Van képed hozzá? - Facebook játék

Részvételi- és Játékszabályzat

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

KÉRJÜK, HOGY A JELEN JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL MARADÉKTALANUL EGYETÉRTESZ.

 

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELED AKKÉNT MINŐSÜL, HOGY AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ ÉS AZOKAT ELFOGADTAD.

 

A Szervező jogosult a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítani, ideértve a Játék megszüntetését is.

 

 

I. Szervező, Lebonyolítók, részvétel

 

1.            A Nokia Komárom Kft. (székhely: 2900 Komárom, Nokia u. 1., fióktelep: 1093 Budapest, Czuczor u. 2., cégjegyzékszám: 11-09-007370) által szervezett (továbbiakban: Szervező) és a  Wunderman Marketing Tanácsadó Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 53. C épület, cégjegyzékszám: 01-09-469973) és az Open Communications Kft. (székhely: Budapest 1137,  Szent István park 16.., cégjegyzékszám: 01-09-707998) által lebonyolított (továbbiakban: Lebonyolítók) nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 14. életévét betöltött, kizárás alá nem eső, magyar állampolgárságú természetes személy vehet részt, (továbbiakban: Játékos), aki a Játék időtartama alatt a „Van képed hozzá"” ingyenes Facebook-alkalmazást használja, feltölt egy képet és megadja adatait az alkalmazásban, amely a Nokia [HU]B Facebook oldalán elérhető: https://www.facebook.com/MicrosoftLumiaHub.

 

2.            A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolítók dolgozói, alvállalkozói, valamint mindezen személyeknek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

 

3.            A Játékon való részvétel ingyenes, azt a Szervező semmiféle áru, illetve szolgáltatás tőle történő megvásárlásához nem köti.

 

4.            FIGYELEM! A https://www.facebook.com/MicrosoftLumiaHub és az alkalmazás internetes oldalának (és a Játék kapcsán látogatott oldalak) megnyitása, illetve mindennemű letöltés mobil-adatforgalommal, illetve az Internet használatával összefüggő egyéb költségekkel járhat, amelynek esetleges (és a szolgáltatót illető) költsége a Játékost terheli és a költség mértéke függhet a Játékos internet- és/vagy mobilszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától. E költségek a Szervezőtől független, általa nem befolyásolható költségek.

 

 

II. A Játék tartama, leírása

 

1.            A Játék az interneten 2014. május 6. reggel 10:00 és 2014. május 27. között zajlik. A játékot május 27-én 10:00-kor zárjuk le.

 

2.            A Játék során a Nokia [HU]B Facebook rajongói oldalán egy saját maguk által készített, jogtiszta  fénykép feltöltésével és a megadott felületen, e-mail cím megadásával regisztrál a felhasználó a játékra.

 

 

3.            A Szervezőt semminemű felelősség nem terheli az információ sikertelen elküldése, hibás elküldése, késedelmes elküldése vagy megsemmisülése tekintetében, beleértve, de nem kizárólagosan a műszaki problémákat, sérüléseket és hibákat, melyek hatással lehetnek a résztvevők nyereményjátékra történő regisztrációjára.

 

4.            A Közönségdíj Nyertese a képet beküldő és a Játékszabályzat feltételeinek megfelelő Játékosok közül a lezárás időpontjában a legtöbb like-kal rendelkező fényképet feltöltő Játékos kerül megállapításra. A szakmai zsűri Nyertese a képet beküldő és a Játékszabályzat feltételeinek megfelelő Játékosok közül a Nokia zsűrije által kerül kiválasztásra (Detkó Dávid, Wunderman részvételével). A fotó-megjelenítés nyereményt (4 db) a legtöbb like-ot gyűjtött fotó feltöltői kapják valamint a szakmai díj nyertese.

 

A nyertesek megállapításának alkalmával az alábbi számú Nyertes és tartaléknyertes kerül kiválasztásra: 1 (egy) Szakmai zsűri nyertes és 3 (három) tartalék Szakmai zsűri díj-nyertes, 1 (egy) Közönségdíj-nyertes és 3 (három) tartalék Közönségdíj-nyertes, valamint 4 (négy) Fotó különdíj-nyertes és 16 (tizenhat) tartalék Fotó díj-nyertes kerül megállapításra.

