Pakalpojuma lietošanas noteikumi

Spēkā stāšanās datums: 25.4.2014.

1. Pieņemšana

Šie Microsoft Mobile Pakalpojumu noteikumi kopā ar Privātuma politiku un visiem pārējiem papildus noteikumiem un informāciju, kas var tikt sniegta Pakalpojuma ietvaros, (kopā saukti “Noteikumi”) regulē jūsu pakalpojumu, vietnes, satura un programmatūras (kopā saukti "Pakalpojums") lietošanu. Reģistrējoties Pakalpojumam vai izmantojot Pakalpojumu vai tā daļu, jūs akceptējat šos Noteikumus. 

Noteikumi ir uzskatāmi par vienošanos starp jums un Microsoft Mobile Oy, Keilaranta 7, 02150 Espo, Somija, ieskaitot visas tās meitassabiedrības un piegādātājus (kopā saukti “Microsoft Mobile”), nosakot jūsu un Microsoft Mobile tiesības un pienākumus attiecībā uz Pakalpojumu.

2. Tiesības uz Pakalpojumu

Lai izmantotu Pakalpojumu, jums ir jābūt vismaz trīspadsmit (13) gadus vecam. Ja jums vēl nav trīspadsmit (13) gadi vai ir vismaz trīspadsmit (13) gadi, bet jūs esat nepilngadīgs jūsu dzīvesvietas valstī, jūsu vecākiem vai tiesiskajam aizbildnim ir jāakceptē reģistrācija jūsu vārdā un jāapstiprina jūsu Pakalpojuma lietošana. Ikvienam, kurš aizpilda reģistrāciju, ir jābūt rīcībspējīgam.

3. Reģistrācija un izbeigšana

Lai izmantotu Pakalpojumu, jums ir jāreģistrējas un jāizveido Nokia konts ar lietotājvārdu un paroli. Jums var būt jāsniedz mums konkrēta personīga un cita informācija. Microsoft Mobile var pārbaudīt jūsu e-pasta adresi pirms konta izmantošanas. Pirmo reizi izmantojot ierīci, un katru reizi atjauninot Nokia ierīces programmatūru, uz Microsoft Mobile tiks nosūtīta īsziņa. Nokia Konta izveidošanai būs nepieciešama datu pārraide. Var tikt piemērotas datu pārraides maksas.

Reģistrējoties Pakalpojumam, jūs esat piekritis sniegt patiesu un pilnīgu informāciju, un šo informāciju aktualizēt. Jums ir pienācīgi jāaizsargā savs lietotājvārds un parole pret citu personu lietošanu un nekavējoties jāpaziņo Microsoft Mobile par jebkuru ļaunprātīgu izmantošanu. Jūs un jūsu vecāki vai tiesiskais aizbildnis, ja esat nepilngadīgais, ir personīgi atbildīgs par jebkuru Pakalpojuma izmantošanu.

Jūs varat izbeigt reģistrāciju, ja vairs nevēlaties izmantot Pakalpojumu. Pēc izbeigšanas jums vairs nebūs piekļuves Pakalpojumam. Microsoft Mobile var izbeigt reģistrāciju vai ierobežot jūsu piekļuvi konkrētām Pakalpojuma daļām, ja Microsoft Mobilepamatoti uzskata, ka esat pārkāpis Noteikumus, vai ar iepriekšēju brīdinājumu, ja neesat parakstījies uz Pakalpojumu ar savu lietotājvārdu pēdējos sešus (6) mēnešus.

Izņemot kā paredzēts Privātuma politikā, Microsoft Mobile nav atbildīga par jebkuru informācijas vai satura, ko esat iesniedzis Pakalpojumam, izņemšanu vai zudumu. Ja jūs vai Microsoft Mobile izņem informāciju vai saturu no Pakalpojuma, tā pieraksti vai kopijas joprojām glabājas citā vietā. 

4. Licences

Microsoft Mobile piešķir neekskluzīvu, nenododamu licenci, kas jebkurā laikā var tikt atsaukta pēc Microsoft Mobileieskatiem, lai piekļūtu un izmantotu Pakalpojumu, strikti ievērojot Noteikumus. Pakalpojuma izmantošana nepiešķir jums nekādas intelektuālā īpašuma tiesības uz jebkuru Pakalpojuma informāciju vai saturu.

