Szolgáltatási feltételek

Hatálybalépés: 25.04.2014

1. Elfogadás

A jelen Microsoft Mobile Szolgáltatási Feltételek az Adatvédelmi Irányelvvel és a Szolgáltatásokban szereplő, esetleges további feltételekkel és információkkal (együttesen: “Feltételek”) együtt határozzák meg a szolgáltatás, oldal, tartalom és szoftver (együttesen: “Szolgáltatás”) Ön általi használatát. A Szolgáltatásra való regisztrációval, illetőleg annak, vagy egy részének használatával Ön ezen Feltételeket elfogadja.

A Feltételek az Ön és a Microsoft Mobile Oy (Keilaranta 7., 02150 Espoo, Finnország) - annak leányvállalatait és beszállítóit is ideértve – (együttesen: “Microsoft Mobile”) között létrejött megállapodásnak minősülnek, mely meghatározza az Ön és a Microsoft Mobile jogait és kötelezettségeit a Szolgáltatás vonatkozásában.

2. Jogosultság

A Szolgáltatás igénybevételéhez legalább tizenhárom (13) évesnek kell lenni. Ha még nem vagy tizenhárom (13) éves, vagy már elmúltál tizenhárom (13) éves, de lakóhelyed joga szerint még kiskorú, meg kell kérned a a szülődet vagy törvényes képviselődet, hogy a regisztrációdat a nevedben elfogadja és hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a Szolgáltatást igénybe vehesd. A regisztrációt kitöltő személy cselekvőképes kell, hogy legyen.

3. Regisztráció és megszüntetés

Egy Szolgáltatás igénybevételéhez lehetséges, hogy regisztrálnia kell, és egy Nokia-fiókot kell létrehoznia, felhasználónévvel és jelszóval. Lehetséges, hogy bizonyos személyes és egyéb adatokat kell a részünkre megadnia. Nokia-fiókjának használhatóvá válása előtt a Microsoft Mobile ellenőrizheti az Ön e-mail címét. A készüléke első alkalommal történő használatakor, és minden egyes olyan alkalommal, amikor Ön a Nokia készülék szoftverét frissíti, a Microsoft Mobile részére egy szöveges üzenet kerül elküldésre. Egy Nokia Fiók létrehozatalához adatátvitel szükséges. Adatforgalmi díjak felmerülhetnek.

Ön vállalja, hogy a Szolgáltatásra való regisztrációjakor valós és teljes körű információt szolgáltat, valamint, hogy ezt az információt naprakészen tartja. Ön köteles kellő gondosságot tanúsítani a felhasználónevének és jelszavának a megóvása érdekében a mások általi visszaéléssel szemben, és köteles Microsoft Mobile-t bármilyen visszaélésről haladéktalanul értesíteni.

Ön megszüntetheti a regisztrációját, amennyiben a továbbiakban nem kívánja igénybe venni a Szolgáltatást. A megszüntetés után a továbbiakban nem fog hozzáférni a Szolgáltatáshoz. a Microsoft Mobile megszüntetheti az Ön regisztrációját vagy korlátozhatja a Szolgáltatás bizonyos részeihez való hozzáférését, amennyiben a Microsoft Mobile ésszerű indokokon alapuló meggyőződése szerint Ön megszegte a Feltételeket, vagy – előzetes értesítéssel - amennyiben a Szolgáltatásra a felhasználónevével az elmúlt hat (6) hónapban Ön nem lépett be.

Az Adatvédelmi Irányelvben foglaltak kivételével a Microsoft Mobile nem felel az Ön által feltöltött információ vagy tartalom Szolgáltatásból való eltávolításáért vagy elvesztéséért. Miután vagy Ön vagy a Microsoft Mobile az információt vagy tartalmat eltávolította a Szolgáltatásból, ezek nyomai és másolatai elképzelhető, hogy máshol továbbra is előfordulnak.

4. Engedélyek

A Microsoft Mobile Önnek egy nem kizárólagos, át nem ruházható, és a Microsoft Mobile kizárólagos döntése alapján bármikor visszavonható engedélyt biztosít arra, hogy - szigorúan a Feltételek szerint - a Szolgáltatáshoz hozzáférjen, és azt igénybe vegye. A Szolgáltatás igénybevétele a Szolgáltatás bármely egyéb információjára vagy tartalmára vonatkozó vagy ezeken fennálló, Önt megillető szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem biztosít.