 

Tartaléknyertes csak abban az esetben válik nyereményre jogosulttá, ha a Nyertes vagy a sorrendben előtte lévő tartaléknyertes nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, ha kizárásra kerül, ha a nyeremény vagy értesítés nem kézbesíthető, ha a nyereménytárgy átvételre nem kerül, és/vagy ha annak átadása meghiúsul. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre.

 

5.            A Nyertesek értesítésének határideje: 2014. május 29. A Szervező a Nyertest a regisztráció alatt megadott e-mail címen értesíti.  A Játékos a Játékban való részvétellel ebbe automatikusan beleegyezik.

 

6.             Amennyiben a kisorsolt Nyertes nem felel meg a jelen játékszabályban meghatározott feltételeknek, úgy a Szervező jogosult arra, hogy a nyeremény átadását megtagadja, vagy a már átadott nyereményt visszakövetelje, és amennyiben úgy ítéli meg, a jelen játékszabályzatban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok, tartaléknyertesek közül saját belátása szerint új nyerteseket válasszon. A fenti szabályokat kell megfelelően alkalmazni abban az esetben is, ha az értesítését követő 3 munkanapon belül a nyertes nem elérhető, vagy amennyiben a nyereményre nem tart igényt.

 

7.            A Szervező a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak bármilyen módon nem megfelelő Játékosokat indokolás és értesítés nélkül kizárhat a Játékból.

 

III. A nyeremény

 

1.            A Nyertesek nyereménye:

 

-          Szakmai zsűri díja: 1 db Nokia Lumia 630 okostelefon

-          Közönségszavazat díja: 1 db Nokia Lumia 630 okostelefon

-          Fotó különdíj: a legjobb 5 fényképet a Nokia által készített reklámokban felhasználjuk.

 

2.            A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A felsorolt nyeremények átvételével a Nyertesek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy képeiket a Szervező reklámcéllal, díjfizetés nélkül korlátozás nélkül felhasználja.  A nyereményekhez tartozó közteher-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, amennyiben a részére a Nyertes az ehhez szükséges adatokat megadja. Ennek hiányában a Szervezőnek a közterheket nem áll módjában megfizetni. Személyes átvétel esetén a nyeremény átvételével kapcsolatos költségek (utazási költség, stb) a Nyertest terhelik. A nyeremények postai kézbesítésének költsége a Szervezőt/Lebonyolítót terheli.

 

3.            Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

 

 

 

IV. A Játékban megadott adatokra vonatkozó rendelkezések és adatvédelem

 

1.            Ezt a Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azt nem a Facebook rendelte meg és nem a Facebook kezeli. Az Ön által megadott információkat Ön a Szervező részére adta meg és nem a Facebook részére.

 

2.            A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért a Szervező és a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.

 

3.            A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely szervező vagy lebonyolító által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el.

 

4.            Téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és Lebonyolítót felelősség nem terheli.

A regisztráció során adatvesztésből származó kárért a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.

 

5.            A személyes adatok védelme:

 

5.1. Az adatgyűjtés ténye

 

A Játék során a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint a Szervező adatokat gyűjt.

 

5.2. Az érintettek köre

 

A jelen Játékszabályzat I. pontjában („I. Szervező, Lebonyolítók, részvétel”) meghatározott, játékra jelentkező személyek.

 

5.3. Az adatgyűjtés célja

 

A jelen Játékszabályzatban meghatározott Játék lebonyolítása, a Nyertes kiválasztása, személyének azonosítása, valamint az esetleges nyereményt terhelő közterhek megfizetésével járó kötelezettségek teljesítése.

 

A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul, hogy a regisztrációhoz és részvételhez szükséges személyes adatait a Szervezőnek, illetve alvállalkozójának (a fent megnevezett Lebonyolító(k)nak) átadja. A Játékos hozzájárul továbbá, hogy nyerés esetén a nevét a Szervező a https://www.facebook.com/MicrosoftLumiaHub 2014. május 30-ig közzétegye.