Pakalpojuma ietvaros Microsoft Mobile var nodrošināt jums saturu, ko izstrādājusi Microsoft Mobile vai tās licences devēji (“Saturs”). Microsoft Mobile piešķir neekskluzīvu un beztermiņa licenci Satura izmantošanai paredzētajam nolūkam, izņemot, ja piemērojamos Noteikumos vai pirkuma pasūtījumā ir definēts citādi. Daļa Satura var būt pieejama tikai konkrēto ģeogrāfisko apgabalu rezidentiem. Jums ir saistoši jebkādi ierobežojumi, kas piemērojami konkrētam Saturam, ko varat iegūt caur Pakalpojumu. Jebkura licence, kas iegūta trešās personas Saturam, ir saistoša vienošanās starp jums un trešās personas Satura nodrošinātāju. Jums ir tiesības tikai uz Saturu, kas tiek skaidri piešķirts šajos Noteikumos.

Pakalpojuma ietvaros Microsoft Mobile var sniegt jums konkrētu programmatūru, ko izstrādājusi Microsoft Mobile vai tās licences devēji (“Programmatūra”). Jūs varat izmantot Programmatūru, ievērojot atsevišķus noteikumus un nosacījumus, kas jums ir jāakceptē pirms Programmatūras izmantošanas. Ja nav atsevišķu noteikumu un nosacījumu, kas piemērojami šai Programmatūrai, tiek piemēroti šādi noteikumi: Microsoft Mobile piešķir jums ierobežotas, neekskluzīvas, nenododamas tiesības instalēt un izmantot Programmatūru savā datorā un/vai mobilajā ierīcē. Jūs nedrīkstat kopēt Programmatūru, izņemot veidot atsevišķu arhīva dublējumkopiju. Jūs nedrīkstat izplatīt, nodot tiesības uz izmantošanu, modificēt, tulkot, atveidot, tālākpārdot, apakšlicencēt, nomāt, pārveidot vai citādi mēģināt atklāt Programmatūras pirmkodu vai veidot Programmatūras atvasinājumus. Atklātajai pirmkoda licencētajai programmatūrai ir piemērojami atklātās pirmkoda programmatūras licences noteikumi. Lietojot programmatūru, jūs piekrītat jebkādiem piemērojamajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Saskaņā ar ASV Eksporta Administrācijas Noteikumiem un citiem importa un eksporta kontroles noteikumiem programmatūrai var tikt veikta eksporta kontrole. Jūs piekrītat strikti ievērot visus piemērojamos importa un eksporta noteikumus, kā arī atzīstat, ka esat atbildīgs par licenču saņemšanu šādas Programmatūras eksportam, reeksportam, nodošanai vai importam.

Jūs varēsiet iesniegt informāciju vai saturu (“Materiāls”) Pakalpojuma ietvaros. Microsoft Mobile nepieprasīs īpašumtiesības uz jūsu Materiālu. Iesniedzot Materiālu, jūsu īpašumtiesības uz Materiālu nepāriet Microsoft Mobile. Microsoft Mobile tikai pārraida Materiālu un nav atbildīga par tā redakcionālo kontroli. Iesniedzot Materiālu Pakalpojumam, jūs piešķirat Microsoft Mobile vispasaules, neekskluzīvu, apakšlicencējamu, nododamu, pilnībā apmaksātu, bez autoratlīdzības, beztermiņa un neatsaucamu licenci izmantot, kopēt, publiski izpildīt, atainot, izplatīt jebkurā medijā un modificēt Materiālu citos darbos, kā arī piešķirt tamlīdzīgas apakšlicences tādā apmērā, kāds ir nepieciešams Microsoft Mobile Pakalpojuma sniegšanai. Jums būs iespēja koriģēt privātuma piešķiršanu un citus Pakalpojuma iestatījumus.

Jūs esat pilnībā atbildīgs par datu dublējumkopiju veidošanu Pakalpojuma uzglabāšanai, tai skaitā Satura lejupielādēšanu. Ja Pakalpojums tiek pārtraukts vai izbeigts, Microsoft Mobile var neatgriezeniski izdzēst jūsu datus. Microsoft Mobile nav pienākums atgriezt jums datus pēc Pakalpojuma pārtraukšanas vai izbeigšanas.

