Paslaugos sąlygos

Įsigaliojimo data: 2014-04-25

1. Sutikimas

Šios „Microsoft Mobile“ produktų sąlygos kartu su Privatumo politika ir kitomis papildomomis sąlygomis ir informacija, kuri gali būti pateikiama su Produktais (kartu vadinami “Sąlygomis”) reguliuoja paslaugų, internetinių svetainių, kontentų ir programinės įrangos (kartu vadinami “Produktais”) naudojimą. Registruodamiesi ar naudodami visus ar dalį Produktų jūs sutinkate su šiomis Sąlygomis.

Šios Sąlygos reiškia sutartį, sudarytą tarp jūsų ir Microsoft Mobile Oy, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finland, įskaitant jos atstovus ir tiekėjus (kartu vadinami „Microsoft Mobile“), nustatančią jūsų ir Nokia teises ir pareigas, susijusias su Produktais.

2. Teisė naudoti Produktus

Norint naudotis Produktais, jūs turite būti vyresnis nei trylikos (13) metų amžiaus. Jei esate jaunesnis ar trylikos (13) metų amžiaus, bet mažametis toje valstybėje, kurioje gyvenate, jūsų tėvai ar globėjai turi jūsų vardu pritarti registracijai ir duoti sutikimą naudotis Produktais. Registracija gali atlikti tik turintys visišką teisinį veiksnumą asmenys.

3. Registracija ir nutraukimas

Norėdami naudoti Produktus, jums gali reikėti registruotis ir susikurti Nokia Paskyrą su naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Mes galime jūsų paprašyti pateikti tam tikrus asmens duomenis ir kitą informaciją. „Microsoft Mobile“ gali patikrinti jūsų elektroninio pašto adresą prieš leidžiant naudoti paskyrą. Pirmą kartą naudojantis prietaisu ir kiekvieną kita kartą atnaujinant prietaiso programinę įrangą, „Microsoft Mobile“ bus siunčiama tekstinė žinutė. „Microsoft Mobile“ Paskyros sukūrimas reikalauja duomenų perdavimo. Gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai.

Jūs sutinkate pateikti teisingą ir visą informaciją, kai registruojatės, ir nuolatos šią informaciją atnaujinti. Jūs privalote imtis atitinkamų priemonių, kad būtų užtikrina jūsų naudojo vardo ir slaptažodžio apsauga nuo kitų asmenų neteisėto naudojimo ir nedelsiant informuoti „Microsoft Mobile“ apie bet kokį neteisėtą naudojimą. Jūs, jūsų tėvai ar globėjai, jei esate mažametis, esate asmeniškai atsakingi už bet kokį Produktų naudojimą.

Jūs galite panaikinti savo registraciją, jeigu nebenorite toliau naudotis Produktais. Panaikinus registraciją, jūs nebeturėsite prieigos prie Produktų. „Microsoft Mobile“ gali panaikinti jūsų registraciją ar apriboti jūsų prieigą prie tam tikrų Produktų, jei „Microsoft Mobile“ pagrįstai mano, kad pažeidėte šias Sąlygas, arba panaikinti registraciją be išankstinio pranešimo, jeigu per paskutinius šešis (6) mėnesius nebuvote prisiregistravęs su savo naudotojo vardu ir slaptažodžiu.

Išskyrus Privatumo politikoje nustatytus atvejus, „Microsoft Mobile“ nėra atsakinga už bet kokį informacijos ar jūsų patalpinto Produktuose kontento pašalinimą ar praradimą. Kai jūs patys ar „Microsoft Mobile“ pašalina informaciją ar turinį iš Produktų, pėdsakai ar kopijos gali vis tiek likti kitur.

4. Licencijos

„Microsoft Mobile“ suteikia jums neišimtinę, neperleidžiamą, bet kuriuo metu išimtinai „Microsoft Mobile“ sprendimu atšaukiamą licenciją prieiti ir naudoti Produktus griežtai laikantis šių Sąlygų. Produktų naudojimas nesuteikia jums jokių intelektinės nuosavybės teisių į Produktus ar į bet kokią Produktų informaciją ar turinį.