A Szolgáltatás részeként a Microsoft Mobile átadhat Önnek a Microsoft Mobile vagy az általa engedélyben részesített felek (licencjogosultjai) által fejlesztett tartalmakat is („Tartalom”). Az irányadó Feltételek vagy a megrendelés eltérő rendelkezése hiányában a Tartalomra vonatkozóan a Microsoft Mobile Önnek egy nem kizárólagos, örökre szóló felhasználási engedélyt ad arra a célra, amelyre a Tartalmat szánták. Lehetséges, hogy bizonyos Tartalmak csak bizonyos földrajzi területek lakói számára elérhetők. A Szolgáltatás útján megkapott konkrét Tartalomra irányadó korlátozások vonatkozhatnak Önre is. Egy harmadik fél által létrehozott Tartalomra vonatkozóan megszerzett engedély Ön és a harmadik fél tartalomszolgáltató között kötelező érvényű megállapodást létesít. Önt kizárólag az itt kifejezetten biztosított jogok illetik meg.

A Szolgáltatás részeként a Microsoft Mobile átadhat Önnek a Microsoft Mobile vagy az általa engedélyben részesített felek (licencjogosultjai) által fejlesztett bizonyos szoftvereket is („Szoftver”). A Szoftver Ön általi használatára olyan különálló feltételek is vonatkozhatnak, amelyeket a Szoftver alkalmazása előtt Ön köteles elfogadni. Amennyiben az ilyen Szoftverre nem vonatkoznak különálló feltételek, úgy az alábbi feltételek az irányadók: a Microsoft Mobile Önnek egy korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható jogot biztosít a Szoftvernek az Ön számítógépén és/vagy mobilkészülékén történő telepítésére és használatára. Egyetlen biztonsági másolat készítése kivételével a Szoftvert Ön nem másolhatja. Ön nem jogosult arra, hogy a Szoftver felhasználási jogát terjessze, átruházza, valamint, hogy a Szoftvert módosítsa, lefordítsa, sokszorosítsa, tovább értékesítse, arra alhasználati engedélyt adjon, azt bérbe adja, visszafejtse, vagy a forráskódjának felfedezését, vagy abból származékos művek előállítását egyéb módon megkísérelje. A szoftver felhasználásával Ön az összes vonatkozó kikötést és feltételt elfogadja.

Elképzelhető, hogy a Szoftverre az Egyesült Államok Exporteljárási Szabályai („U.S. Export Administration Regulations") vagy más export- és importellenőrzési szabályok vonatkoznak. Ön vállalja, hogy minden irányadó import- és exportellenőrzési szabályt szigorúan betart, és elfogadja, hogy az ilyen Szoftver exportjára, újbóli exportjára vagy importjára vonatkozó engedélyek beszerzése az Ön felelőssége.

Elképzelhető, hogy Ön információt vagy tartalmat („Anyag”) tud a Szolgáltatásra feltölteni. A Microsoft Mobile az Ön Anyagának tulajdonjogára nem tart igényt. Azzal, hogy Ön Anyagot tölt fel a Szolgáltatásra, a tulajdonjogok nem szállnak át a Microsoft Mobile-ra. A Microsoft Mobile az Anyagot kizárólag továbbítja, és arra vonatkozóan szerkesztői ráhatással nem rendelkezik. Azzal, hogy Anyagot tölt fel a Szolgáltatásra, világra szóló, nem-kizárólagos, alhasználati engedéllyel terhelhető, átruházható, teljes mértékben kifizetett, jogdíjfizetési kötelezettség nélküli, örökös és visszavonhatatlan engedélyt ruház át a Microsoft Mobile-ra az Anyag bármilyen médiában való használatára, másolására, nyilvánosság előtti közzétételére, bemutatására, terjesztésére, továbbá módosítására, és származékos művek létrehozására, valamint arra vonatkozóan, hogy az Anyagot más művekbe belefoglalja valamint, hogy arra hasonló alhasználati engedélyeket adjon, abban a mértékben, amennyiben a Microsoft Mobile számára ez a Szolgáltatás nyújtásához szükséges. A jogok ilyen átruházását Ön a Szolgáltatás adatvédelmi és egyéb beállításaiban módosíthatja.

Az Ön kizárólagos felelőssége, hogy a Szolgáltatásokon tárolt adatokról – az Ön által feltöltött Tartalmat is beleértve - biztonsági másolatokat készítsen. Amennyiben a Szolgáltatás megszűnik vagy törlésre kerül, a Microsoft Mobile az Ön adatait végérvényesen törölheti. A Microsoft Mobile  nem köteles az adatokat a Szolgáltatás megszűnése vagy törlése esetén visszaszolgáltatni.