5. Pakalpojuma izmantošana

Jūs piekrītat:

 • Ievērot piemērojamos likumus, Noteikumus un labas manieres;
 • Izmantot Pakalpojumu tikai privātam, nekomerciālam nolūkam;
 • Neiesniegt nelikumīgu, uzbrūkošu, neprecīzu, maldinošu, aizskarošu, pornogrāfisku, aizvainojošu, apmelojošu vai citādi neatbilstošu Materiālu;
 • Saņemt jebkuras piekrišanas, atļaujas vai licences, kas var būt likumīgi nepieciešamas, lai iesniegtu jebkuru Materiālu;
 • Respektēt citu personu privātumu;
 • Neizplatīt vai nesūtīt mēstules, nevajadzīgi lielus failus, ķēdes vēstules, shēmas, vīrusus;
 • Neizmantot citas tehnoloģijas vai neuzsākt citas darbības, kas var kaitēt Pakalpojumam vai Pakalpojuma lietotāju interesēm vai īpašumam;
 • Neizmantot automātiskās sistēmas vai līdzekļus, lai piekļūtu, iegūtu, kopētu vai uzraudzītu jebkuru Pakalpojuma daļu;
 • Uzņemties atbildību par iesniegtā Materiāla izraisītajām sekām.

Microsoft Mobile var, bet tam nav pienākums:

 • Uzraudzīt vai mainīt jebkuru Saturu vai Materiālu;
 • Izņemt jebkuru Materiālu no Pakalpojuma; un
 • Ierobežot piekļuvi Pakalpojuma daļai jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem.

6. Saturs

Pirms Satura lejupielādes vai jebkuras piekļuves Saturam lūdzam pārbaudīt, vai Saturs, kuram vēlaties piekļūt, ir ar vecuma ierobežojumiem vai atzīmēts kā iespējami ‘uzbrūkošs’ vai ‘kategorisks’. Microsoft Mobile nebūs atbildīga par jebkurām prasībām vai pārkāpumu, ko izraisījusi vai kas radies, ja jūs piekļūstat šādam Saturam. 

Jūs piekrītat:

 • Izmantot Saturu tikai privātam, nekomerciālam nolūkam;
 • Izmantot Saturu saskaņā ar piemērojamos noteikumos izteiktajiem ierobežojumiem, papildu noteikumiem, vadlīnijām un politikām, vai produktu lapām, kas ir piemērojamas konkrētajai Satura daļai;
 • Neizgatavot kopijas, nedot, nepārdot, nepārpārdot, neiznomāt, nenomāt, nepiedāvāt, nepārraidīt, nesūtīt, neizplatīt, nenodot, nedarīt publiski zināmu, neatveidot, nemodificēt, neattēlot, neizpildīt, komerciāli neekspluatēt, kā arī nedarīt Saturu pieejamu, ja vien to neatļauj piemērojamie Noteikumi, kā arī nekavējoties ziņot Microsoft Mobile par jebkuru šādu neatļautu izmantošanu;
 • Neizņemt, neiejaukties, nepārveidot, neatšifrēt, kā arī citādi neizmainīt, neiejaukties piemērojamos izmantošanas noteikumos, kā arī necensties apiet digitālo tiesību pārvaldību vai autortiesību aizsardzības īpatnības, kas saistītas ar Saturu, vai jebkuras citas tehnoloģijas, kas izmantotas, lai kontrolētu piekļuvi Saturam vai identificējošai informācijai, vai to izmantošanu;
 • Neizmantot Satura izvēlei vai lejupielādei automātiskas sistēmas vai līdzekļus, izņemot tos, ko mēs nodrošinām; un
 • Nedot savu paroli, kā arī citādi neatļaut citām personām piekļūt Saturam. Ierobežojumi informācijas kopēšanai, kuri piemērojami medijiem, attiecas arī uz Saturu, kuram tiek piekļūts šī Pakalpojuma daļas ietvaros.

Saturs pieder un/vai to kontrolē Microsoft Mobile, un/vai attiecīgie licences devēji, un to aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības. Trešās personas Satura nodrošinātājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru Saturu, ko tas nodrošina, jebkurām garantijām tādā apmērā, kādā šīs garantijas netiek atsauktas un attiecībā uz jebkurām prasībām, kas jums var būt, saistībā ar šo Saturu vai Satura izmantošanu no jūsu puses. Tomēr Microsoft Mobile var realizēt trešās personas Satura licences noteikumus attiecībā uz jums kā šo noteikumu saņēmēju - trešo personu. Trešās personas Satura nodrošinātāju un trešās personas saņēmēji šo Noteikumu ietvaros var realizēt noteikumus, kas tieši attiecas uz Saturu, uz kuru tiem ir tiesības. Microsoft Mobile var rīkoties kā trešās personas Satura nodrošinātāja aģents, sniedzot jums Saturu. Microsoft Mobile nav puse darījumam starp jums un trešās personas Satura nodrošinātāju attiecībā uz šādu Saturu.