Dalį „Microsoft Mobile“ Produktų sudaro „Microsoft Mobile“ ar jos licenciatų sukurti kontentai (“Kontentai”). „Microsoft Mobile“ suteikia jums neišimtinę ir neterminuotą licenciją naudoti Kontentą tiems tikslams, kuriems jis skirtas, jeigu Sąlygos ar pirkimo užsakymas nenustato kitaip. Dalis Kontento gali būti prieinamas tik nuolatiniams tam tikros geografinės vietovės gyventojams. Jūs privalote laikytis nustatytų apribojimų, taikomų tam tikram Kontentui, kurį gaunate per Produktus. Kiekviena licencija, suteikiant i teisę naudoti trečiųjų asmenų Kontentą, yra įpareigojanti sutartis, sudaryta tarp jūsų ir trečiosios šalies Kontento teikėjo. Jūs turite į Kontentą tik tas teises, kurios suteikiamos šiose Sąlygose.

Dalį „Microsoft Mobile“ Produktų sudaro „Microsoft Mobile“ ar jos licenciatų sukurtos programinės įrangos (“Programinė įranga”). Jūsų naudojimasis Programine įranga gali būti apribotas atskiromis sąlygomis, kurioms turite pritarti prieš naudojantis Programine įranga. Jei nėra atskirų sąlygų, taikomų tokioms Programinėms įrangoms, bus taikomos šios sąlygos: „Microsoft Mobile“ suteikia jums ribotą, neišimtinę, neperleidžiamą, teisę instaliuoti ir naudoti Programinę įrangą savo kompiuteryje ir/ar mobiliajame prietaise. Jūs negalite kopijuoti Programinės įrangos, išskyrus vieną atsarginę archyvinę kopiją. Jūs negalite platinti, perleisti teisės naudoti, modifikuoti, versti, atgaminti, perparduoti, sublicencijuoti, nuomoti, perkonstruoti ar kitokiu būdu bandyti iššifruoti Programinės įrangos kodus ar kitokiu būtu kurti Programinės įrangos išvestines programas. Atviro kodo programinei įrangai yra taikomos atviro kodo programinės įrangos licencijos sąlygos. Naudodami Programinę įrangą, jūs sutinkate su visomis galiojančiomis teisinėmis sąlygomis.

Programinei įrangai gali būti taikoma eksporto kontrolė pagal JAV Eksporto administravimo reglamentus ir kitus importo ir eksporto reglamentus. Jūs sutinkate griežtai laikytis visų taikomų importo ir eksporto taisyklių ir patvirtinate, kad įsipareigojate gauti licenciją eksportuoti, pereksportuoti, perleisti ar importuoti tokią Programinę įrangą.

Jūs galite įkelti į Produktus informaciją ar kontentą (“Duomenys”). „Microsoft Mobile“ neturi teisių į jūsų Duomenis. Duomenų įkėlimas nesuteikia „Microsoft Mobile“ nuosavybės teisių į jūsų Duomenis. „Microsoft Mobile“ tik perduoda Duomenis ir nėra atsakinga už jų redagavimą. Perkeldami Duomenis į Produktus jūs suteikiate „Microsoft Mobile“ pasaulinę, neišimtinę, sublicencijuojamą, perleidžiamą, visiškai apmokėtą, neatlygintinę, neterminuotą ir neatšaukiamą licenciją naudoti, kopijuoti, viešai rodyti, eksponuoti, platinti bet kokiose visuomenės informavimo priemonėse ir keisti Duomenis taip, kad būtų galima juos įtraukti į darbus, ir suteikti sublicenciją tiek, kiek „Microsoft Mobile“ būtina tiekiant Produktus. Jums gali būti suteikta galimybė koreguoti šį sutikimą Produktų privatumo ir kituose nustatymuose.

Jūs esate išimtinai atsakingi už atsarginių duomenų, kuriuos laikote Produktuose, įskaitant parsisiųstame Kontente, kopijų darymą. Jei Produktų teikimas yra nutraukiamas ar atšaukiamas, „Microsoft Mobile“ gali neterminuotai ištrinti jūsų duomenis. „Microsoft Mobile“ nėra įpareigota grąžinti jums duomenis po to, kai Produktų teikimas yra nutraukiamas ar atšaukiamas.

