Webhelyhasználat feltételei

A NOKIA WWW OLDALAK TARTALMÁNAK HASZNÁLATÁHOZ

A Nokia World Wide Web oldalainak látogatásával Ön elfogadja a következő feltételeket. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben ezekkel nem ért egyet, nem látogathatja oldalainkat.

A Nokia World Wide Web oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik; (Copyright © Nokia Corporation 2008). A Nokia minden jogot fenntart magának. Jelen feltételeken túl, a Nokia előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a tartalom részben vagy egészben való tárolása, illetve az oldalak bárminemű sokszorosítása, átmásolása, terjesztése. A Nokia hozzájárul a Nokia World Wide Web oldalak böngészéséhez, illetve kivonatok kizárólag saját felhasználási céllal történő kinyomtatásához. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz a Nokia írásbeli hozzájárulása szükséges. World Wide Web oldalaink egyes dokumentumaira további feltételek is vonatkozhatnak, amelyeket a konkrét dokumentumokban tüntetünk fel.

Jelen webhelynek és tartalmának felhasználása kizárólag személyes céllal engedélyezett; mindennemű üzleti felhasználás kizárva. Sajtóból származó, nyilvánossá tett információk és ilyen jellegű más dokumentumok nyilvános felhasználása akkor engedélyezett, ha a forrást egyértelműen megjelölték.

Ezen weboldalak az Ön kényelmét szolgálják. A Nokia World Wide Web oldalak tartalmát a Nokia változtatás nélkül ("as is") kínálja, ,,ahogy vannak" és ,,ahogy hozzáférhetők". A Nokia nem garantálja, hogy a weboldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes lesz.. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy az oldalakat bármikor módosítsa vagy az elérhetőségüket megszüntesse. EZEN OLDALAK ELÉRHETŐSÉGÉVEL, SZABATOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL ÉS TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN A NOKIA SEMMIFÉLE, SEM KIFEJEZETT, SEM VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A JOGCÍMET, A JOGBITORLÁS HIÁNYÁT, A FORGALOMBAHOZHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT ÉS A KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGOT. A NOKIA NEM FELELŐS SEMMILYEN KÖZVETLEN, VAGY KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYEKBŐL EREDŐ KÁRÉRT, NYERESÉGKIESÉSÉRT VAGY ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSÁÉRT, AMELY JELEN SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL VAGY A HASZNÁLAT LEHE-TETLENSÉGÉBŐL SZÁRMAZIK, MÉG AKKOR SEM, HA A NOKIÁT FIGYELMEZTETTÉK ILYEN JELLEGŰ KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRE. NÉHÁNY JOGRENDSZER NEM ENGEDÉLYEZI BIZONYOS JÓTÁLLÁSOK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK. ILYEN ESETEKBEN A NOKIA FELELŐSSÉGE A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT LEGSZŰKEBB MÉRTÉKRE KORLÁTOZÓDIK.

Az egyszerűbb elérhetőség miatt a Nokia weboldalai tartalmazhatnak olyan külső weboldalakra utaló hivatkozásokat, amelyek harmadik személy tulajdonát képezik vagy amelyeket harmadik személy üzemeltet. Ilyen külső weboldalak meglátogatásakor, mielőtt az oldalakat felhasználná, Önnek át kell néznie és egyet kell értenie az adott webhely használati szabályaival. Ön szintén elfogadja, hogy a Nokiának nincs ráhatása az ilyen külső weboldalakra és nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen külső weboldalakon készített és ott megjelenő anyagokért. Továbbá, egy nem Nokia weboldalra utaló hivatkozás nem jelenti azt, hogy a Nokia támogatja az oldalt, vagy az ilyen külső weboldalak által hivatkozott termékeket és szolgáltatásokat.

Amikor bármelyik szerverünkre anyagot visz fel, például e-mailen vagy a Nokia World Wide Web oldalain keresztül, akkor Ön egyúttal egyetért a következőkkel: (a) az anyag nem tartalmaz törvényellenes vagy más módon közlésre nem megfelelő részeket; (b) Ön mindent megtesz annak érdekében, hogy átvizsgálja és eltávolítsa a vírusokat, vagy más, fertőzésre vagy rongálásra alkalmas elemeket, mielőtt a szervereinkre bármilyen anyagot felvinne; (c) az anyag az Ön tulajdonát képezi, vagy korlátlan joga van arra, hogy azt nekünk felajánlja, és a Nokia ingyenesen megjelentetheti az anyagot, és/vagy egyesítheti azt vagy bármely, abban foglalt fogalmat a saját termékeivel, elszámolási kötelezettség és felelősségvállalás nélkül; (d) egyetért azzal, hogy nem indít eljárást ellenünk az Ön által felvitt anyaggal kapcsolatban, és elfogadja, hogy kártalanít minket, ha harmadik személy indít ellenünk eljárást az Ön által felvitt anyag miatt.

A Nokia nem nézi át, és nem is képes átnézni, a weboldalaira a felhasználók által küldött anyagokat, és nem vállal felelősséget azok tartalmáért. A Nokia belátása szerint bármikor eltávolíthatja a felhasználók által küldött anyagokat.

A Nokia a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. A Nokia termékek nevei a Nokia bejegyzett védjegyei. Az itt említett más termék- vagy cégnevek a kizárólagos tulajdonosok védjegyei vagy márkanevei lehetnek. A jelen weboldalakhoz való hozzáférési lehetőség a Nokia vagy fenti harmadik személy előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem tekinthető sem hallgatólagos beleegyezés, sem más alapon az oldalakon megjelenő, a Nokia vagy más személy tulajdonát képező nevekre vagy védjegyekre vonatkozó licencjog megadásának vagy a használatra vonatkozó hozzájárulásnak.

A Titoktartási nyilatkozatért kattintson ide!