7. Apgalvojumi par autortiesību pārkāpumiem 

Jūs varat paziņot Microsoft Mobile par Pakalpojuma autortiesību pārkāpumu, iesniedzot paziņojumu (a) pa e-pastu uz copyright.notices@microsoft.com, temata ailītē norādot “Copyright Notification” (b) kā dokumentu ar nosaukumu “Copyright Notification”, nosūtot to Nokia Inc., Copyright Agent, 200 S. Mathilda Ave., Sunnyvale, CA 94086 USA vai (c) aizpildot formu internetā, ja tas ir iespējams. Jūsu paziņojumā:

(1) ir jānorāda oriģinālais darbs, kura autortiesības ir pārkāptas;

(2) ir jāidentificē Pakalpojuma, kura autortiesības ir pārkāptas, saturs. Lūdzam sniegt pietiekami detalizētu informāciju, lai Microsoft Mobile varētu noteikt apgalvotā Pakalpojuma pārkāpuma saturu;

(3) ir jāsniedz sava kontaktinformācija, tai skaitā vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese, ja tāda ir;

(4) ir jāsniedz apliecinājums, ka jums ir pārliecība, ka satura izpaušanu minētajā veidā nav atļāvis autortiesību īpašnieks, tā pārstāvis vai likums;

(5) ir jāsniedz apliecinājums: "Es zvēru, saskaņā ar sodu par nepatiesas liecības sniegšanu, ka šajā paziņojumā un sūdzībā sniegtā informācija ir patiesa un, ka esmu autortiesību īpašnieks vai esmu pilnvarots rīkoties pārkāptās tiesības autortiesību īpašnieka vārdā."; un

(6) ir jābūt jūsu parakstam pienācīgā veidā. 

8. Paziņojumi

Microsoft Mobile var ievietot paziņojumus Pakalpojuma ietvaros. Microsoft Mobile var arī izsūtīt paziņojumus par produktiem un pakalpojumiem uz jūsu norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Šādi paziņojumi ir uzskatāmi par saņemtiem ne vēlāk kā septiņu (7) dienu laikā no dienas, kad Microsoft Mobile ir nosūtījusi vai ievietojusi šādus paziņojumus. Ja jūs nepārtraucat Pakalpojuma izmantošanu, ir uzskatāms, ka esat saņēmis visus paziņojumus neatkarīgi no to piegādes veida.

9. Maksas 

Jūsu Pakalpojuma izmantošanai var tikt piemērota maksa. 

Jebkuras maksas, ko Microsoft Mobile iekasēs, tiks paziņotas atsevišķi saistībā ar Pakalpojumu. 

Pakalpojuma lietošana var ietvert datu pārraidi pakalpojuma nodrošinātāja tīklā. Pakalpojumā norādītajās cenās nav ietverta iespējamā datu pārraide, īsziņas, balss vai citu pakalpojumu maksas, ko uzlicis tīkla nodrošinātājs.

Microsoft Mobile neuzņemas atbildību par pakalpojumu nodrošinātāju izmaksu apmaksu. 

10. Pasūtījuma un apmaksas noteikumi

"Pasūtījums" nozīmē apmaksājamā Satura un/vai parakstīšanās uz Microsoft Mobile piedāvāto Saturu, kas pieejams Pakalpojuma ietvaros, izvēli, maksājuma metodes izvēli, kā arī pasūtījuma iesniegšanu, izvēloties „pirkt”, "ok", "piekrītu" vai citu tamlīdzīgu piekrišanas pasūtījumam akceptēšanu vai citu noteikumu, kas jums darīti zināmi izdarot pasūtījumu, akceptēšanu.

Lai iesniegtu Pasūtījumu Pakalpojuma ietvaros, jums ir jābūt rīcībspējas vecumā saskaņā ar piemērojamiem likumiem. Ja jūs neesat sasniedzis rīcībspējas vecumu, jūs varat iesniegt Pasūtījumus, tikai iepriekš saņemot vecāku vai likumiskā aizbildņa atļauju.

Jūs piekrītat, ka visi Pasūtījumi ir tiesiski saistoši un spēkā esoši. Visiem Pasūtījumiem ir nepieciešama Microsoft Mobile piekrišana.  

Jūs varat maksāt ar kredītkarti vai debetkarti, izmantojot tīkla nodrošinātāja rēķinu vai citas pieejamās apmaksas metodes. 