5. Produktų naudojimas

Jūs sutinkate:

 • Laikytis taikomų teisės aktų, Sąlygų ir gero elgesio taisyklių;
 • Naudoti Produktus išimtinai savo asmeniniais, nekomerciniais tikslais;
 • Neperkelti neteisėtų, nusikalstamų, netikslių, klaidinančių, įžeidžiančių, pornografinių, priekabiaujančių, šmeižiančių ar kitokių netinkamų Duomenų;
 • Gauti sutikimus, leidimus ar licencijas, kurių gali būti reikalaujama jums norint įkelti Duomenis;
 • Gerbti kitų privatumą;
 • Neplatinti ar nesiųsti brukalo, neprotingai didelių duomenų, susirašinėjimų, piramidinių schemų, virusų;
 • Nenaudoti jokių kitų technologijų ar neinicijuoti kitų veiklų, kurios gali pakenti Produktams ar Produktų naudotojų turtui;
 • Nenaudoti jokių automatinių sistemų ar priemonių siekiant prieiti, įsigyti, kopijuoti ar stebėti bet kokią Produktų dalį; ir
 • Prisiimti atsakomybę už pasekmes, susijusias su Duomenų perdavimu.

„Microsoft Mobile“ gali, bet neįsipareigoja:

 • Stebėti ar apriboti bet kokį Kontentą ar Duomenis;
 • Pašalinti bet kokius Duomenis iš Produktų; ir
 • Apriboti prieigą prie bet kurios Produktų dalies bet kuriuo metu išimtinai savo nuožiūra.

6. Kontentas

Prieš perkeldami ar prieidami prie bet kokio Kontento, prašome patikrinkite, ar Kontentas, prie kurio ketinate prieiti yra apribotas reikalavimu būti tam tikro amžiaus ar pažymėtas kaip potencialiai “agresivus” ar “erotinis”. „Microsoft Mobile“ nėra atsakinga už jums padarytą žalą, prieinant prie tokio Kontento.

Jūs sutinkate:

 • Naudoti Kontentą išimtinai savo asmeniniais, nekomerciniais tikslais;
 • Naudoti Kontentą laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, papildomų sąlygų, gairių ir politikų ar nustatytų produktų internetinėse svetainėse, kurios gali būti taikomos tam tikrai konkrečiai Kontento daliai;
 • Nekopijuoti, neduoti, neparduoti, neperparduoti, nesuteikti skolon, nenuomoti, nesiūlyti, netransliuoti, nesiųsti, nerodyti, komerciniais tikslais neeksponuoti ar padaryti Kontentą prieinamu, išskyrus atvejus, kai tai leidžia taikomos Sąlygos, ir nedelsiant pranešti „Microsoft Mobile“ apie bet kokį tokį neteisėtą naudojimą;
 • Nešalinti, netrukdyti, neperkonstruoti, neiššifruoti ar kitokiu būdu nepažeisti ar nesutrikdyti jokių taikomų naudojimo taisyklių ar siekti sutrukdyti skaitmeninių teisių valdymą ar kopijavimą saugančias funkcijas, susijusias su Kontentu ar kitomis technologijomis, naudojamomis siekiant kontroliuoti Kontento ar jį identifikuojančios informacijos prieigą ar naudojimą;
 • Nenaudoti jokių automatinių sistemų ar priemonių, išskyrus mūsų pateikiamas, siekiant išsirinkti ar parsisiųsti Kontentą; ir
 • Neatskleisti savo slaptažodžio ar kitokiu būdu leisti kitiems asmenims prieiti prie Kontento. Kopijavimo apribojimai, taikomi visuomenės informavimo priemonėms, taip pat taikomi Kontentui, kuris kaip Produktų dalis yra prieinamas.

Kontentas nuosavybės teise priklauso ir/ar yra kontroliuojamas „Microsoft Mobile“ ir/ar jos atitinkamų licenciatų ir yra saugomas intelektinės nuosavybės teisės aktų. Trečiųjų asmenų Kontento teikėjas yra išimtinai atsakingas už teikiamą Kontentą, bet kokias suteiktas garantijas ir už bet kokias jūsų pretenzijas, kurias galite turėti dėl Kontento ar jo naudojimo. Tačiau „Microsoft Mobile“ gali įgyvendinti trečiųjų asmenų Kontento licencijos sąlygas prieš jus kiek tai yra naudinga tiems tretiesiems asmenims. Trečiųjų asmenų Kontento teikėjai yra šių Sąlygų naudos gavėjai ir gali įgyvendinti šių Sąlygų nuostatas, kurios tiesiogiai susijusios su Kontentu, į kuriuos jie turi teises. „Microsoft Mobile“ veikia kaip trečiųjų asmenų Kontento teikėjų agentas teikiant jums tokį Kontentą. „Microsoft Mobile“ nėra sutarties, sudarytos tarp jūsų ir trečiųjų asmenų Kontento teikėjų dėl tokio Kontento teikimo, šalis.