5. A Szolgáltatás igénybevétele

Ön vállalja, hogy:

 • Betartja az alkalmazandó jogot, a Feltételeket és a jó modor szabályait.
 • A Szolgáltatást kizárólag a saját személyes és nem kereskedelmi céljaira használja;
 • Jogtalan, sértő, bántó, pontatlan, félrevezető, sértegető, pornográf, zaklató, rágalmazó vagy egyébként nem megfelelő Anyagot nem tölt fel;
 • Megszerzi azokat a belegyezéseket, hozzájárulásokat vagy engedélyeket, amelyeket jogszabály az Anyagok feltöltéséhez az Ön számára előírhat;
 • Nem terjeszt vagy tesz közzé spameket, ésszerűtlenül nagy fájlokat, láncleveleket, piramiselven működő sémákat, vírusokat;
 • Nem használ semmilyen más olyan technológiát, amely a Szolgáltatást vagy a Szolgáltatás felhasználóinak érdekét, illetve tulajdonát veszélyeztetheti;
 • A Szolgáltatás bármely részének az eléréséhez, megszerzéséhez, másolásához vagy figyelemmel kíséréséhez nem alkalmaz automatizált rendszereket vagy eszközöket; valamint hogy
 • Az Ön által közzétett Anyaghoz kapcsolódó következményekért Ön tartozik felelősséggel.

A Microsoft Mobile jogosult, de nem köteles:

 • Nyomon követni vagy moderálni bármely Anyagot;
 • Bármely Anyagot a Szolgáltatásról bármikor eltávolítani; és
 • Saját döntési jogkörében eljárva a Szolgáltatás bármely részéhez való hozzáférést korlátozni.

6. A Tartalom

A Tartalmak letöltését vagy az azokhoz való hozzáférést megelőzően kérjük, szíveskedjen ellenőrizni, hogy az elérni kívánt tartalomra életkori korlátozás vonatkozik-e, vagy azon szerepel-e a jelölés, miszerint az „bántó” vagy „szókimondó” lehet. A Microsoft Mobile nem felelős semmiféle olyan követeléssel vagy sérelemmel szemben, amelyet az ilyen Tartalomhoz való hozzáférés okoz, vagy amelyet emiatt szenvednek el.

Ön vállalja, hogy:

 • A Tartalmat kizárólag a saját személyes és nem kereskedelmi céljaira használja;
 • A Tartalmat az irányadó jogszabályokban, kiegészítő feltételekben, iránymutatásokban és irányelvekben vagy a Tartalom adott darabjára vonatkozó termékoldalakon meghatározott korlátozásoknak megfelelően használja;
 • Az irányadó Feltételekben szereplő eltérő felhatalmazás hiányában a Tartalmat nem másolja, nem adja át, nem értékesíti, nem értékesíti újból, nem adja kölcsön, bérbe, nem kínálja fel, nem közvetíti, küldi el, nem terjeszti, nem ruházza át, a nyilvánossággal nem közli, nem sokszorosítja, módosítja, jeleníti meg, nem adja elő, kereskedelmi célokra nem használja, illetőleg nem teszi elérhetővé, továbbá vállalja, hogy a Microsoft Mobile-t az ilyen jogosulatlan használatról haladéktalanul értesíti;
 • Az irányadó felhasználási szabályokat nem távolítja el, nem kerüli meg, nem fejti vissza, a titkosítást nem oldja fel, illetőleg egyéb módon nem módosítja, vagy azokba nem avatkozik be, továbbá a Tartalomhoz kapcsolódó, digitális jogok kezelését vagy a másolásvédelmet biztosító funkciókat, vagy a Tartalomhoz vagy az azonosítási információjához való hozzáférésnek vagy ezek használatának az ellenőrzésére használt egyéb technológiákat nem próbálja meg megkerülni;
 • Az általunk biztosítottak kivételével, a Tartalom kiválasztásához vagy letöltéséhez nem használ semmilyen automatizált rendszert vagy eszközt; és
 • A jelszavát másnak nem adja ki, illetve a Tartalomhoz való hozzáférést egyéb módon sem engedi mások számára. A vonatkozó médiára irányadó másolási korlátozások a jelen Szolgáltatás részeként elért Tartalomra is kiterjednek.