Jūsu kredītkartei vai debetkartei ir jābūt rēķina saņemšanas adresei valstī, kurā tiek piedāvāts Saturs Pakalpojuma ietvaros. Microsoft Mobile veiks atskaitījumu no jūsu kredītkartes vai no jūsu bankas konta saprātīgā laika periodā pēc tam, kad būsiet izdarījis Pasūtījumu. Visiem kredītkartes maksājumiem kartes izdevējs piemēro validācijas pārbaudes un autorizāciju.

Ja izvēlaties tīkla pakalpojumu nodrošinātāja rēķinu, maksas tiks ietvertas jūsu mobilā tālruņa rēķinā vai tiks atskaitītas no jūsu priekšapmaksas konta, ja jums ir priekšapmaksas konts. Atsevišķi tīkla pakalpojumu nodrošinātāji var piemērot jūsu izmantotajam Pakalpojumam papildu noteikumus un nosacījumus, ieskaitot uzlikt ierobežojumus tīkla pakalpojumu nodrošinātāja iekasētajām maksām. Maksas, kuras pārsniedz tīkla pakalpojumu nodrošinātāja limitus vai konta bilanci, var tikt noraidītas.

Jūs piekrītat maksāt maksas saistībā ar jūsu Pasūtījumu, lai nodrošinātu, ka apmaksas instruments ir spēkā esošs Pasūtījuma izdarīšanas laikā, ka jūs esat likumīgs instrumenta turētājs un ka instruments tiek izmantots kredītlimita ietvaros.

Jums tiek izdota licence par piegādāto Saturu. Jūs piekrītat izmantot šādu Saturu tikai kā to atļauj šie Noteikumi un jebkuri papildu noteikumi, kuri jums var tikt uzrādīti pasūtījuma plūsmas ietvaros.

Pakalpojums var piedāvāt abonēšanas iespēju. Jūs dodat atļauju Pakalpojuma ietvaros uzlikt periodisku maksu abonēšanas perioda laikā. Pakalpojuma ietvaros var tikt piedāvāts arī izmēģinājuma laiks. Ja jūsu Pasūtījumam tiek piemērots arī izmēģinājuma laiks (saukts arī izmēģini-un-pērc „try-and-buy”), izmēģinājuma laikam notekot, jums var tikt pieprasīta maksa, ja vien jūs neatceļat pasūtījumu saskaņā ar abonēšanas/izmēģinājuma noteikumiem. 

Cenas Pakalpojuma ietvaros var laiku pa laikam mainīties. Cenās ir ietverti piemērojamie nodokļi, kas ir spēkā darījuma laikā, izņemot, ja norādīts citādi. Var būt gadījumi, kurā jums rodas papildus maksas no jūsu bankas vai kredītkartes nodrošinātāja, pamatojoties uz piemērotajām valūtas maiņas likmēm un/vai papildus maksām. Microsoft Mobile neuzņemas atbildību par bankas vai jebkuru citu trešo personu pakalpojumu maksu un izdevumu apmaksu. 

11. Atcelšana un atlīdzināšana 

Jūs piekrītat, ka Satura elektroniskā piegāde tiek uzsākta vienlaicīgi ar jūsu Pasūtījuma iesniegšanu. Jūs nevarēsiet atcelt Pasūtījumu pēc tam, kad tas tiks apstrādāts. Pasūtījums pēc būtības ir tāds, kas nav atgriežams. 

Gadījumā, ja pēc Pasūtījuma izdarīšanas jūs atklājat un nekavējoties informējat Microsoft Mobile 48 stundu laikā, ka (a) jūsu pasūtītais Saturs ir kļūdains; (b) Microsoft Mobile piegādātais Saturs neatbilst jūsu pasūtītā Satura aprakstam Pakalpojuma ietvaros; vai (c) tehnisku problēmu dēļ ir aizkavējusies jūsu Satura piegāde vai šādu tehnisku problēmu dēļ ir kļūdaini veikti vairāki pasūtījumi, vienīgais un ekskluzīvais tiesību aizsardzības līdzeklis attiecībā uz šādu Saturu ir tā aizvietošana vai cenas, kas samaksāta par šādu Saturu, atmaksāšana, ko izlems Microsoft Mobile pēc saviem ieskatiem. Citādi atmaksa nav iespējama. Ja jūs sastopaties ar kādu no šīm problēmām, lūdzam sazināties ar Nokia Klientu atbalsta centru. 