7. Įtarimai dėl autorių teisių pažeidimo

Jūs galite pranešti „Microsoft Mobile“ apie autorių teisių pažeidimą Produktuose pateikdami pranešimą (a) elektroniniu laišku su įrašu temos eilutėje “Copyright Notification” skirtu siųsti adresu copyright.notices@microsoft.com, (b) pateikiant dokumentą pavadinimu “Copyright Notification”, siunčiamu adresu Nokia Inc., Copyright Agent, 200 S. Mathilda Ave., Sunnyvale, CA, 94086 USA (JAV) arba (c) pateikiant formą internetu, jei įmanoma. Jūsų pranešime turi būti:

(1) nurodomas originalus autoriaus kūrinys, kuris, jūsų teigimu, yra pažeidžiamas;
(2) nurodytas Produktų kontentas, kuris, jūsų manymu, pažeidžia autoriaus kūrinį. Prašome pateikite pakankamai duomenų tam, kad „Microsoft Mobile“ galėtų nustatyti įtariamai autorių teises pažeidžiantį kontentą Produktuose;
(3) pateikite savo kontaktinius duomenis, įskaitant pilną vardą, pašto adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, jei įmanoma;
(4) pateikite tvirtinimą, kad veikiate gera valia ir tikite, kad kontento naudojimas tokiu būdu, kurį skundžiate, yra neteisėtas kūrinio autoriaus, jo agento ar teisės aktų atžvilgiu;
(5) pateikite šį tvirtinimą: “Prisiekiu, kad šiame pranešime ir skunde pateikta informacija yra tiksli ir kad esu autorių teisių savininkas arba esu įgaliotas veikti jo vardu, kad apginčiau pažeistą autorių teisių savininko išimtinę teisę.”; ir
(6) pasirašykite, jei įmanoma.

8. Pranešimai

„Microsoft Mobile“ gali pateikti pranešimus Produktuose. „Microsoft Mobile“ taip pat gali siųsti pranešimus apie paslaugas ir produktus elektroniniu adresu ar telefono numeriu, kuri nurodėte. Laikoma, kad gavote tokį pranešimą praėjus mažiausiai septynioms (7) dienos po to, kai „Microsoft Mobile“ išsiuntė ar paskelbė šiuos pranešimus. Jūsų tęstinis Produktų naudojimas patvirtina, kad gavote visus šiuos pranešimus nepaisant pristatymo būdo.

9. Mokestis

Jūsų naudojimasis Produktais gali būti mokamas arba tapti mokamas.

Bet koks „Microsoft Mobile“ Produktų apmokestinimas bus atskirai paskelbtas.

Produktų naudojimas gali įtraukti duomenų perdavimą per jūsų paslaugų teikėjo tinklą. Į Produktų kainas nėra įtraukiamos jūsų tinklo paslaugų teikėjo išlaidos už duomenų perdavimą, tekstines žinutes, balso ar kitas paslaugas.

„Microsoft Mobile“ neprisiima jokios atsakomybės apmokėti jūsų paslaugų teikėjo bet kokius mokesčius.

10. Užsakymas ir atsiskaitymo sąlygos

„Užsakymas“ reiškia mokamo Kontento pasirinkimą ir/ar „Microsoft Mobile“ siūlomą ir prieinamą Produktuose Kontento prenumeratą bei mokėjimą pasirinktu būdu, taip pat užsakymo pateikimą pasirenkant „pirkti“, „pritariu“, „sutinku“ ar kitą panašų sutikimo patvirtinimą užsakymo sekoje ar pateikiant kitokį sutikimą su sąlygomis nurodymą, kuris yra jums rodomas užsakymo sekoje.

Norėdami pateikti Produktų Užsakymą, privalote būti sulaukęs teisės aktuose nustatytos pilnametystės. Jei neesate pilnametis, Užsakymą galite pateikti tik turėdami iš anksto duotą tėvų ar globėjų sutikimą.

