Programvareavtale for sluttbrukere

NOKIA CORPORATIONS PROGRAMVAREAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

VIKTIG! LES NØYE FØR DU INSTALLERER, LASTER NED ELLER BRUKER PROGRAMVAREN

Denne programvareavtalen ("Avtalen") er mellom deg (enten som enkeltperson eller organisasjon), Sluttbrukeren, og Nokia Corporation ("Nokia"). Avtalen gir deg rett til å bruke programvaren som er angitt i paragraf 1 nedenfor, som kan være lagret på en CD-ROM, sendes til deg via elektronisk post, lastes ned fra Nokias web-sider eller server i samsvar med avtalevilkårene som er fastsatt nedenfor. Dette er en avtale om sluttbrukerens rettigheter, og ikke en avtale om salg. Nokia fortsetter å eie eksemplaret av programvaren og og det fysiske mediet i salgspakken og andre eksemplarer som du har tillatelse til å fremstille i samsvar med denne avtalen.

Les denne avtalen nøye før du installerer, laster ned eller bruker programvaren. Ved å klikke på knappen "Godtar" mens du installerer, laster ned og/eller bruker programvaren, godtar du vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke godtar alle bestemmelsene i denne avtalen, må du straks klikke på knappen "Avslå" eller "Jeg godtar ikke", avbryte installering eller nedlasting, eller ødelegge eller returnere programvaren og tilhørende dokumentasjon til Nokia. DU SAMTYKKER I AT DU VED Å BRUKE PROGRAMVAREN ANGIR AT DU HAR LEST DENNE AVTALEN, FORSTÅR DEN OG GODTAR Å VÆRE FORPLIKTET AV AVTALEVILKÅRENE.

1. PROGRAMVARE.
Slik det er brukt i denne avtalen, betyr "programvare" samlet følgende: (i) programvareproduktet som er identifisert over (ii) alt innhold på disk(er), CD-ROM(er), elektronisk post og dens filvedlegg eller andre medier som denne avtalen leveres med, inkludert objektkodeform av programvaren levert via en CD-ROM, elektronisk post eller web-side (iii) digitale bilder, byråbilder, utklippsbilder eller andre kunstneriske uttrykk ("Byråfiler") (iv) tilhørende forklarende skriftlig materiale og eventuelt annen mulig tilknyttet dokumentasjon ("Dokumentasjon"); (v) skrifter (vi) oppgraderinger, endrete versjoner, oppdateringer, tillegg (samlet betegnet "Opopdateringer"), on noen, som er lisensiert til deg av Nokia i samsvar med denne avtalen.

2. SLUTTBRUKERS RETTIGHETER OG BRUK.
Nokia gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett som sluttbruker til å installere programvaren på lokal harddisk eller annet permanent lagringsmedium i en datamaskin og å bruke programvaren på én enkelt datamaskin eller terminal om gangen.

3. BEGRENSNINGER AV SLUTTBRUKERS RETTIGHETER.
Du kan ikke kopiere, distribuere eller lage avledede verk av programvaren bortsett fra slik det er angitt her:

(a) Du kan lage en kopi av programvaren på magnetisk medium som sikkerhetskopi for arkivformål, under forutsetning av at din arkivkopi ikke blir installert eller brukt på en annen datamaskin. Alle andre kopier du lager av programvaren utgjør brudd på denne avtalen

(b) Du kan ikke bruke, endre, oversette, reprodusere eller overføre retten til å bruke programvaren eller kopiere programvaren bortsett fra slik det er eksplisitt bestemt i denne avtalen.

(c) Du kan ikke videreselge, underlisensiere, leie ut, lease eller låne ut programvaren.

(d) Du kan ikke dekonstruere, dekompilere, demontere eller på annen måte prøve å få innsyn i kildekoden til programvaren (bortsett fra i den utstrekning denne begrensningen er uttrykkelig forbudt ved lov) eller skape avledede verk basert på programvaren.

(e) Bortsett fra der annet er angitt i dokumentasjonen, skal du ikke vise, endre, reprodusere og distribuere noen av byråfilene som leveres med programvaren. Dersom dokumentasjonen tillater at du viser byråfilene, skal du ikke distribuere byråfilene på selvstendig basis, altså under forhold der byråfilene utgjør primærverdien av produktet som distribueres. Du bør lese "Les meg"-filene som følger byråfilene du bruker for å sette deg inn i hvilke rettigheter du har med hensyn til slikt materiale. Byråfiler skal ikke brukes i fremstilling av materiale som er injurierende, krenkende, uærlig, lidderlig, krenker andres rettigheter, usømmelig, pornografisk eller på annen måte ulovlig. Du kan ikke registrere eller påberope deg rettigheter til byråfilene eller avledete verk av disse.

