Acord de utilizare software

Nokia Corporation; Acord de utilizare software

Important: Citiţi cu atenţie înainte de a instala, descărca sau utiliza acest software

Acest Acord de utilizare software ("Acord") este o înţelegere între dumneavoastră (utilizator final - persoană fizică sau juridică) şi Nokia Corporation, Nokia Home Communications ("Nokia"). Acordul vă oferă autorizaţia de a utiliza Software-ul menţionat în Clauza 1. Software-ul poate să intre în posesia dumneavoastră prin intermediul poştei electronice sau prin intermediul reţelei terestre sau de satelit, prin descărcarea directă de pe siteul web sau serverele Nokia sau din orice altă sursă menţionată în termenii şi condiţiile de mai jos. Acest acord priveşte drepturile utilizatorului final şi nu reprezintă un contract de vânzare. Nokia va continua să deţină o copie a aplicaţiei Software şi orice altă copie pentru care dumneavoastră veţi avea autorizaţia de a o face în urma acceptării acestui Acord.

Citiţi cu atenţie Acordul înainte de a instala, descărca sau utiliza Software-ul. Prin selectarea tastei de "Acceptare" în timpul instalării, descărcării şi/sau utilizării Software-ului, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile acestui Acord. Dacă nu sunteţi de acord cu toţi termenii şi condiţiile acestui Acord, selectaţi opţiunea "Refuz" sau "Nu sunt de acord", întrerupeţi instalarea sau descărcarea, distrugeţi sau returnaţi Software-ul şi documentele însoţitoare la Nokia. ACEPTAREA ACORDULUI DE UTILIZARE PRESUPUNE CĂ AŢI CITIT ACEST DOCUMENT, L-AŢI ÎNŢELES ŞI AŢI FOST DE ACORD CU LIMITELE IMPUSE DE TERMENII ŞI CONDIŢIILE MENŢIONATE DE PREZENTUL ACORD.

1. SOFTWARE.

În contextul acestui Acord, termenul "Software" înseamnă: (i) produsul software identificat mai sus (ii) întreg conţinutul mesajului email şi al fişierelor ataşate acestuia, inclusiv codul obiect al softwareului furnizat prin intermediul poştei electronice, reţelelor terestre sau prin satelit, paginei Web şi sau prin intermediul altei surse (iii) imagini digitale, fotografii de stoc, fişiere de prezentare şi orice alte documente cu caracter de prezentare ("Fişiere de stoc") (iv) materialele scrise, cu caracter explicativ, care însoţesc produsul şi orice altă documentaţie cu privire la acesta ("Documentaţie"); (v) fonturi şi (vi) versiuni actualizate ale produsului, versiuni modificate, completări şi copii ale Software-ului (denumite generic "Actualizări") furnizate dumneavoastră cu licenţă prin intermediul acestui Acord.

2. DREPTURI DE UTILIZARE PENTRU UTILIZATORUL FINAL.

Nokia vă acordă dumneavoastră dreptul ne-exclusiv, ne-transferabil de a instala Software-ul pe unitatea locală de hard-disk sau pe orice alt mediu de stocare permanent al unui calculator şi dreptul de utilizare al Software-ului pe un singur calculator sau terminal pe rând.

3. LIMITAREA DREPTURILOR DE UTILIZARE.

Nu aveţi dreptul de a copia, distribui sau crea produse derivate din acest Software, cu excepţia următoarelor situaţii:

(a) Este recomandat să arhivaţi o copie de siguranţă a software-ului pe un suport media magnetic, cu condiţia ca această copie de siguranţă să nu fie instalată sau utilizată pe un alt computer. Orice alte copii ale Softwre-ului, pe care le realizaţi, reprezintă o încălcare a prevederilor acestui Acord ale Software-ului.

(b) Nu puteţi utiliza, modifica, reproduce sau transfera dreptul de utilizare al Software-ului sau copia Software-ul cu excepţia situaţiilor menţionate în acest Acord.

(c) Nu puteţi revinde, cu excepţia situaţiilor stabilite de clauza 3 (a), sublicenţia, închiria, vinde în leasing, cesiona sau împrumuta Software-ul.

(d) Nu aveţi voie să realizaţi procese de inginerie inversă, să decompilaţi, să recompilaţi, să dezasamblaţi sau sa faceti încercări de a descoperi codul sursă al Software-ului (cu excepţia cazurilor în care această restricţie este interzisă prin lege) sau să creaţi produse derivate bazate pe acest Software.