Jūs sutinkate, kad visi Užsakymai yra galiojantys ir įpareigojantys. „Microsoft Mobile“ turi visiems Užsakymams pritarti.

Jūs galite mokėti kredito ar debeto kortele, tinklo paslaugų teikėjo mokėjimo arba kitu mokėjimo būdu, jei įmanoma.

Jūsų kredito ar debeto kortelėje nurodytas mokėjimo adresas turi būti toje valstybėje, kurioje yra Produktų siūlomas Kontentas. „Microsoft Mobile“ per protingą laiką nuo Užsakymo pateikimo nuskaičiuos reikiamą sumą nuo jūsų kreditinės kortelės ar banko sąskaitos. Visų mokėjimų kreditine kortele galiojimą ir galimumą tikrina kortelės leidėjas.

Jei jūs pasirenkate mokėjimą per tinklo paslaugų teikėją, mokestis bus įtraukiamas į jūsų mobiliojo telefono sąskaitą arba bus nuskaičiuota nuo jūsų išankstinės mokėjimo sąskaitos, jei tai yra išankstinio mokėjimo sąskaita. Dalis tinklo paslaugų teikėjų gali jūsų naudojimuisi Produktais nustatyti papildomas sąlygas, įskaitant sumos, kurią galima išleisti apmokėjimams per tinklo paslaugų teikėja, limitų nustatymą. Mokėjimai viršijantys tinklo paslaugų teikėjo nustatytus limitus ar sąskaitos likutį gali būti atšaukti.

Jūs sutinkate apmokėti išlaidas, susijusias su jūsų Užsakymu, užtikrinti, kad mokėjimo priemonė yra galiojanti Užsakymo metu, kad jūsų esate teisėtas šios priemonės turėtojas ir kad priemonė yra naudojama neviršijant nustatytų limitų.

Jūs turite teisę naudoti jums pristatytą Kontentą. Jūs sutinkate naudoti tokį Kontentą kaip nustatyta šiose Sąlygose ir kitose papildomose sąlygose, kurios gali būti nurodytas jūsų užsakyme. Produktai gali pasiūlyti prenumeratą. Jūs suteikiate teisę prenumeratos laikotarpiu periodiškai nuskaičiuoti už Produktus. Produktai taip pat gali pasiūlyti bandomąjį laikotarpį. Jeigu jūsų Užsakymas apima bandomąjį laikotarpį (taip pat žinomas kaip “pabandyk-nusipirk”), jums gali reikėti susimokėti po bandomojo laikotarpio pasibaigimo, išskyrus jei atšaukiate naudojimąsi pagal prenumeratos/bandymo sąlygas.

Produktų kainos gali būti periodiškai keičiamos. Į kainas yra įskaičiuoti taikomi mokesčiai, galiojantys jūsų atliekamos transakcijos metu, jei nenustatyta kitaip. Gali būti, kad jums kredito kortelės leidėjas ar bankas priskaičiuos papildomas sumas dėl valiutų keitimo kurso ir/ar kitų papildomų mokesčių. „Microsoft Mobile“ neprisiima atsakomybės už banko mokėjimus ar jokių trečiųjų šalių paslaugų mokesčius ar rinkliavas.

11. Atšaukimai ir pinigų grąžinimai

Jūs sutinkate, kad Kontentas bus elektroniniu būdu pristatomas tuo pačiu metu, kai atliksite Užsakymą. Atlikus Užsakymą, jo atšaukti nebegalėsite. Dėl Kontento pobūdžio jis negali būti sugrąžintas.

Tuo atveju, jei po Užsakymo jūs nustatote ir nedelsiant, per 48 valandas, pranešate „Microsoft Mobile“, kad (a) Kontentas, kurį gavote, yra neteisingas, (b) „Microsoft Mobile“ pristatytas Kontentas neatitinka kriterijų, kurie buvo nurodyti Produktų aprašymuose, kai atlikote Užsakymą; arba (c) dėl techninių priežasčių vėluoja ar yra neįmanomas jūsų Kontento pristatymas arba šios techninės problemos sąlygojo atsitiktinius daugiafunkcinius užsakymus, dėl tokio Kontento jūsų nuostolių atlyginimas išimtinai Nokia pasirinkimu bus arba Kontento pakeitimas, arba pinigų grąžinimas už tokį Kontentą. Kitu atveju pinigų grąžinimas yra negalimas. Jei aptinkate bent vieną iš aukščiau nurodytų problemų, prašome susisiekite su Nokia klientų aptarnavimo centru.

