Software-Overeenkomst voor Eindgebruiker

NOKIA CORPORATION SOFTWARE-OVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

Deze Software-Overeenkomst ("Overeenkomst") wordt gesloten tussen U (individu of entiteit), de Eindgebruiker, en Nokia Corporation [Nokia Nederland BV] ("Nokia"). De Overeenkomst geeft u de toestemming om de in Clausule 1 hieronder beschreven Software, die opgeslagen kan zijn op een CD-ROM, U gezonden kan zijn via e-mail, gedownload kan zijn van de Web pagina's van Nokia, van Servers of van andere bronnen, te gebruiken op basis van de hierna beschreven bepalingen en voorwaarden. Dit is een Overeenkomst die de rechten van Eindgebruikers beschrijft en is geen verkoopovereenkomst. Nokia blijft auteursrechthebbende op en eigenaar van de kopie van de Software en van de fysieke media die het verkooppakket bevat, en van elke andere kopie die U mag maken op basis van deze Overeenkomst.

Lees deze Overeenkomst zorgvuldig voordat U de Software installeert, downloadt of gebruikt. Door te klikken op "Ik Aanvaard" of "OK" tijdens het installeren, downloaden en/of gebruiken van de Software, verklaart U zich akkoord met de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst. Wanneer U niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, moet U meteen op "Weigeren" of "Niet Aanvaarden" klikken en/of de installatie of het downloaden annuleren of de Software en de bijbehorende documenten vernietigen of terugzenden aan Nokia. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U, DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST GELEZEN HEBT, DAT U ZE BEGRIJPT EN DAT U AANVAARDT DAT U GEBONDEN BENT DOOR DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN ERVAN.

1. SOFTWARE.
Zoals gebruikt in deze Overeenkomst, betekent het woord "Software" zowel (i) het hiervoor geïdentificeerde softwareproduct als (ii) de volledige inhoud van de schij(f)(ven), CD-ROM(s), elektronische mail en de bijgevoegde bestanden, of andere media waarbij deze Overeenkomst wordt gevoegd, met inbegrip van de doelcode van de via een CD-ROM, elektronische mail of Web pagina's geleverde software, en (iii) digitale beelden, stockfoto's, clip art of andere artistieke werken ("Stock Bestanden"), en (iv) verwante, verklarende, schriftelijke materialen en elke andere mogelijke documentatie die er verband mee houdt ("Documentatie"), en (v) fonts, en (vi) upgrades, gewijzigde versies, updates, toevoegingen (alle "Updates") van welke aard ook die aan U in licentie werden gegeven door Nokia op basis van deze Overeenkomst.

2. EINDGEBRUIKERSRECHTEN EN GEBRUIK.
Nokia geeft U een niet-exclusief en niet-overdraagbaar Eindgebruikersrecht om de Software te installeren op de locale harde schij(f)(ven) of andere permanente opslagmedia van een computer en om de Software te gebruiken op één computer of terminal tegelijk.

3. BEPERKINGEN VAN DE EINDGEBRUIKERSRECHTEN.
U mag de Software niet kopiëren, delen of afgeleide producten ervan maken, behalve in het volgende geval:

(a) U mag één kopie maken van de Software op magnetische media als back-up, op voorwaarde dat deze back-up kopie niet geïnstalleerd of gebruikt wordt op een computer. Elke andere kopie die U van de Software maakt, vormt een overtreding van deze Overeenkomst.

Verder gelden voor U de volgende verplichtingen:

(b) U mag de Software niet wijzigen, vertalen, verveelvoudigen of doorgeven, met uitzondering van de uitdrukkelijk in deze Overeenkomst voorziene gevallen.

(c) U mag de Software niet doorverkopen, in onderlicentie geven, verhuren, leasen of uitlenen.

(d) U mag niet, via reverse engineering, omgekeerde compilering, disassemblering of op een andere manier, proberen om de broncode van de Software te vinden of afgeleide producten te creëren die gebaseerd zijn op de Software, tenzij zulks is toegestaan op basis van de toepasselijke regelgeving.

(e) Tenzij anders voorzien in de Documentatie, mag U (een van) de Stock Bestanden die bij de Software zijn gevoegd, niet openbaarmaken, wijzigen, verveelvoudigen of delen. Ingeval de Documentatie U de toestemming geeft om de Stock Bestanden weer te geven, mag U de Stock Bestanden niet openbaarmaken als los werk, dwz in omstandigheden waarin de Stock Bestanden de hoofdvoorstelling vormen van het openbaargemaakte product. U moet de "Lees Me" bestanden lezen die verband houden met de Stock Bestanden die U gebruikt, om na te gaan welke rechten U hebt in verband met dergelijke materialen. Stock Bestanden mogen niet worden gebruikt bij de productie van smadelijk, lasterlijk, bedrieglijk, inbreuk plegend, onzedelijk, obsceen of pornografisch materiaal of op een andere illegale manier. U mag geen enkel recht op de Stock Bestanden of afgeleide producten ervan registreren of opeisen.