A Tartalom a Microsoft Mobile és/vagy a megfelelő licenc-jogosultjai tulajdonában és/vagy ellenőrzése, és szellemi alkotásokhoz fűződő jog védelme alatt áll. A harmadik fél tartalomszolgáltatók az általuk szolgáltatott tartalomért, jótállásokért (abban a mértékben, melyet az általuk tett kizárások nem érintenek), továbbá az Ön által az ilyen Tartalomra vagy a Tartalom Ön általi használatára vonatkozóan támasztható követelésekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartoznak. Mindazonáltal a Microsoft Mobile, e feltételek szerinti harmadik félnek minősülő kedvezményezettként Önnel szemben kikényszerítheti a harmadik felek által szolgáltatott Tartalomra vonatkozó linenc-feltételeket. A harmadik fél tartalomszolgáltatók a jelen Feltételek értelmében harmadik fél kedvezményezettnek minősülnek, és jogosultak kikényszeríteni az olyan Tartalmat közvetlenül érintő előírásokat, amely Tartalomhoz jogaik fűződnek. A Microsoft Mobile a Tartalom Önnek való szolgáltatása során harmadik fél tartalomszolgáltató közvetítőjeként is eljárhat. Az ilyen Tartalomra vonatkozó, Ön és a harmadik fél tartalomszolgáltató között zajló ügyletben a Microsoft Mobile nem részes fél.

7. Szerzői jog feltételezett megsértésére vonatkozó bejelentések

Értesítheti a Microsoft Mobile-t a Szolgáltatásra vonatkozó szerzői jogok megsértéséről, (a) a copyright.notices@microsoft.com címre megküldött e-mail útján, melynek tárgya “Copyright Notification”, (b) “Copyright Notification” című, a Nokia Inc., Copyright Agent, 200 S. Mathilda Ave., Sunnyvale, CA 94086 USA címre megküldött dokumentum útján, vagy (c) - ha elérhető - online formában küldött értesítéssel. Értesítésében köteles:

(1) megjelölni az eredeti – az Ön véleménye szerint megsértett - szerzői joggal védett művet;
(2) megjelölni az Ön véleménye szerint szerzői joggal védett művet megsértő, a Szolgáltatásban elhelyezett tartalmat. Kérjük, kellő részletekkel lássa el a Microsoft Mobile -t annak érdekében, hogy az a Szolgáltatáson található állítólagosan jogsértő tartalmat megtalálja;
(3) megadni elérhetőségét, beleértve teljes nevét, levelezési címét, telefonszámát és – amennyiben van - e-mail címét;
(4) nyilatkozni, hogy jóhiszeműen meg van győződve arról, hogy a tartalom kifogásolt használati módját a szerzői jog tulajdonosa, annak meghatalmazottja vagy a jog nem engedélyezi;
(5) nyilatkozni a következőkről: “A hamis tanúzás következményeinek tudatában esküszöm, hogy a jelen értesítőben és panaszban foglalt információ pontos és hogy a megsértett szerzői jog tulajdonosa vagyok, illetve felhatalmazás alapján jogosult vagyok a jogsérelmet szenvedett kizárólagos szerzői jog tulajdonosának képviseletében eljárni”; és
(6) az értesítést – az adott esetnek megfelelően - aláírni.

8. Értesítések

A Microsoft Mobile a Szolgáltatáson belül értesítéseket helyezhet el. Emellett a Microsoft Mobile Önnek a részünkre megadott e-mail címére vagy telefonszámára termékekről és szolgáltatásokról is küldhet értesítéseket. Ezen értesítések a Microsoft Mobile általi küldésüket vagy közzétételüket követően legkésőbb hét (7) nap elteltével az Ön részére kézbesítettnek minősülnek. A Szolgáltatások Ön általi használatának a folytatása esetén a kézbesítés módjától függetlenül valamennyi értesítés Ön által átvettnek minősül.

9. Díjak

A Szolgáltatás igénybevétele díjköteles lehet, vagy azzá válhat.

A Szolgáltatással kapcsolatos, a Microsoft Mobile által felszámított esetleges díjak külön bejelentésre kerülnek.

A Szolgáltatás igénybevétele az Ön szolgáltatójának hálózatán keresztül adat továbbításával járhat. A Szolgáltatásban listázott árak nem tartalmazzák az Ön szolgáltatójának a lehetséges adatátviteli, szöveges üzenetért, hang- vagy egyéb szolgáltatásért számított díjait.

Az Ön szolgáltatóit megillető díjak megfizetéséért a Microsoft Mobile nem vállal felelősséget.

10. Megrendelési és fizetési feltételek

„Megrendelés” alatt a Microsoft Mobile által kínált és a Szolgáltatáson elérhető fizetős Tartalom kiválasztását, és/vagy az arra való feliratkozást, valamint a fizetési módszer kiválasztását, valamint a megrendelés „megveszem” („buy”), „ok”, „elfogadom” („I accept”), vagy a megrendelési folyamat más hasonló, elfogadást megerősítő funkciójának kiválasztásával, illetőleg a megrendelési folyamatban az Ön részére bemutatott, elfogadásra utaló kifejezések egyéb jelzésével való feladását kell érteni.

