Softwareovereenkomst eindgebruiker

Microsoft Mobile voorziet je van bepaalde software en content die eigendom zijn van Microsoft Mobile of zijn licentiegevers ('Software'). Deze overeenkomst is tussen jou en Microsoft Mobile Oy en zijn filialen, als je Amerikaanse ingezetene bent tussen jou en Nokia Inc, en zij vervangt alle eerdere mededelingen over de Software. Dit is een overeenkomst inzake beperkte, niet-commerciële rechten van eindgebruikers en geen overeenkomst tot verkoop.

Je rechten als eindgebruiker worden automatisch en onmiddellijk beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving door Microsoft Mobile, als je je niet houdt aan de bepalingen van deze overeenkomst.

Je mag slechts één exemplaar van de Software installeren en gebruiken op je Microsoft Mobile-apparaat en/of computer. Microsoft Mobile verleent je geen andere rechten of licenties, expliciet of impliciet. Je mag de Software niet overdragen, verdelen, wijzigen, vertalen, verkopen, in sublicentie geven, verhuren, leasen, reverse engineeren of anderszins trachten de broncode te ontdekken of er afgeleide werken van maken. Op Open Source-gelicentieerde Software zijn de toepasselijke Open Source-voorwaarden van toepassing.

Je apparaat controleert mogelijk de beschikbaarheid van software-updates van Microsoft Mobile. Microsoft Mobile kan updates voor de Software leveren, die Microsoft Mobile belangrijk of kritiek acht, en in een dergelijk geval mag je de vorige versie van de software niet blijven gebruiken.

De software kan onderworpen zijn aan exportcontrole krachtens de Amerikaanse Export Administration Regulations en andere import- of exportcontroleverordeningen. Je verklaart dat je je strikt zult houden aan alle toepasselijke import-en exportregelgeving en erkent dat je de verantwoordelijkheid hebt om vergunningen voor de uitvoer, wederuitvoer, overdracht of invoer van de Software te verschaffen.

Voor zover maximaal is toegestaan door het toepasselijke recht, (i) wordt de Software geleverd in de staat waarin deze zich bevindt, zonder garantie of ondersteuning van welke aard dan ook, en (ii) Microsoft Mobile, haar werknemers en licentiegevers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot rechtstreekse of onrechtstreekse schade.  Indien uitsluiting van aansprakelijkheid niet toegestaan is binnen jouw jurisdictie, maar beperking van de aansprakelijkheid wel mogelijk is, bedraagt je vordering hoogstens U.S. $ 50.

Deze voorwaarden houden geen uitsluiting of beperking in van de bindende rechten in het land waar je woont, waarvan niet wettelijk kan worden afgeweken. Indien een bepaling van deze overeenkomst ongeldig blijkt te zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast.

Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetgeving van Finland ongeacht zijn bepalingen inzake conflicterend recht. Als je een Amerikaanse ingezetene bent, is deze overeenkomst onderworpen aan de wetten van New York, ongeacht haar rechtskeuzebepalingen, en in een dergelijk geval berust de exclusieve rechtsbevoegdheid en locatie voor elke actie om deze overeenkomst af te dwingen bij de toepasselijke federale of nationale rechterlijke instanties in New York County, New York.

We zouden graag feedback ontvangen

Geef na afloop je feedback over onze website

Doe mee aan een korte enquête en vertel ons hoe je online ervaring was. Als je klaar bent met browsen, wordt er een vragenlijst geopend die je kunt invullen.

Klik pas op de knop als je klaar bent met bladeren

Bedankt!

Als je de site verlaat, wordt er een enquête geopend.

Geef na afloop je feedback over onze website

Klik pas op de knop als je klaar bent met bladeren

Bedankt!

Je ontvangt een enquête per e-mail.