(f) U aanvaardt dat U de Software alleen mag gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten in de jurisdictie waaronder U de Software gebruikt, , met inbegrip van, maar niet beperkt tot de van toepassing zijnde beperkingen in verband met auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

4. AUTEURSRECHT.
Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de Software berusten bij Nokia en/of van haar licentiegevers en verbonden ondernemingen, en worden beschermd door de bepalingen in internationale verdragen en door alle van toepassing zijnde nationale wetten van het land waarin de Software gebruikt wordt. De structuur, de organisatie en de code van de Software zijn de waardevolle handelsgeheimen en confidentiële informatie van Nokia en/of van haar licentiegevers en verbonden ondernemingen. U mag de Software niet kopiëren, met uitzondering van de in clausule 3 voorziene bepalingen (Beperkingen van de Eindgebruikersrechten). Kopieën die U mag maken op basis van deze Overeenkomst, moeten dezelfde vermeldingen in verband met auteursrechten en eigendomsrechten bevatten die opgenomen werden in de Software.

5. SOFTWARE VOOR MEERVOUDIGE OMGEVINGEN / SOFTWARE IN MEERDERE TALEN/ SOFTWARE VOOR DUBBELE MEDIA / MEERVOUDIGE KOPIEËN / UPDATES.
Wanneer de Software meervoudige platformen of talen ondersteunt, wanneer U de Software ontvangt op meervoudige media, of wanneer U op een andere manier meervoudige kopieën van de Software ontvangt, wordt het aantal computers waarop alle versies van de Software zullen worden geïnstalleerd, beperkt tot één computer. U mag versies of kopieën van de Software die U niet gebruikt, niet verhuren, leasen, uitlenen of doorgeven. Wanneer de Software een Update is van een vorige versie van de Software, moet U een geldig Eindgebruikersrecht bezitten voor deze vroegere versie om de Update te kunnen gebruiken en mag U de vorige versie gedurende negentig (90) dagen na de ontvangst van de Update gebruiken om u te helpen bij de overgang naar de Update. Daarna hebt U niet langer het recht om de vorige versie te gebruiken, tenzij om U de mogelijkheid te geven om de Update te installeren.

6. BEGIN & EINDE.
Deze Overeenkomst wordt van kracht op de eerste dag waarop U de Software installeert. U kunt deze Overeenkomst te allen tijde zonder opgaaf van redenen beëindigen door de Software, alle back-up kopieën en alle verwante materialen die Nokia geleverd heeft, permanent te wissen, te vernietigen of op eigen kosten terug te sturen. Uw Eindgebruikersrechten worden automatisch en onmiddellijk beëindigd zonder kennisgeving door Nokia wanneer u een bepaling van deze Overeenkomst niet naleeft. In een dergelijk geval moet U de Software, alle back-up kopieën en alle verwante materialen die Nokia geleverd heeft, onmiddellijk wissen, vernietigen of op eigen kosten terugsturen naar Nokia.

7. U ERKENT DAT DE SOFTWARE "AS IS " GELEVERD WORDT ZONDER UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, EN, VOOR ZOVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET HET MOGELIJK MAAKT, GEVEN NOKIA, ZIJN LICENTIEGEVERS OF VERBONDEN ONDERNEMINGEN, EN DE AUTEURSRECHTHEBBENDE GEEN ENKELE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF DAT DE SOFTWARE GEEN INBREUK VORMT OP EEN OCTROOI VAN DERDEN, AUTEURSRECHTEN, MERKEN OF ANDERE RECHTEN. NOKIA OF WELKE ANDERE PARTIJ OOK GARANDEERT OP GEEN ENKELE MANIER DAT DE FUNCTIES IN DE SOFTWARE TEGEMOET KOMEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTENVRIJ ZAL VERLOPEN. U DRAAGT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO'S VOOR DE KEUZE VAN DE SOFTWARE OM UW BEDOELDE RESULTATEN TE HALEN EN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN VAN DE SOFTWARE.

8. GEEN ANDERE VERPLICHTINGEN.
Deze Overeenkomst creëert geen andere verplichtingen voor Nokia dan de specifiek hierin vermelde verplichtingen.

9. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID.
VOOR ZOVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELGEVING HET TOESTAAT, ZIJN NOKIA, HAAR WERKNEMERS OF LICENTIEGEVERS OF VERBONDEN ONDERNEMINGEN, BEHOUDENS OPZET OF BEWUSTE ROEKELIJKHEID EN VOOR ZOVER GEEN SPRAKE IS VAN PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN WINSTEN, INKOMSTEN, VERKOPEN, GEGEVENS OF KOSTEN VOOR DE VERWERVING VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF DIENSTEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, , WERKONDERBREKINGEN, VERLIES VAN (COMMERCIËLE) INFORMATIE OF GEVOLGSCHADE, DIE OP WELKE MANIER OOK WERD VEROORZAAKT EN ONAFHANKELIJK VAN HET FEIT OF ZE HET GEVOLG IS VAN EEN WANPRESTATIE, EEN ONRECHTMATIGE DAAD, EEN NALATIGHEID OF EEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND DIE VEROORZAAKT WORDT DOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DOOR DE ONMOGELIJKHEID OM DE SOFTWARE TE KUNNEN GEBRUIKEN, ZELFS WANNEER NOKIA OF HAAR LICENTIEGEVERS OF FILIALEN OP DE HOOGTE GEBRACHT WERDEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
OMDAT SOMMIGE LANDEN/STATEN/JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID NIET TOELATEN, MAAR TOCH EEN ZEKERE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID KUNNEN VOORZIEN, WORDT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NOKIA, VAN HAAR WERKNEMERS OF LICENTIEGEVERS OF VERBONDEN ONDERNEMINGEN IN DERGELIJKE GEVALLEN BEPERKT TOT 50 EURO.