Atkreipiame dėmesį, kad Nokia klientų aptarnavimo centras negali vykdyti jūsų, kaip kliento, prašymo, jei negalite pateikti savo transakcijos ID, kurį „Microsoft Mobile“ jums pateikia, kai atliekate Produktų Užsakymą. „Microsoft Mobile“ gali grąžinti pinigus už Kontentą tik tuomet, kai bendra suma neviršija limitų, nustatytų taikomuose teisės aktuose.

12. Atsiliepimai „Microsoft Mobile“

Pateikdami bet kokias idėjas, atsiliepimus ir/ar pasiūlymus (“Atsiliepimai”) „Microsoft Mobile“ per Produktus ar kitas priemones, jūs patvirtinate ir sutinkate, kad (1) „Microsoft Mobile“ gali turėti panašias į atsiliepime nurodytas vystymo idėjas; (2) jūsų Atsiliepimuose nėra jokios konfidencialios informacijos ar informacijos, kuri priklauso nuosavybės teise jums ar tretiesiems asmenims; (3) „Microsoft Mobile“ neturi jokių konfidencialumo įsipareigojimų, susijusių su Atsiliepimais; (4) „Microsoft Mobile“ gali laisvai, naudoti, platinti, eksploatuoti ir toliau vystyti, keisti Atsiliepimus bet kokiais tikslais; ir (5) jūs neturite jokių teisių reikalauti iš „Microsoft Mobile“ jokių kompensacijų.

13. Socialinė veikla ir vietos pasidalijimas

Jūs galite naudoti Produktuose esančias funkcijas vietos, būklės, kontento, Duomenų ar asmeninės informacijos pasidalijimui ar susisiekimui su kitais naudotojais, internetinėm svetainėm ir paslaugomis. Naudojantis šiomis funkcijomis jūs sutinkate, kad „Microsoft Mobile“ gali naudoti ir pateikti šią informaciją kitoms paslaugoms ir asmenims, su kuriais jūs pasirinkote susisiekti ar pasidalinti šia informacija. Šių paslaugų naudotojai ir asmenys tokie, kaip jūsų kontaktai, gali matyti jūsų vietą, būklę ir/ar asmeninę informaciją. Naudojantis šiomis funkcijomis jūs sutinkate nesidalinti informacija, Kontentu ar Duomenimis ar nuorodomis į tokias paslaugas ar internetines svetaines, kuriose (a) yra neteisėta ar netinkama informacija ar kiti tokie duomenys; ar (b) naudojasi intelektinės nuosavybės teisėmis neturintys tam leidimo ar skatina piratavimą. Bet kokie bendravimai neįtraukia „Microsoft Mobile“ ir vyksta išimtinai tarp jūsų ir kito (-ų) naudotojo (-ų).

14. Galimumas ir techniniai reikalavimai

„Microsoft Mobile“ išimtine nuožiūra Kontentų ir Produktų prieinamumas gali skirtis. „Microsoft Mobile“ aiškiai pareiškia, kad nėra atsakinga ir negarantuoja, kad tam tikras Kontentas ar Produktas bus prieinamas. Produktai negali būti prieinami visose šalyse ir gali būti teikiami tiktai nustatytomis kalbomis. Produktai, operacijos ir tam tikros funkcijos gali taip pat priklausyti nuo tinklo, naudojamų prietaisų suderinamumo ir pateikiamo kontento formato.

Tam, kad turėti prieigą prie Produktų jums gali reikėti parsisiųsti „Microsoft Mobile“ ar kitos šalies sukurtas specialias programinės įrangos dalis.

„Microsoft Mobile“ gali savo nuožiūra visiškai ar iš dalies keisti, taisyti ar nutraukti Produktų pasiūlą. Produktai nėra prieinami techninės priežiūros atlikimo ir kitu metu. Siekiant visada turėti naujausią prietaiso programinę įrangą ir aplikacijas, jūsų prietaisas gali automatiškai ieškoti „Microsoft Mobile“ programinės įrangos atnaujinimo. Jei yra aptinkami bet kokie atnaujinimai, jūs busite iš karto prašyti patvirtinti instaliavimą. Jūs galite išjungti automatinę atnaujinimo paiešką savo prietaiso nustatymuose. Jūs taip pat galite instaliuoti programinę įrangą per programinės įrangos atnaujinimo kanalus. Jei „Microsoft Mobile“ mano, kad programinės įrangos atnaujinimas yra svarbus ar esminis, jums gali būti panaikinta galimybė toliau naudoti ankstesniąją programinės įrangos versiją. „Microsoft Mobile“ gali nebeleisti jums naudotis ankstesne programinės įrangos ar Produktų versija, kol neinstaliuosite atnaujinimo.