(e) Cu excepţia cazului în care Documentaţia stipulează o altă măsură, dumneavoastră nu aveţi permisiunea să afişaţi, modificaţi, reproduceţi sau distribuiţi oricare dintre Fişierele de Stoc incluse în Software. În situaţia în care Documentaţia vă permite să afişaţi Fişierele de Stoc, dumneavoastră nu aveţi dreptul de a distribui Fişierele de Stoc ca fişiere de sine stătătoare, de exemplu, în situaţia în care Fişierele de Stoc reprezintă elementele principale ale produsului distribuit. Trebuie să citiţi fişierele "Read me" (în cazul în care un asemenea fişier există) asociate cu Fişierele de Stoc pentru a afla ce drepturi aveţi asupra acestor materiale. Nu este permis să utilizaţi Fişierele de Stoc pentru a crea materiale compromiţătoare, defăimătoare, frauduloase, contrafăcute, obscene, pornografice sau cu caracter ilegal. Nu aveţi permisiunea de a înregistra sau reclama drepturi asupra Fişierelor de Stoc sau a materialelor derivate din urma utilizării acestora.

(f) Sunteţi de acord să utilizaţi acest Software respectând legile naţionale, incluzând, dar fără a se limita la restricţiile cu privire la drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

4. COPYRIGHT.

Software-ul şi toate drepturile, incluzând, fără a se limita la drepturile de proprietate sunt proprietate a Nokia şi/sau a licenţiatorilor şi a companiilor afiliate Nokia. Aceste drepturi sunt protejate de prevederile stipulate de tratatele internaţionale şi de orice alte legi naţionale aflate în vigoare în ţara în care este utilizat acest software. Structura, organizarea şi codul acestui Software reprezintă secrete şi informaţii confidenţiale comerciale valoroase ale Nokia şi/sau ale licenţiatorilor şi companiilor afiliate Nokia. Nu este permisă copierea Software-ului.

5. SOFTWARE PENTRU MEDII MULTIPLE/ SOFTWARE MULTILINGVISTIC / SOFTWARE DUAL MEDIA / COPII MULTIPLE / ACTUALIZĂRI.

În cazurile în care Software-ul oferă suport pentru mai multe platforme şi limbi, primiţi Software-ul pe mai multe suporturi media sau dacă primiţi mai mult de o copie a produsului, veţi avea dreptul de a instala aceste versiuni de Software numai pe un singur calculator. Nu puteţi închiria, vinde în leasing, sublicenţia, cesiona sau transfera versiuni sau copii ale Software-ului pe care nu le folosiţi. Dacă Software-ul este o Actualizare a unei versiuni anterioare a Software-ului, trebuie să deţineţi o licenţă validă a versiunii anterioare înainte de a folosi Actualizarea. Pentru a realiza tranziţia spre versiunea actualizată, puteţi utiliza numai versiunea anterioară a software-ului.

6. DURATĂ ŞI TERMINARE.

Acest Acord intră în vigoare din momentul în care instalaţi Software-ul. Puteţi anula acest Acord prin ştergerea definitivă, ditrugerea şi returnarea Software-ului şi a materialelor însoţitoare - dumneavoastră fiind persoana care suportă toate cheltuielile legate de acest proces. Drepturile dumneavoastră de utilizare încetează automat şi imediat, fără nici un aviz prealabil din partea Nokia, în momentul în care încălcaţi oricare dintre prevederile acestui Acord. În acest caz, sunteţi obligat să ştergeţi, distrugeţi sau să returnaţi imediat Software-ul şi toate materialele însoţitoare - dumneavoastră fiind persoana care suportă toate cheltuielile legate de acest proces.

7. Prin semnarea prezentului acord, sunteţi de acord că acest software nu este însoţit de garanţii. Cu excepţia garanţiilor impuse de legile în vigoare, nici Nokia, nici licenţiatorii, nici companiile sale afiliate sau deţinătorii de drepturi de autor nu oferă nici un fel de garanţii, explicite sau implicite, incluzând, dar fără limitare la acestea, garanţii implicite că produsul este apt pentru comercializare sau pentru utilizarea într-un anumit scop, că nu va încălca patentele, drepturile de autor, mărcile înregistrate sau orice alte drepturi ale unor terţi. Nokia şi terţii afiliaţi nu oferă nici un fel de garanţie că funcţiile incluse în Software vor răspunde cerinţelor dumneavoastră sau că Software-ul va funcţiona fără întreruperi sau fără erori. dumneavoastră vă asumaţi toată responsabilitatea şi riscurile pentru alegerea acestui Software cu scopul de a obţine anumite rezultate, precum şi pentru instalarea, utilizarea şi rezultatele finale.

8. DECLINAREA OBLIGAŢIILOR.

Acest Acord nu creează nici un fel de obligaţie pentru Nokia în afară de cele stipulate în acest document.

9. LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII.

În măsura în care legile aflate în vigoare o permit, Nokia, angajaţii companiei, licenţiatorii sau companiile afiliate nu îşi asumă nici o răspundere pentru pierderi de profit, de venituri, de vânzări, de date, pentru orice cheltuieli de achiziţionare a unor bunuri sau servicii suplimentare, pentru daune, pentru vătămarea corporală, pentru întreruperi ale activităţilor de afaceri, pentru pierderea de informaţii sau pentru daune speciale, directe, indirecte, conexe, economice. Nokia nu poate fi tinută răspunzatoare pentru toate aceste daune, oricum ar fi fost cauzate şi indiferent că se află sub incidenţa obligaţiilor contractuale, a reglementărilor privind responsabilitatea civilă, a celor privind neglijenţa sau a oricarui alt cadru de reglementare privind răspunderea juridică devenit aplicabil în urma folosirii software-ului sau a imposibilităţii utilizării acestuia, chiar dacă Nokia sau companiile deţinând licenţe Nokia/ companiile afiliate Nokia sunt informate posibilitatea producerii acestor prejudicii. În cazul în care anumite ţări/state/jurisdicţii nu permit excluderea responsabilităţii, însă permit limitarea acesteia, responsabilitatea Nokia, a angajaţilor, licenţiatorilor şi a companiilor afiliate, nu va depăşi suma de 50 USD.

Acest Acord nu afectează drepturile care vă revin în calitate de consumator. Nokia reprezintă interesele angajaţilor, licenţiatorilor şi companiilor afiliate cu unicul scop de a elimina, exclude şi/sau restricţiona obligaţiile, garanţiile şi responsabilităţile prezentate în clauza 9.

10. SUPORT TEHNIC.

Nokia nu are nici o obligaţie în a vă furniza servicii de suport tehnic, cu excepţia cazurilor în care există un acord separat între dumneavoastră şi Nokia având ca scop furnizarea acestui tip de servicii.

11. CONTROLUL EXPORTULUI.

Software-ul, inclusiv datele tehnice, conţine software criptografic, care poate fi supus controlului la export, conform reglementărilor Administraţiei de Export S.U.A. ("EAR") şi controlului la import sau export în alte ţări. EAR interzice utilizarea Software-ului şi a datelor tehnice de către un Client Entitate Guvernamentală fără o licenţă oferită în prealabil de guvernul S.U.A. Clientul Entitate Guvernamentală poate fi, conform art. 772 al EAR: "orice departament, agenţie guvernamentală străină centrală, regională sau locală sau orice altă entitate care îndeplineşte funcţii guvernamentale; inclusiv instituţiile de cercetare guvernamentală, organizaţiile guvernamentale sau unităţile lor separate de lucru (conform art 772 al EAR) implicate în producţia şi distribuţia de produse şi servicii aflate pe Lista de Muniţii Wassenaar şi organizaţiile guvernamentale internaţionale. Termenul de Entitate Guvernamentală nu include: serviciile publice (companiile de telecomunicaţii şi furnizorii de servicii de Internet; băncile şi instituţiile financiare; transporturile; mass-media, organizaţiile de educaţie; sănătatea publică şi organizaţiile medicale; comercianţii cu amănuntul şi en-gros; precum şi producătorii şi distribuitorii de produse sau servicii care nu se află pe Lista de Muniţii Wassenaar.” Veţi fi de acord să respectaţi orice reglementări impuse pentru import şi export şi vă veţi asuma responsabilitatea de a obţine licenţa necesară pentru exportul, reexportul, transferul sau importul Software-ului. Prin semnarea prezentului contract, declaraţi că nu sunteţi o Entitate Guvernamentală conform clasificării de mai sus şi că nu veţi transfera Software-ul unui Client Entitate Guvernamentală fără o licenţă corespunzătoare.

12. NOTIFICĂRI.

Notificările şi returnarea Software-ului şi a Documentaţiei se va face la:

Nokia Home Communications
Universitetsvägen 14
S-583 30 Linköping
SWEDEN

13. LEGAL ŞI PREVEDERI DIVERSE.

Acest Acord este guvernat de legile din Finlanda. Orice confict rezultat sau legat de acest Acord va fi rezolvat de către un singur judecător desemnat de către Camera Centrală de Comerţ a Finlandei. Procesul se va desfăşura în Helsinki, Finlanda în limba engleză. Dacă, pentru orice motiv, un tribunal de jurisdicţie competentă consideră imposibil de implementat orice prevedere sau porţiune din acest Acord, restul Acordului va rămâne în vigoare şi valabil. Acest Acord poate fi modificat în scris numai de către un reprezentant oficial Nokia.

Acest document constituie acordul complet dintre dumneavoastră şi Nokia cu privire la Software şi prevalează asupra tuturor înţelegerilor şi acordurilor anterioare sau prezente, scrise sau verbale sau materiale publicitare cu privire la Software, pe care le înlocuiesc.

Sus