Avtalevilkår

Når du får tilgang til Nokias web-sider, gir du samtidig ditt samtykke til følgende betingelser. Dersom du ikke samtykker til de følgende vilkår, har du ikke tillatelse til å bruke dette området.

Innholdet i Nokias web-sider er opphavsrettslig vernet ved © Nokia Corporation 2013. Rettigheter som ikke spesifikt er angitt i dette varselet, er forbeholdt Nokia Corporation. Reproduksjon, videresending, distribusjon og/eller lagring av deler av eller hele innholdet, på en hvilken som helst måte, uten forutgående skriftlig godkjennelse fra Nokia, er forbudt, med unntak av det som det gis tillatelse til i det følgende. Nokia gir deg rett til å lese Nokias web-sider på en PC, og til å skrive ut kopier eller utdrag fra disse sidene. Dette er kun til personlig bruk, og ikke for videre distribusjon dersom Nokia ikke har gitt skriftlig tillatelse til dette. Individuelle dokumenter på våre web-sider kan bli gjenstand for ytterligere rettslige betingelser som angitt i de spesifikke dokumenter.

Disse sidene og deres innhold kan kun anvendes til privat, ikke-kommersiell bruk. Dersom kilden oppgis, er det tillatt å bruke pressemeldinger og andre offentliggjorte dokumenter i publiseringer rettet mot allmennheten.

Web-sidene og innholdet på sidene publiseres som en tjeneste rettet mot deg. Innholdet på Nokias web-sider er gitt på en "som den er"- og "slik den foreligger"-basis. Nokia garanterer ikke at Web-sidene vil være uavbrutte eller feilfrie. Nokia forbeholder seg retten til å endre sider eller kalle tilbake tilgang til disse på et hvilket som helst tidspunkt. INGEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR ATKOMST ELLER IKKE-KRENKENDE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER SKIKKETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ER GITT I TILKNYTNING TIL TILGJENGELIGHETEN, RIKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER INNHOLDET AV DISSE SIDER. NOKIA SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG ELLER SPESIELL SKADE, ELLER F¯LGESKADE, TAPT FORTJENESTE ELLER FOR TAP PÅ GRUNN AV FORRETNINGSAVBRUDD PÅ BAKGRUNN AV BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DENNE TJENESTEN, SELV OM NOKIA HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN AV SLIKE SKADER. NOEN JURISDIKSJONER GODTAR IKKE UTELATELSE AV VISSE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER I FORPLIKTELSER, SLIK AT DE OVENSTÅENDE BEGRENSNINGER ELLER UTELATELSER KANSKJE IKKE GJELDER FOR DEG. ANSVARET FOR NOKIA VIL I SLIKE TILFELLER V®RE BEGRENSET I DEN ST¯RSTE UTSTREKNING DET ER ADGANG TIL ETTER LOV.

For å lette tilgjengeligheten kan Nokia komme til å publisere koblinger til sider på Internett som eies av, eller er betjent av en tredjepart. Dersom du bruker disse koblingene, må du lese og godta de respektive sidenes regler. Hvis du benytter deg av disse koblingene, godtar du også at Nokia ikke har kontroll over innholdet på slike sider, og at Nokia ikke kan ta ansvar for materiell laget på eller publisert av web-sider fra tredjepart. I tillegg vil en kobling til en slik side som ikke kontrolleres av Nokia, ikke indikere at Nokia gir sin tilslutning til siden, eller til produktene eller tjenestene forbundet med en slik tredjepartsside.

Hvis du sender materiell til en av våre servere, f.eks. via e-post eller via Nokias web-sider, går du god for (a) at materiellet ikke inneholder noe ulovlig eller på annen måte upassende for publikasjon; (b) at du vil gjøre det du med rimelighet kan for å skanne og fjerne eventuelle virus eller andre forurensende eller destruktive egenskaper før du sender materiellet; (c) at du eier materiellet eller har ubegrenset rett til å sende dette til Nokia, og at Nokia kan publisere materiellet kostnadsfritt og/eller inkludere det, eller ethvert annet konsept beskrevet i det, i våre produkter uten rettslig ansvar; og (d) at du ikke vil ta ut søksmål på bakgrunn av materiell som du sender til oss, og at du holder oss skadesløse overfor tredjepart som eventuelt vil ta ut søksmål mot Nokia på bakgrunn av materiell mottatt fra Dem.

Nokia går ikke gjennom, og gransker heller ikke innholdet i meldinger fra brukere på denne siden, og er ikke ansvarlig for innholdet i disse. Nokia kan når som helst, og etter sitt eget forgodtbefinnende, slette ethvert innhold i meldinger fra brukere.

Nokia er et registrert varemerke for Nokia Corporation. Nokias produktnavn er enten firmanavn, innarbeidede varemerker eller registrerte varemerker for Nokia. Andre produkter og firmanavn nevnt på Nokias web sider kan være varemerker og/eller firmanavn for sine respektive eiere. Det at du gis tilgang til disse sider skal ikke forstås som innrømmelse av eller godkjennelse for, verken underforstått eller på annen måte, noen lisens eller annen rettighet til bruken av varemerker eller firmanavn som finnes på siden uten forutgående skriftlig godkjennelse fra Nokia eller den respektive tredjepart.

Copyright © Nokia Corporation 2013. Alle rettigheter forbeholdt.