Niets in deze Overeenkomst mag afbreuk doen aan de wettelijke rechten van een partij die optreedt als consument. Niets in deze Overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van Nokia tegenover U in geval van dood of verwondingen van personen die het gevolg zijn van een nalatigheid van Nokia. Nokia treedt op uit naam van haar werknemers en licentiegevers of verbonden ondernemingen met het doel om de verplichtingen, waarborgen en aansprakelijkheid, zoals voorzien in deze clausule 9, te ontkennen, uit te sluiten en/of te beperken, maar in geen enkel ander opzicht en met geen enkel ander doel.

10. TECHNISCHE ONDERSTEUNING.
Nokia is niet verplicht om U technische ondersteuning te bieden, tenzij dit afzonderlijk en schriftelijk is overeengekomen tussen U en Nokia.

11. UITVOERCONTROLE.
De Software, met inbegrip van de technische gegevens, bevat cryptografische software die onderworpen is aan de uitvoercontroles op basis van de US Export Administration Regulations ("EAR") en kan onderworpen zijn aan invoer- en uitvoercontroles in andere landen. De EAR verbiedt het gebruik van de Software en de technische gegevens door een Regering-Eindgebruiker, zoals hierna gedefinieerd, zonder een licentie van de regering van de US. Een Regering-Eindgebruiker wordt gedefinieerd in Deel 772 van de EAR als "om het even welk buitenlands, centraal, regionaal of lokaal regeringsdepartement, -instelling of andere entiteit die instaat voor regeringsfuncties, met inbegrip van regeringsonderzoeksinstellingen, regeringsbesturen of hun afzonderlijke administratieve eenheden (zoals gedefinieerd in deel 772 van de EAR) die zich bezig houden met de productie of de distributie van producten of diensten die opgenomen werden in de Wassenaar Munitions List en voorzien werden door internationale regeringsorganisaties. Deze bepaling omvat niet: utiliteiten (telecommunicatiebedrijven en Internet service providers; banken en financiële instellingen; transportbedrijven; omroepstations of amusementsbedrijven; onderwijsinstellingen; openbare gezondheids- en medische instellingen; detailhandel of groothandel; en productie- of industriële entiteiten die zich niet bezig houden met de productie of distributie van items of diensten die opgenomen werden in de Wassenaar Munitions List.)". U gaat ermee akkoord dat u alle van toepassing zijnde invoer- en uitvoerreglementen strikt zult naleven en erkent dat U verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van alle licenties voor de uitvoer, de heruitvoer, de overdracht of de invoer van de Software. U verklaart dat U geen Regering-Eindgebruiker bent, zoals hiervoor gedefinieerd, en dat U de Software niet zult overdragen aan een Regering-Eindgebruiker zonder een licentie.

12. KENNISGEVINGEN.
Alle kennisgevingen en terugzendingen van de Software en van de Documentatie moeten worden geadresseerd aan:

NOKIA CORPORATION
PO Box 100,
FIN-00045 NOKIA GROUP
FINLAND

13. VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN & ALGEMENE BEPALINGEN.
Op deze Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die het gevolg zijn van of die verband houden met deze Overeenkomst, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van uw woonplaats of werkelijke verblijfplaats. Wanneer vastgesteld wordt dat een deel van deze Overeenkomst ongeldig en onuitvoerbaar blijkt te zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de rest van de Overeenkomst die geldig en uitvoerbaar zal blijven op basis van de bepalingen ervan. Deze Overeenkomst mag slechts worden gewijzigd door middel van een schriftelijke kennisgeving die ondertekend werd door een bevoegde vertegenwoordiger van Nokia.

Deze tekst vormt de volledige overeenkomst tussen Nokia en U in verband met de Software, en vervangt alle eerdere verklaringen, discussies, beloften en gebruikersovereenkomsten, communicaties of reclame in verband met de Software.

Geen enkel verzuim of nalatigheid van Nokia om de bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst af te dwingen of na te leven, houdt een afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden in.

GELIEVE ALLE BIJGEVOEGDE REGISTRATIEFORMULIEREN VOOR TE LEGGEN OM VAN TOEPASSING ZIJNDE REGISTRATIEVOORDELEN TE KUNNEN ONTVANGEN