 

A Játékos a regisztráció és/vagy a Játékban részt vétel tényével feltétel nélkül beleegyezik, hogy adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve – amennyiben irányadó - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett a Szervező kezelje, valamint a Lebonyolító feldolgozza.

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény értelmében a Játékos a regisztráció során az erre vonatkozó adatmező kitöltésével, illetve aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező és/vagy a Lebonyolítók a jövőben az itt megadott e-mail címére elektronikus hirdetést, reklámanyagokat küldjenek a Szervező termékeiről, szolgáltatásairól és akciós ajánlatairól.

 

Az adatkezelés további célja, hogy a Szervező – a jelen Játékszabályzatban foglalt Játék megvalósításán túlmenően - az általa forgalmazott termékekkel, végzett szolgáltatásokkal kapcsolatban e-mail útján tájékoztatót juttasson el a fogyasztók számára. A regisztrációs adatlap kitöltésével és beküldésével a Játékos feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy az abban megadott adatait a Szervező a fenti célból és módon kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező és a Lebonyolítók az adatokat bizalmasan kezelik.

 

 

5.4. Az adatkezelés időtartama

 

Ld. fentebb, a célok eléréséig.

 

5.5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

 

Az adatokat az I. pontban („I. Szervező, Lebonyolítók, részvétel”) meghatározott Szervező és a lebonyolító ügynökségek kezelik, illetve dolgozzák fel.

 

5.6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése

 

A jogszabályban biztosított jogain túlmenően a jóváhagyó és/vagy marketing célú hozzájáruló nyilatkozatát valamint az adatkezelésre adott engedélyét a Játékos bármikor korlátozás és indoklás nélkül, akár részben (a visszavonás körébe tartozó adatok és adatkezelés megjelölésével) vagy egészben ingyenesen visszavonhatja a nokiahub_facebookjatekok@nokiamail.com e-mail címen; vagy ilyen igényét postán a Wunderman Marketing Tanácsadó Kft. (1123. Budapest, Alkotás u. 53. C épület, cégjegyzékszám: 01-09-469973) részéreis jelezheti.  Részleges visszavonás esetén, ha az adatkezelési engedély visszavonásának hatálya alá tartozó adatok és/vagy adatkezelési célok nem egyértelműek, úgy a Szervező az adatkezelést teljes egészében, mindennemű további felelősség nélkül megszüntetheti.

A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb azonosítás érdekében a regisztráció során megadott adatok közlése kötelező.

Szintén a fenti címeken kérhető az adatok helyesbítése, kiegészítése, vagy tiltható meg azok további kezelése. Ilyen rendelkezéssel a Játékos a lakcíme, az e-mail címe, vagy a telefonszáma vonatkozásában külön-külön is élhet.

A sorsolás(oka)t megelőző törlési kérelem, illetve adatkezelés részleges vagy teljes megtiltása (a jóváhagyó és/vagy marketing célú hozzájáruló nyilatkozat visszavonását is beleértve) esetén a Játékos a Játékból törlésre kerül.

 

5.7 Az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve az Infotv. 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet.

 

NAIH-74708/2014.

 

Budapest, 2014. május 5.

 

Rendkívül örülnénk egy kis visszajelzésnek

Ha befejezted, küldj visszajelzést a webhelyünkről

Tölts ki egy rövid kérdőívet, hogy megtudjuk, tetszett-e az online szolgáltatásunk. Amikor befejezted a böngészést, megjelenik egy felmérés, amit örülnénk, ha kitöltenél.

Csak akkor nyomd meg a lenti gombot, ha befejezted a böngészést

Köszönjük!

Megjelenik majd egy felmérés, amikor elhagyod az oldalt.

Ha befejezted, küldj visszajelzést a webhelyünkről

Csak akkor nyomd meg a lenti gombot, ha befejezted a böngészést

Köszönjük!

E-mailben küldünk egy felmérést.