Lūdzam ņemt vērā, ka Nokia Klientu atbalsta centrs var nespēt apstrādāt klientu atbalsta centra lūgumus, ja nevarēsiet sniegt darījuma identifikācijas datus, ko Microsoft Mobile jums ir sniegusi pēc Pasūtījuma izdarīšanas Pakalpojuma ietvaros. Microsoft Mobile var apstrādāt atmaksu pieprasījumu par Saturu tikai, ja kopējā maksa pārsniedz piemērojamā vietējā likumā paredzēto naudas ierobežojumu.

12. Ierosinājumi Microsoft Mobile

Iesniedzot idejas, ieteikumus un/vai ierosinājumus ("Ierosinājumi") Microsoft Mobile Pakalpojuma ietvaros vai izmantojot citus līdzekļus, jūs apliecināt un piekrītat, ka:

(1) Microsoft Mobile var būt līdzīgas attīstības idejas Ierosinājumiem;

(2) jūsu Ierosinājumi nesatur konfidenciālu vai īpašnieka informāciju par jums vai jebkuru trešo personu;

(3) Microsoft Mobile nav konfidencialitātes pienākums attiecībā uz Ierosinājumiem;

(4) Microsoft Mobile var brīvi izmantot, izplatīt vai citādi attīstīt un mainīt Ierosinājumus jebkuram nolūkam; un

(5) jūs neesat tiesīgs saņemt nekāda veida atlīdzību no Microsoft Mobile.

13. Sabiedriskās aktivitātes un kopīga vietne 

Jūs varat izmantot Pakalpojuma pazīmes, lai koplietotu savu vietni, statusu, saturu, Materiālus vai privāto informāciju, vai lai sadarbotos ar citiem lietotājiem, vietnēm vai pakalpojumiem. Izmantojot šīs pazīmes, jūs piekrītat, ka Microsoft Mobile var izmantot un sniegt šādu informāciju citiem pakalpojumiem un personām, ar kurām jūs izvēlaties sadarboties vai dalīt šādu informāciju. Šādu pakalpojumu lietotāji vai personas, kā piemēram, jūsu kontaktpersonas, var redzēt jūsu vietni, statusu un/vai privāto informāciju. Izmantojot šādas pazīmes, jūs piekrītat neizmantot koplietošanas tiesības attiecībā uz šādu informāciju, Saturu vai Materiāliem, kā arī neizmantot saiti uz jebkuru pakalpojumu vai vietni, kura: (a) ietver saturu vai citu materiālu, kurš nav likumīgs vai ir neatbilstošs; vai (b) bez atļaujas izmanto intelektuālā īpašuma tiesības vai mudina lietotājus uz pirātismu. Jebkura savstarpējā mijiedarbība nesaista Microsoft Mobile un ir tikai starp jums un citu(iem) lietotāju(iem). 

14. Pieejamība un tehniskās prasības 

Satura un Pakalpojuma pieejamība var tikt mainīta pēc Microsoft Mobile ieskatiem. Microsoft Mobile skaidri atsakās no jebkura apliecinājuma un garantijas, ka konkrētais Saturs vai Pakalpojums būs pieejams. Pakalpojums var nebūt pieejams visās valstīs un var tikt sniegts tikai izvēlētajās valodās. Pakalpojums, darbības un atsevišķas pazīmes var būt atkarīgas no tīkla, izmantoto ierīču savietojamības un atbalstītajiem satura formātiem.

Lai piekļūtu Pakalpojumam, jums var būt nepieciešams ielādēt īpašu programmatūru, ko izstrādājusi Microsoft Mobile vai cita puse.

Microsoft Mobile var pēc saviem ieskatiem izmainīt, labot vai izbeigt Pakalpojumu pilnībā vai daļēji. Pakalpojums var nebūt pieejams uzturēšanas darbu pārtraukumos vai citā laikā. Lai nodrošinātu Jums jaunāko ierīces programmatūru un lietojumprogrammas, jūsu ierīce var automātiski pārbaudīt programmatūras atjauninājumu pieejamību no Microsoft Mobile. Ja šādi atjauninājumi tiek konstatēti, jums tiks lūgts apstiprināt instalāciju. Jūs varat atteikties no automātiskas atjauninājumu pārbaudes, izmantojot uzstādījumus savā ierīcē. Jūs varat arī instalēt programmatūru, izmantojot pieejamos programmatūras atjaunināšanas kanālus. Ja Microsoft Mobile uzskata, ka Programmatūras atjaunināšana ir svarīga vai būtiska, jūs nedrīkstat turpināt izmantot iepriekšējo Programmatūras versiju. Microsoft Mobile var apturēt jūsu Programmatūras vai Pakalpojuma iepriekšējās versijas izmantošanu līdz atjauninājumu instalēšanai.