(f) Du samtykker i at du bare skal bruke programvaren på en slik måte at alle relevante lover i det rettsområdet der programvare blir brukt overholdes, inkludert, men ikke begrenset til, relevante begrensninger med hensyn til opphavsrett og annen intellektuell eiendomsrett.

4. OPPHAVSRETT.
Programvaren og alle rettigheter, uten begrensninger, herunder medregnet proprietære rettigheter, eies av Nokia og/eller selskapets lisenshavere og datterselskaper, og er beskyttet av bestemmelser i internasjonale traktater og all annen relevant nasjonal lovgivning i det landet der programvaren brukes. Strukturen, organiseringen og koden i programvaren er verdifulle forretningshemmeligheter og konfidensiell informasjon som tilhører Nokia og/eller selskapets lisenshavere og datterselskaper. Du kan ikke kopiere programvaren, bortsett fra slik det er angitt i paragraf 3 (Begrensninger av sluttbrukers rettigheter). Alle kopier som du tillates å lage i samsvar med denne avtalen, må inneholde samme meldinger om opphavsrett og andre rettigheter som finnes i programvaren.

5.PROGRAMVARE FOR FLERE MILJØER / PROGRAMVARE FOR FLERE SPRÅK / PROGRAMVARE PÅ TO MEDIER / FLERE KOPIER / OPPDATERINGER.
Hvis programvaren støtter flere plattformer eller språk, hvis du mottar programvaren på flere medier eller hvis du på annen måte mottar flere eksemplarer av programvaren, skal antall datamaskiner som alle versjoner av programvaren kan installeres på være lik en datamaskin. Du kan ikke leie ut, lease, underlisensiere, låne ut eller overføre versjoner eller kopier av programvaren som du ikke bruker. Hvis programvaren er en oppdatering av en tidligere versjon av programvaren, må du ha en gyldig sluttbrukerrettighet til en slik tidligere versjon for å kunne bruke oppdateringen, og du kan bruke den tidligere versjonen i nitti (90) dager etter at du har mottatt oppdateringen for å hjelpe deg med overgangen til oppdateringen. Når denne perioden er utløpt, har du ikke lenger rett til å bruke den tidligere versjonen, bortsett fra slik det er nødvendig for å sette deg i stand til å installere oppdateringen.

6. IKRAFTTREDELSE OG AVSLUTNING.
Denne avtalen gjelder fra den datoen du første gang installerer programvaren. Du kan avslutte avtalen på hvilket som helst tidspunkt ved å permanent slette, ødelegge eller returnere, for egen regning, programvaren, alle sikkerhetskopier og alt tilhørende materiale som Nokia har stilt til din rådighet. Dine rettigheter som sluttbruker avsluttes automatisk og umiddelbart uten varsel fra Nokia hvis du unnlater å overholde noen del av denne avtalen. I slikt tilfelle må du umiddelbart slette, ødelegge eller returnere for egen regning, programvaren, alle sikkerhetskopier og alt tilhørende materiale til Nokia.

7. DU GODTAR AT PROGRAMVAREN STILLES TIL RÅDINGHET "SLIK DEN ER" UTEN GARANTI AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, OG AT I DEN GRAD DET TILLATES ETTER RELEVANT LOVGIVNING, VERKEN NOKIA, SELSKAPETS LISENSHAVERE ELLER DATTERSELSKAPER ELLER INNEHAVERE AV OPPHAVSRETT FREMSETTER NOEN PÅSTAND ELLER GARANTI, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL, ELLER AT PROGRAMVAREN IKKE VIL KRENKE EVENTUELLE PATENTER, OPPHAVSRETT, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER SOM TILHØRER TREDJEPART. DET GIS INGEN GARANTI AV NOKIA ELLER NOEN ANNEN PART OM AT FUNKSJONENE I PROGRAMVAREN VIL SVARE TIL DINE BEHOV, ELLER AT BRUKEN AV PROGRAMVAREN VIL SKJE UTEN AVBRYTELSER ELLER FEIL. DU PÅTAR DEG ALT ANSVAR OG ALL RISIKO FOR VALGET AV PROGRAMVAREN FOR Å OPPNÅ TILTENKTE RESULTATER, SAMT FOR INSTALLERING, BRUK OG RESULTATENE SOM FREMSTILLES.

8. INGEN ANDRE FORPLIKTELSER.
Denne avtalen skaper ingen forpliktelser for Nokia ut over det som er spesifikt angitt i denne avtalen.

9. BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR.
I DEN UTSTREKNING DET TILLATES ETTER RELEVANT LOVGIVNING SKAL NOKIA, SELSKAPETS ANSATTE ELLER LISENSHAVERE ELLER DATTERSELSKAPER, IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HA ERSTATNINGSANSVAR FOR TAPT FORTJENESTE, OMSETNING, SALG, DATA ELLER KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV VARER ELLER TJENESTER TIL ERSTATNING, SKADE PÅ EIENDOM, PERSONSKADE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON ELLER FOR NOEN SPESIELL, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, ØKONOMISKE, SPESIELLE SKADER, FØLGESKADER ELLER ANNEN SKADE AV NOE SLAG, UAVHENGIG AV ÅRSAK, ENTEN DEN OPPSTÅR SOM FØLGE AV KONTRAKT ELLER UTENFOR AVTALE, ELLER SOM RESULTAT AV FORSØMMELSE ELLER ANNEN TEORI OM SKADEANSVAR SOM OPPSTÅR VED BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGAMVAREN, SELV OM NOKIA ELLER SELSKAPETS LISENSHAVERE ELLER DATTERSELSKAPER ER BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE. SIDEN NOEN LAND/STATER/RETTSOMRÅDER IKKE TILLATER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR, MEN KAN TILLATE BEGRENSNINGER I SKADEERSTATNING, SKAL ERSTATNINGSANSVARET FOR NOKIA, SELSKAPETS ANSATTE, LISENSHAVERE OG DATTERSELSKAPER VÆRE BEGRENSET TIL USD 50.

Ingen del av denne avtalen skal sette til side lovbestemte rettigheter for en part som opptrer som forbruker. Ingen del av denne avtalen begrenser Nokias erstatningsansvar overfor deg i tilfelle dødsfall eller personskade som skyldes uaktsomhet fra Nokias side. Nokia opptrer på vegne av sine ansatte, lisenshavere og datterselskaper for det formål å fraskrive, utelukke og/eller begrense forpliktelser, garantier og erstatningsansvar slik det er angitt i paragraf 9, men ikke i noen annen henseende eller for noe annet formål.

10. TEKNISK STØTTE.
Nokia har ingen forpliktelse til å yte deg teknisk støtte dersom dette ikke er spesielt avtalt skriftlig mellom deg og Nokia.

11. EKSPORTBEGRENSNING.
Programvaren, inkludert tekniske data, inneholder kryptografisk programvare som er underlagt eksportbegrensninger i henhold til USAs Export Administration Regulations ("EAR") og kan være underlagt import- eller eksportbegrensninger i andre land. EAR forbyr bruk av programvaren og tekniske data av en "Government End-User", som definert nedenfor, uten lisens fra USAs myndigheter. En "Government End-User" er definert i Part 772 av EAR som "any foreign central, regional or local government department, agency or other entity performing governmental functions; including governmental research institutions, governmental corporations or their separate business units (as defined in part 772 of the EAR) which are engaged in the manufacture or distribution of items or services controlled on the Wassenaar Munitions List, and international governmental organizations. This term does not include: utilities (telecommunications companies and Internet service providers; banks and financial institutions; transportation; broadcast or entertainment; educational organizations; civil health and medical organizations; retail or wholesale firms; and manufacturing or industrial entities not engaged in the manufacture or distribution of items or services controlled on the Wassenaar Munitions List.)" Du samtykker i å overholde alle relevante import- og eksportbestemmelser strengt, og angir at du har ansvar for å fremskaffe lisenser for eksport, re-eksport, overføring eller import av programvaren. Du angir videre at du ikke er en "Government End User" slik det er definert ovenfor, og at du ikke vil overføre programvaren til noen "Government End user" uten lisens.

12. MERKNADER.
Alle merknader og retur av programvare og dokumentasjon skal leveres til:

NOKIA CORPORATION
P.O. Box 100,
FIN-00045 NOKIA GROUP
FINLAND

13. GJELDENDE RETT OG GENERELLE BESTEMMELSER.

Denne avtalen skal tolkes i samsvar med finsk lov. Alle tvister som gjelder denne avtalen, skal avgjøres av en voldgiftsdommer som oppnevnes av Finlands sentrale handelskammer. Voldgiftsretten skal holdes i Helsinki, Finland på engelsk språk. Dersom noen del av denne avtalen dømmes som ugyldig og ikke håndhevbar, vil dette ikke ha virkning for gyldigheten til resten av avtalen, som skal være gyldig og håndhevbar i samsvar med avtalevilkårene. Denne avtalen kan bare endres skriftlig ved signatur av en autorisert representant for Nokia, selv om Nokia kan variere bestemmelsene i avtalen.

Dette utgjør den fullstendige avtalen mellom Nokia og deg i forbindelse med programvaren, og trer i stedet for alle tidligere angivelser, diskusjoner, løfter, sluttbrukeravtaler, kommunikasjon eller reklame som gjelder programvaren.

VENNLIGST SEND INN EVENTUELLE REGISTRERINGSSKJEMAER SOM FØLGER MED FOR Å MOTTA REGISTRERINGSFORDELER DER DETTE ER RELEVANT