A Megrendelés feladásához az irányadó jogszabályok szerinti, cselekvőképességhez szükséges életkort be kell töltenie. Ha Ön nem érte el a cselekvőképességhez szükséges életkort, úgy kizárólag a szülője vagy törvényes képviselője előzetes engedélyével adhat fel Megrendelést.

Ön elfogadja, hogy minden Megrendelés jogilag érvényes és kötelező erejű. Valamennyi Megrendeléshez a Microsoft Mobile elfogadása szükséges.

Ön hitelkártya, bankkártya, hálózati szolgáltató által kiállított számla útján, vagy – amennyiben elérhető – más fizetési módozatokkal is fizethet.

Az Ön hitelkártyájának vagy bankkártyájának rendelkeznie kell számlázási címmel abban az országban, ahol a Tartalmat a Szolgáltatás felkínálja. A Microsoft Mobile az Ön Megrendelését követő ésszerű időn belül megterheli a hitelkártyáját, illetve a bankszámláját. Valamennyi hitelkártyás fizetésre érvényességi ellenőrzések és a kártyakibocsátó felhatalmazása vonatkoznak.

Ha Ön a hálózati szolgáltató által kiállított számlát válaszja, ilyen esetben a díjak az Ön mobiltelefon előfizetési számláján jelennek meg, vagy pedig a kártyás előfizetés esetén levonásra kerülnek az előre kifizetett egyenlegből. Bizonyos hálózati szolgáltatók a Szolgáltatás Ön általi igénybevételéhez további feltételeket szabhatnak, beleértve a hálózati szolgáltató számláján megengedett díjak összegének a korlátozását is. A hálózati szolgáltató korlátait vagy a kártyaegyenleget meghaladó mértékű díjak elutasíthatók.

Ön vállalja, hogy a Megrendelésére vonatkozó díjakat megfizeti, hogy gondoskodik arról, hogy a fizetési eszköz a Megrendelés idején érvényes, hogy a fizetőeszköznek Ön jogszerű birtokosa, valamint, hogy azt a hitelkeretet nem túllépve használja.

Ön a leszállított Tartalomra kap felhasználási engedélyt. Ön vállalja, hogy az ilyen Tartalmat kizárólag a jelen Feltételekben és a megrendelési folyamat során Önnel esetleg ismertetett további feltételekben engedélyezett módon használja.

Lehetséges, hogy a Szolgáltatás előfizetéseket kínál. Ön felhatalmazza a Szolgáltatást arra, hogy az előfizetés ideje alatt időszakos díjakat szabjon ki. A Szolgáltatás emellett próbaidőszakot is kínálhat. Amennyiben az Ön megrendelésében („próbára vételként”/”try and buy” rendszerként is ismert) próbaidőszak szerepel, úgy a díjat a próbaidőszak végén terheljük Önre, kivéve, ha az előfizetési/próbára vonatkozó feltételek alapján Ön a szerződéstől eláll.

A Szolgáltatásban szereplő árak időről időre változhatnak. Az árak – eltérő nyilatkozat hiányában - magukba foglalják az Ön tranzakciója idején érvényes adókat is. Lehetnek olyan esetek, amikor a bankja vagy a hitelkártya kibocsátója az alkalmazott átváltási árfolyamok és/vagy az egyéb megállapított díjak alapján további terhelések merülnek fel az Ön oldalán. A Microsoft Mobile a banki vagy harmadik fél szolgáltatókat megillető díjakért nem vállal semmiféle felelősséget.

11. Elállás és visszafizetés

Ön elfogadja, hogy a Megrendelése feladásával egyidejűleg a Tartalom elektronikus kézbesítése megkezdődik. Ön a Megrendelés feldolgozását követően megrendelését nem törölheti. A Tartalom, annak természetéből fakadóan nem küldhető vissza.

Abban az esetben, ha a vásárlást követően Ön felfedezi és Microsoft Mobile-t haladéktalanul értesíti, hogy (a) az Ön által megrendelt Tartalom hibás; (b) a Microsoft Mobile által az Ön részére leszállított Tartalom nem felel meg a Szolgáltatáson keresztül megvásárolt Tartalom leírásának; vagy (c) az ilyen Tartalom kézbesítése műszaki problémákból fakadóan késedelmesen történt vagy meghiúsult, vagy az ilyen műszaki problémák véletlen, sorozatos megrendeléseket okoztak, úgy az Ön Tartalomra vonatkozó egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége az ilyen Tartalom kicserélése vagy a Tartalom kapcsán megfizetett vételár visszatérítése lehet, a Microsoft Mobile kizárólagos döntése szerint. Egyéb esetben visszatérítésre nincs lehetőség. Amennyiben Ön a fenti esetek valamelyikével találkozik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Nokia Ügyfélszolgálattal.