„Microsoft Mobile“ gali nutraukti bet kokį Kontentą ar Programinę įrangą, kuri yra jūsų Produktų paskyroje dėl bet kokių priežasčių ir pašalinti bet kokį Kontentą ar Programinę įrangą ir/ar panaikinti bet kokias jūsų prietaiso aplikacijų kopijas tam, kad apsaugotų Produktus, aplikacijų teikėjus, bevielio ryšio teikėją, per kurio tinklą jūs prieinate prie Paslaugų ar bet kokias kitas susijusias ar galimai susijusias šalis.

Tam tikros paslaugos gali būti preliminarios versijos, pavyzdžiui, beta leidimas, ir gali neveikti taip, kaip veiktų galutinė versija. „Microsoft Mobile“ gali iš esmės pakeisti Produktų ar Programinės įrangos versiją ar nuspręsti neišleisti galutinės versijos.

15. Nuorodos į trečiųjų šalių puslapius ir kontentą

„Microsoft Mobile“ gali įdėti prieigą prie internetinių svetainių ir paslaugų ar iš anksto įkeltų klientų, kurie leidžia jums susiekti su internetinėmis svetainėmis ar paslaugomis, kurie priklauso ar yra valdomi trečiųjų šalių ir kurie nėra Produktų dalis. Jūs privalote peržiūrėti ir sutikti su šių internetinių svetainių ar paslaugų sąlygomis prieš pradedant jais naudotis.

„Microsoft Mobile“ nekontroliuoja trečiųjų šalių kontento, puslapių ar paslaugų ir neprisiima jokios atsakomybės už paslaugas, teikiamas ar duomenis sukurtus ar paskelbtus šiuose trečiųjų asmenų puslapiuose ar paslaugose. Nuoroda į trečiųjų asmenų puslapius nereiškia, kad „Microsoft Mobile“ patvirtina puslapius ar produktus ar paslaugas, nurodytas puslapyje.

Be to, jūs ir kitas naudotojas gali sukurti kontentą ir nuorodas į kontentą per Produktus, kurie nebuvo kitokiu būdu pateikti Produktams, „Microsoft Mobile“ nėra atsakinga už tokio pobūdžio kontentą ar nuorodas.

16. Reklaminiai skelbimai

Produktuose gali būti reklaminiai skelbimai. Reklaminiai skelbimai gali būti nukreipti į Produktuose saugomą kontentą ar informaciją, duotas užklausas per Produktus ar kitą informaciją.

17. Asmens duomenys

Privatumo politika ir kita jums prieinama papildoma privatumo informacija nustato jūsų asmens duomenų naudojimą.

18. Atsakomybės ribojimas

Produktai teikiami tokie, kokie ir kokie yra prieinami. „Microsoft Mobile“ negarantuoja, kad Produktai bus nepertraukiami ar be klaidų ar virusų. Nėra pateikiama jokių garantijų nei aiškiai išreikštų, nei numanomų, susijusių su Produktų prieinamumu, tikslumu, patikimumu, informacija ar kontentu, įskaitant, bet neapsiribojant nuosavybės garantija, nepažeidžiančiu pobūdžiu, perkamumu ar tinkamumo naudoti tam tikram tikslui. Jūs aiškiai sutinkate ir patvirtinate, kad naudojate Produktus savo rizika ir kad jūs galite būti paveikti kitų kontentų iš įvairių šaltinių.

Išskyrus atsakomybės mirties ar sveikatos sutrikdymo dėl didelio neatsargumo ar tyčios atveju, Nokia neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginius nuostolius, atsiradusius jums naudojant ar negalinti naudoti Produktų. Jokiais atvejais „Microsoft Mobile“ nebus atsakinga už netiesioginius nuostolius, atsiradusius jums naudojant ar negalint naudoti Produktų.