Microsoft Mobile var apturēt jebkuru jūsu Pakalpojuma kontā ietilpstošā Satura vai Programmatūras izmantošanu jebkāda iemesla dēļ un izņemt jebkuru Saturu vai Programmatūru un/vai apturēt jebkuras ierīces lietojumprogrammas kopijas, lai aizsargātu Pakalpojumu, pieteikuma sniedzējus, bezvadu nodrošinātājus tajos tīklos, kuros jūs piekļūstat pakalpojumam vai jebkurām citām iesaistītajām vai potenciāli iesaistītajām pusēm.

Konkrētajam pakalpojumam var būt izmēģinājuma versija, piemēram, beta izlaidums, un tā var nestrādāt tā, kā darbojas gala versija. Microsoft Mobile var būtiski izmainīt Pakalpojuma vai Programmatūras versiju, vai izlemt neizlaist gala versiju.

15. Saites uz trešās personas vietnēm un Saturu 

Microsoft Mobile var iekļaut savā vietnē saites ar interneta vietnēm un pakalpojumiem vai iepriekšielādētiem klientiem, kas ļaus jums sadarboties ar interneta vietnēm un pakalpojumiem, kas pieder vai kurus pārvalda trešās personas un kuri nav Pakalpojuma daļa. Pirms šo vietņu vai pakalpojumu lietošanas jums ir jāizskata un jāpiekrīt šo vietņu vai pakalpojumu noteikumiem un nosacījumiem. 

Microsoft Mobile nekontrolē trešo personu saturu, vietnes vai pakalpojumus, un neuzņemas atbildību par sniegtajiem pakalpojumiem vai par materiālu, kas radīts vai publicēts par šo trešo personu vietnēm vai pakalpojumiem. Saite uz trešās personas vietni nenozīmē to, ka Microsoft Mobile apstiprina vietni vai produktus vai pakalpojumus, uz kuriem ir atsauce vietnē. 

Turklāt jūs un citi lietotāji var izveidot saturu un saites uz saturu Pakalpojuma ietvaros, kas citādi netika iesniegts Pakalpojumam. Microsoft Mobile nav atbildīga par šāda veida saturu vai saitēm. 

16. Reklāmas 

Pakalpojumā var būt ietvertas reklāmas. Reklāmas var būt par saturu vai informāciju, kas uzglabāta Pakalpojuma ietvaros, aptaujām, kas veiktas Pakalpojuma ietvaros vai citu informāciju. 

17. Personas dati 

Privātuma politika un jebkura papildu privātuma informācija jums būs pieejama, lai regulētu personas datu izmantošanu. 

18. Atbildības ierobežojumi 

Pakalpojums tiks sniegts, pamatojoties uz “tāds kāds tas ir” un “tāds kāds tas ir pieejams”. Microsoft Mobile negarantē, ka Pakalpojums netiks pārtraukts, vai tas būs bez kļūdām vai vīrusiem. Netiek dota nekāda veida garantija, skaidri izteikta vai norādīta, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar nosaukumu, nepārkāpšanu, pieprasījumu vai atbildību konkrētam nolūkam saistībā ar Pakalpojuma informācijas vai satura pieejamību, pareizību, paļāvību. Jūs skaidri izsakāt piekrišanu un apliecināt, ka Pakalpojuma izmantošana ir uz paša risku un, ka jūs varat saņemt saturu no vairākiem avotiem.

Izņemot atbildību par nāvi vai personas ievainojumu, ko izraisījusi rupja nolaidība vai tīšs pārkāpums, Microsoft Mobile nav atbildīga par jebkuriem tiešiem bojājumiem, ko izraisījusi jūsu izmantošana vai nespēja izmantot Pakalpojumu. Microsoft Mobile nekādā gadījumā nebūs atbildīga par jebkuru netiešu, kompensējošu vai izrietošu zaudējumu, kas radies no tā, ka jūs izmantojat vai nespējat izmantot Pakalpojumu.