Kérjük, szíveskedjen figyelembe venni, hogy elképzelhető, hogy a Microsoft Mobile nem lesz képes az Ön ügyfélszolgálatnál bejelentett igényének eleget tenni, ha Ön nem tudja megadni a tranzakció azonosítóját, amelyet Ön a Microsoft Mobile-tól a Tartalomra vonatkozó felhasználási engedély Szolgáltatásból történő Megrendelését követően kapott. A Microsoft Mobile jogosult arra, hogy csupán az olyan, Tartalmakra vonatkozó visszafizetéseket továbbítsa, amelyek teljes vételára meghaladja az alkalmazandó helyi jogszabályokban meghatározott pénzügyi határértéket.

12. Visszajelzések a Microsoft Mobile részére

Bármilyen ötletnek, visszajelzésnek, és/vagy javaslatnak („Visszajelzés”) a Szolgáltatáson keresztül vagy egyéb módon a Microsoft Mobile részére történő elküldésével Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy: (1) a Microsoft Mobile-nak lehetnek a Visszajelzéshez hasonló fejlesztési elképzelései; (2) az Ön Visszajelzése nem tartalmaz Önre vagy harmadik felekre vonatkozó bizalmas vagy tulajdonosi információt; (3) a Visszajelzés vonatkozásában a Microsoft Mobile-t semmiféle titoktartási kötelezettség nem terheli; (4) a Visszajelzést a Microsoft Mobile jogosult szabadon felhasználni, terjeszteni, kiaknázni és továbbfejleszteni, valamint módosítani; és (5) Ön a Microsoft Mobile-tól semmiféle kompenzációra nem jogosult.

13. Közösségi oldalakon folytatott tevékenységek és helyzetmegosztó alkalmazások használata

Ön a Szolgáltatáson funkciókat alkalmazhat a helyzete, állapota, tartalma, Anyaga vagy személyes adatai megosztására, vagy arra, hogy más felhasználókkal, oldalakkal, vagy szolgáltatásokkal kommunikáljon. E funkciók alkalmazásával Ön elfogadja, hogy a Microsoft Mobile ezt az információt megoszthatja azokkal a szolgáltatásokkal és személyekkel, amelyekkel és akikkel Ön úgy dönt, hogy kommunikál vagy ezt az információt megosztja. E szolgáltatások felhasználói, és a személyek, mint amilyenek az Ön kapcsolatai, láthatják az Ön helyzetét, állapotát és/vagy személyes adatait. E funkciók használatával Ön vállalja, hogy nem oszt meg olyan információt, Tartalmat vagy Anyagot, illetőleg nem hivatkozik olyan szolgáltatásra vagy oldalra, amely: (a) jogellenes vagy helytelen tartalmat vagy egyéb anyagot tartalmaz; vagy (b) szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat jogosultság nélkül felhasznál vagy a felhasználókat kalózkodásra buzdítja. A kommunikációban a Microsoft Mobile nem vesz részt, és az kizárólag Ön és a többi felhasználó(k) között zajlik.

14. Elérhetőség és műszaki feltételek

A Tartalom és a Szolgáltatás elérhetősége eltérő lehet, és a Microsoft Mobile kizárólagos mérlegelésén múlik. A Microsoft Mobile kifejezetten kizár minden olyan nyilatkozatot és szavatosságvállalást, miszerint bármely konkrét Tartalom vagy Szolgáltatás elérhető lesz. Lehetséges, hogy a Szolgáltatás nem minden országban, és csak bizonyos nyelveken érhető el. A Szolgáltatás, működés és bizonyos funkciók emellett a hálózattól, a készülékek kompatibilitásától, valamint a támogatott tartalomformátumoktól is függhetnek.

A Szolgáltatás eléréséhez lehetséges, hogy Önnek le kell töltenie egy meghatározott, a Microsoft Mobile vagy egy másik fél által gyártott szoftvert.