19. Atleidimas nuo atsakomybės

Jūs sutinkate atleisti „Microsoft Mobile“ nuo bet kokios atsakomybės pagal visų trečiųjų asmenų pretenzijas, reikalavimus, patirtus nuostolius, išlaidas ar žalą, atsiradusią ar kylančią iš (i) jūsų padaryto Sąlygų pažeidimo; (ii) jūsų padaryto bet kokių trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių ar privatumo pažeidimo; ar (iii) tretiesiems asmenims netinkamai naudojant Produktus, kai tas netinkamas naudojimas tapo įmanomas jums neužtikrinus savo naudotojo vardo ir slaptažodžio tinkamos apsaugos nuo neteisėto naudojimo.

20. Baigiamosios nuostatos

20.1 Taikytina teisės

Sąlygoms yra taikoma Suomijos teisė, išskyrus jos tarptautinės privatinės teisės normas.

20.2 Galiojimas

Sąlygos neapriboja ir nepanaikina jūsų teisių, imperatyviai įtvirtintų jūsų buvimo valstybės teisės aktuose, ir kurių negalima pagal įstatymus atsisakyti. Jeigu Sąlygų nuostata yra pripažįstama negaliojanti, likusios nuostatos galioja, o negaliojanti nuostata bus pakeista taip, kad galiotų ir labiausiai atitiktų Sąlygų tikslus. Jei viena ar kelios Sąlygų nuostatos nėra susijusios su jūsų Produktų naudojimu, tai neįtakos bet kurios Sąlygos nuostatos ar visų Sąlygų galiojimo ir įgyvendinimo. Jei yra prieštaravimų tarp šių „Microsoft Mobile“ produktų sąlygų ir Privatumo politikos, taikomos „Microsoft Mobile“ produktų sąlygos. Tos Sąlygų nuostatos, kurios pagal savo pobūdį galioja po jūsų registracijos pasibaigimo, bus taikomos nepaisant registracijos pasibaigimo.

20.3 Sąlygų pakeitimai

„Microsoft Mobile“ gali keisti Sąlygas bet kuriuo metu ir be iš ankstinio pranešimo. Jei Sąlygos keičiamos iš esmės, jas pabloginant, „Microsoft Mobile“ pateiks atskirą pakeitimų paaiškinimą.
Jūs esate patys atsakingi už Sąlygų peržiūrėjimą. Jūsų tęstinis naudojimasis Produktais reiškia, kad sutinkate su bet kokiais pakeitimais.

21. Intelektinė nuosavybė

Tarptautinė autorių teisių teisė saugo Produktus, Kontentą ir Programinę įrangą. „Microsoft Mobile“ autorių teisės į Produktus, Kontentą ir Programinę įrangą yra maksimaliai apsaugotos įstatymais. Priklausomai nuo Sąlygų, „Microsoft Mobile“ išlaiko visas teises, nuosavybę ir interesus į Produktus, jų Kontentą, Programinę įrangą ir visus kitus „Microsoft Mobile“ produktus, programinę įrangą ir kitą turtą, kuris jums teiktas ar kurį naudojate per Produktus.

22. Teisių perleidimas

„Microsoft Mobile“ gali perleisti savo teises ir pareigas pagal šias Sąlygas savo motininei bendrovei, bet kokioms dukterinėms bendrovėms, ar bet kiuriai bendrovei, kuri yra „Microsoft Mobile“ kontroliuojama. Be to, „Microsoft Mobile“ gali perduoti savo teises ir pareigas pagal šias Sąlygas tretiesiems asmenims įvykus susijungimams, įsigijimams, turto pardavimui, vykdant įstatymų reikalavimus ar kitais atvejais.

Būtume dėkingi už Jūsų nuomonę

Baigę pateikite nuomonę apie mūsų svetainę

Dalyvaukite trumpame tyrime ir papasakokite mums apie savo patirtį internete. Pabaigus naršyti, bus atvertas klausimyno, kurį reikėtų užpildyti, langas.

Spustelėkite toliau esantį mygtuką tik tada, kai baigsite naršyti

Dėkojame!

Kai uždarysite tinklavietę, čia atsiras klausimynas

Baigę pateikite nuomonę apie mūsų svetainę

Spustelėkite toliau esantį mygtuką tik tada, kai baigsite naršyti

Dėkojame!

Tyrimas bus išsiųstas el. paštu.