19. Atlīdzināšana

Jūs piekrītat atlīdzināt un pasargāt Microsoft Mobile no un pret visām trešo personu prasībām un visa veida atbildības, novērtējumiem, zaudējumiem, izmaksām un bojājumiem, kurus izraisījis vai kuri izriet no (i) Noteikumu pārkāpuma no jūsu puses, (ii) jūsu intelektuālo īpašuma tiesību vai citu trešās personas privātuma tiesību pārkāpuma,  vai (iii) Pakalpojuma ļaunprātīga izmantošana no trešās personas puses, kas kļuva iespējama sakarā ar to, ka jūs neveicāt saprātīgus pasākumus, lai aizsargātu savu lietotājvārdu un paroli no ļaunprātīgas izmantošanas.

20. Dažādi 

20.1. Likuma izvēle

Noteikumus regulē Somijas likums, neņemot vērā to pretrunas ar likuma normām.    

20.2. Spēkā esamība

Noteikumi neizslēdz, nedz arī ierobežo kādas no jūsu rezidences valsts obligātajām tiesībām, no kurām likumā nav paredzēts atteikties. Ja kāds no Noteikumu punktiem izrādās spēkā neesošs, atlikušie noteikumi netiks ietekmēti un spēkā neesošais noteikums tiks aizstāts ar tādu spēkā esošo noteikumu, kas ir vistuvāk Noteikumu rezultātam un mērķim. Gadījumā, ja viens vai vairāki no šiem Noteikumiem nav piemērojami Pakalpojuma izmantošanai, tad tas nekādā veidā neietekmē citu Noteikumu punktu vai visu Noteikumu kopumā spēkā esamību vai piemērojamību. Jebkuru pretrunu starp Microsoft Mobile Pakalpojumu Noteikumiem un Privātuma politiku gadījumā, šo Microsoft Mobile Pakalpojumu Noteikumu punktiem ir augstāks spēks. Noteikumu nosacījumi, kuriem ir jāpaliek spēkā pēc jūsu reģistrācijas pārtraukšanas, paliek spēkā pēc šādas pārtraukšanas. 

20.3. Noteikumu izmaiņas

Microsoft Mobile var grozīt Noteikumus jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja Noteikumu izmaiņas ir būtiskas un nelabvēlīgas, Microsoft Mobile iesniegs atsevišķu paziņojumu, kas informēs par izmaiņām.

Jūs esat atbildīgs par regulāru Noteikumu pārskatīšanu. Ja jūs nepārtraucat Pakalpojuma izmantošanu, ir uzskatāms, ka jūs piekrītat jebkurām izmaiņām un grozījumiem.           

21. Intelektuālais īpašums

Pakalpojumu, Saturu un Programmatūru aizsargā starptautiskās autortiesību normas. Microsoft Mobile pieprasa autortiesības uz savu Pakalpojumu, Saturu un Programmatūru maksimālajā likumā paredzētajā apmērā. Ievērojot Noteikumus, Microsoft Mobile patur visas tiesības, īpašumtiesības un līdzdalību uz Pakalpojumu, tā Saturu, Programmatūru un uz visiem citiem Microsoft Mobile produktiem, programmatūru un citu īpašumu, kas jums tiek nodrošināts vai kuru jūs izmantojat Pakalpojuma ietvaros.

22. Tiesību un saistību nodošana

Microsoft Mobile var nodot savas šajos Noteikumos paredzētās tiesības un saistības savam korporatīvajam mātes uzņēmumam, saviem meitas uzņēmumiem vai jebkurai citai sabiedrībai, kura tiek kontrolēta kopīgi ar Microsoft Mobile. Turklāt Microsoft Mobile var nodot trešajai personai savas šajos Noteikumos paredzētās tiesības un saistības saistībā ar apvienošanos, iegādi, aktīvu pārdošanu, vai likuma ietvaros vai citādi.

Mēs priecātos saņemt jūsu atsauksmes.

Kad esat pabeidzis, sniedziet atsauksmi par mūsu tīmekļa vietni.

Aizpildiet šo nelielo anketu par to, kāda bijusi jūsu pieredze tiešsaistē. Kad būsit pabeidzis pārlūkošanu, jums tiks piedāvāts aizpildīt aptauju.

Noklikšķiniet uz zemāk esošās pogas tikai tad, kad esat pabeidzis pārlūkošanu.

Paldies!

Aptauja tiks atvērta, kad iziesit no vietnes.

Kad esat pabeidzis, sniedziet atsauksmi par mūsu tīmekļa vietni.

Noklikšķiniet uz zemāk esošās pogas tikai tad, kad esat pabeidzis pārlūkošanu.

Paldies!

Aptauja tiks nosūtīta e-pastā.