A Microsoft Mobile fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatást kizárólagos döntése alapján részben vagy egészben megváltoztassa, kijavítsa vagy megszüntesse. Előfordulhat, hogy karbantartási munkálatok során vagy egyéb alkalmakkor a Szolgáltatás nem elérhető. Annak biztosítása érdekében, hogy Ön rendelkezik a legfrissebb készülékszoftverrel és – alkalmazásokkal, lehetséges, hogy az Ön készüléke automatikusan ellenőrzi a Microsoft Mobile szoftverfrissítéseinek elérhetőségét. Amennyiben ilyet talál, úgy javasolja Önnek, hogy a telepítést hagyja jóvá. A frissítések automatikus ellenőrzését a készüléke beállításainka a segítségével Ön letilthatja. Ön emellett az elérhető szoftverfrissítési csatornákon keresztül is telepíthet szoftvereket. Ha a Microsoft Mobile megítélése szerint egy Szoftver frissítése fontos vagy kritikus, lehetséges, hogy a Szoftver korábbi verziójának a használatát Ön nem tudja majd folytatni. A firssítés tellepítéséig a Microsoft Mobile a Szoftver korábbi verziójának a használatát meggátolhatja.

A Szolgáltatás, alkalmazás-szolgáltatók, az olyan vezeték nélküli szolgáltatók megóvása érdekében, akik hálózatán keresztül Ön a szolgáltatást eléri, illetve bármilyen más érintett vagy potenciálisan érintett felek megóvása érdekében a Microsoft Mobile jogosult az Ön Szolgáltatása fiókjában található Tartalmat vagy Szoftvert bármilyen okból blokkolni, és azt eltávolítani, és/vagy a készülékén lévő alkalmazás-másolatokat blokkolni.

Lehetséges, hogy egy adott szolgáltatás kiadás előtti („pre-release”) verzió, például beta kiadás („beta release”), és nem úgy működik, ahogyan a végleges verzió. A Microsoft Mobile jogosult a Szolgáltatás vagy Szoftver bármely verzióját lényegesen megváltoztatni, illetőleg úgy dönteni, hogy a végleges verziót nem adja ki.joseph

15. Harmadik felek oldalaira és tartalmára mutató hivatkozások

A Microsoft Mobile más, harmadik felek tulajdonában álló és általuk működtetett internetes vagy előre feltöltött klienseken lévő oldalakra vagy szolgáltatásokra mutató hivatkozásokat (link) is megadhat, amelyek lehetővé teszik Önnek, hogy a harmadik felek tulajdonában álló és általuk üzemeltetett, és a Szolgáltatásokba nem tartozó oldalakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatot teremtsen. Az ilyen oldalak vagy szolgáltatások használata előtt meg kell vizsgálnia és el kell fogadnia ezen oldalak vagy szolgáltatások feltételeit.

A Microsoft Mobile az ilyen, harmadik felek által biztosított tartalmat, oldalakat, illetve szolgáltatásokat nem ellenőrzi, és az ilyen harmadik felek által biztosított oldalak vagy szolgáltatások által biztosított szolgáltatásokért, vagy az ott létrehozott, illetve közzétett anyagért nem felelős.

A harmadik felek oldalaira mutató hivatkozás nem jelenti azt, hogy a Microsoft Mobile az ilyen oldalon hivatkozott oldalakat, termékeket vagy szolgáltatásokat támogatja.

16. Hirdetések

A Szolgáltatás tartalmazhat hirdetéseket is. A hirdetések lehetnek a Szolgáltatáson tárolt tartalmon vagy információn, a Szolgáltatáson keresztül indított lekérdezéseken vagy egyéb információn alapuló célzott hirdetések is.

17. Személyes adatok

Személyes adatainak használatára az Adatvédelmi Irányelv és az Ön számára elérhetővé tett egyéb adatvédelmi tájékoztatás az irányadó.

18. A felelősség korlátozása

A Szolgáltatás „ebben az állapotban” ('AS IS') és „ahogyan elérhető” ('AS AVAILABLE') formában biztosított. A Microsoft Mobile nem garantálja a Szolgáltatás folyamatosságát, illetve hiba- vagy vírusmentességét. A Microsoft Mobile semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát, - beleértve, de nem kizárólagosan a jogszavatosságot vagy a jogtisztaságot vagy a forgalomképesség, illetve adott célra való alkalmasság garanciáját - nem vállal a Szolgáltatás elérhetőségével, pontosságával, megbízhatóságával, illetve az abban foglalt információval vagy tartalommal kapcsolatban. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást a saját felelősségére használja, és hogy Ön különböző forrásokból származó tartalmakkal találkozhat.

A nagyfokú gondatlanságból vagy szándékosan okozott halálért vagy személyi sérülésért való felelősség esetét kivéve, a Microsoft Mobile a Szolgáltatás használatából vagy használatra való alkalmatlanságból eredő semminemű közvetlen kárért nem felel. A Microsoft Mobile a Szolgáltatás használatából vagy használatra való alkalmatlanságból eredő közvetett, véletlenszerű, büntetőjogi vagy következményi károkért semmilyen esetben nem felel.

