja toimenpiteitä kaikiltametalleja käyttäviltä teollisuudenaloilta sekä yhteistyötä kaikkien  toimitusketjussa toimivien tahojen osalta. . Metallien tuottaminen ja myyminen  on kokonaisuudessaan monitahoinen prosessi ja  malmeja monista eri lähteistä voidaan yhdistää. Kun mineraalit on sulatettu, kaikki malmin ominaisuudet,  tai sen alkuperä, on mennyttä ja prosessissa metallilähteet lisääntyvät nopeasti. Tämän vuoksi koko teollisuuden laajuinen on niin tärkeää varmistettaessa eettinen hankinta.

Olemme jäsen Global e-Sustainability -aloitteessa, joka työskentelee yhdessä Electronic Industry Citizenship Coalitionin (EICC) kanssa paranusten aikaansaamiseksi tällä alueella. Nämä kaksi teollisuudenalan yhdistystä ovat suorittaneet laajoja tutkimuksia liittyen haasteisiin metallien toimituksissa, mahdollisuuksiin seurata ja jäljittää elektroniikatuotteissa käytettyjä metallin lähteitä sekä teollisuuden kykyyn vaikuttaa olosuhteisiin.

Viimeaikainen edistyminen tällä alueella sisältää:

 • EICC ja GeSI ovat käynnistäneet Conflict Free Smelter -arviointiohjelman (CFS) sellaisten sulattamoiden tunnistamiseksi ja validoimiseksi, jotka prosessoivat konfliktivapailta alueilta peräisin olevia materiaaleja. Nokia on osallistunut aktiivisesti tämän ohjelman kehittämiseen ja osallistunut joihinkin alustaviin sulattamovierailuihin. Lisää tietoja koskien konfliktivapaan sulattamon arviointiohjelmaa on osoitteessa: http://www.conflictfreesmelter.org/

 • EICC ja GeSI ovat kehittäneet konfliktimineraalien raportointimallityökalun tietojen ilmoittamiseksi ja viestintää varten koskien sulattamoja, jotka toimittavat materiaaleja yhtiön toimitusketjuun. Nokia suunnittelee ottavansa käyttöön tämän standardoidun työkalun, jotta voidaan välttää toimittajiemme saavan valtavan määrän erilaisia raportointimalleja. Lisätietoja on osoitteessa: http://www.conflictfreesmelter.org/ConflictMineralsReportingTemplateDashboard.htm

 • EICC ja GeSI tukevat myös tinan yhteistyöjärjestön ITRI:n iTSCi-hanketta, joka pyrkii määrittämään tinan alkuperän itäisessä Kongossa. Kaivoskohtaisen tiedon avulla pyritään varmistamaan konfliktivapaat kaivokset ja lähteet, ja näin mahdollistaa paikallisen laillisen kaivostoiminnan mahdollisuudet toimittaa tuotteitaan sertifioiduile sulatoille.