19. Kártérítés

Ön vállalja, hogy a Microsoft Mobile-t megóvja, kártalanítja és mentesíti bármely és valamennyi harmadik féltől származó igénnyel szemben, valamint valamennyi felelősség, követelés, veszteség, költség vagy kár vonatkozásában, amely i) a Feltételek megszegéséből, ii) harmadik személyt megillető bármely szellemi alkotásokhoz fűződő, vagy más joghoz vagy magánélethez főződő jog megsértéséből vagy megszegéséből, vagy abból ered, hogy iii) Ön elmulasztott ésszerű intézkedéseket tenni felhasználónevének és jelszavának megvédelmezésére és ez lehetővé tette a Szolgáltatásnak harmadik személy általi,–visszaélés útján való igénybevételét.

20. Vegyes rendelkezések

20.1 Jogválasztás

A Feltételekre Finnország joga irányadó, tekintet nélkül a nemzetközi jog kollíziós szabályaira.

20.2 Érvényesség

E Feltételek nem zárják ki és nem is korlátozzák a tartózkodási helye alapján Önt megillető olyan alanyi jogokat, melyekről nem lehet lemondani. A Feltételek valamely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést olyan érvényes rendelkezés váltja fel, amely a jelen Feltételek eredményeihez és céljaihoz a legközelebb áll. Amennyiben a jelen Feltételek egy vagy több rendelkezése a Szolgáltatás Ön általi használatára nem vonatkozik, a Feltételek bármely egyéb rendelkezésének vagy a Feltételek egészének az érvényességét vagy végrehajthatóságát mindez nem érinti. A jelen Microsoft Mobile Szolgáltatási Feltételek és az Adatvédelmi Irányelv szabályai közötti ellentmondás esetén a jelen Microsoft Mobile Szolgáltatási Feltételeket kell alkalmazni. A Feltételek azon rendelkezései, amelyeket arra szántak, hogy a Feltételek megszűnése után is érvényben maradjanak, érvényesek maradnak a Feltételek megszűnését követően is.

20.3 A Feltételek módosítása

A Microsoft Mobile a Feltételeket bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. Amennyiben a Feltételek lényegesen, kedvezőtlenül változnak meg, erről a Microsoft Mobile külön előzetes értesítést küld.

Ön felelős azért, hogy a Feltételeket rendszeresen áttekintse. Amennyiben Ön a Szolgáltatást folyamatosan használja, ez a változásokhoz és módosításokhoz való hozzájárulásának minősül.

21. Szellemi tulajdon

A Szolgáltatást, a Tartalmat és a Szoftvert a nemzetközi szerzői jog védi. A Szolgáltatására, Tartalmára és Szoftverére a Microsoft Mobile a jog által megengedett legnagyobb mértékben szerzői jogokat formál. A Feltételeknek megfelelően a Microsoft Mobile fenntartja a Szolgáltatására, Tartalmára, a Szoftverre és minden egyéb Microsoft Mobile -termékre, -szoftverre, és az Önnek nyújtott vagy az Ön által a Szolgáltatáson keresztül igénybevett más tulajdonra vonatkozó valamennyi jogát, jogcímét és igényét.

22. Engedményezés

A jelen Feltételek szerinti jogait és kötelezettségeit a Microsoft Mobile jogosult az anyavállalatára, leányvállalataira, illletve a Microsoft Mobile-lal közös irányítás alatt álló bármilyen társaságra engedményezni. Ezen túlmenően a Microsoft Mobile jogosult jelen Feltételek szerinti jogait és kötelezettségeit egyesülés, felvásárlás, vagyonátruházás kapcsán, jogszabály erejénél fogva, vagy egyéb okból harmadik fél részére engedményezni.

Rendkívül örülnénk egy kis visszajelzésnek

Ha befejezted, küldj visszajelzést a webhelyünkről

Tölts ki egy rövid kérdőívet, hogy megtudjuk, tetszett-e az online szolgáltatásunk. Amikor befejezted a böngészést, megjelenik egy felmérés, amit örülnénk, ha kitöltenél.

Csak akkor nyomd meg a lenti gombot, ha befejezted a böngészést

Köszönjük!

Megjelenik majd egy felmérés, amikor elhagyod az oldalt.

Ha befejezted, küldj visszajelzést a webhelyünkről

Csak akkor nyomd meg a lenti gombot, ha befejezted a böngészést

Köszönjük!

E-mailben küldünk egy felmérést.