Ugovor o softveru sa krajnjim korisnikom

Microsoft Mobile vam pruža određen softver i sadržaj koji je vlasništvo kompanije Microsoft Mobile ili njenih licenciranih izvođača („Softver“). Ovaj ugovor je između vas i kompanije Microsoft Mobile Oy i njenih partnera, ako ste stanovnik SAD, između vas i kompanije Nokia Inc. i zamenjuje svu prethodnu komunikaciju u vezi sa Softverom. Ovaj sporazum se odnosi na ograničena, nekomercijalna prava krajnjeg korisnika, a ne na uslove prodaje.

Vaša prava krajnjeg korisnika automatski i odmah prestaju bez obaveštenja od strane kompanije Microsoft Mobile u slučaju nepoštovanja bilo koje odredbe ovog sporazuma.

Možete da instalirate i koristite jedan primerak Softvera na svom Microsoft Mobile uređaju i/ili računaru. Microsoft Mobile vam ne daje nikakva druga prava niti licence, bilo izričite ili podrazumevane. Softver ne smete da prenosite, distribuirate, modifikujete, prevodite, preprodajete, podlicencirate, iznajmljujete, dajete pod zakup, vršite izmene reverzni inženjering na njemu ili da na bilo koji drugi način pokušavate da otkrijete njegov izvorni kôd i da pravite proizvode izvođenjem iz originalnog Softvera. Za licencirani Softver otvorenog koda se primenjuju primenljivi uslovi za otvoreni kôd.

Vaš uređaj će možda proveravati dostupnog ažuriranja softvera od kompanije Microsoft Mobile. Microsoft Mobile može da pruži ažuriranja Softvera koja se smatraju važnim ili kritičnim od strane kompanije Microsoft Mobile i u tom slučaju ne smete da nastavite da dalje koristite prethodnu verziju Softvera.

Softver može da podleže kontroli izvoza po odredbama izvoznih administrativnih propisa vlade SAD i drugih propisa koji kontrolišu uvoz i izvoz. Pristajete da strogo poštujete sve primenljive uvozne i izvozne propise i potvrđujete da vi snosite odgovornost za pribavljanje licenci za izvoz, ponovni izvoz, prenos ili uvoz ovog Softvera.

U najvećoj, primenljivim zakonima dozvoljenoj meri, (i) Softver se pruža "TAKAV KAKAV JESTE" bez garancije ili bilo kakve podrške; i (ii) kompanija Microsoft Mobile, njeni zaposleni i licencirani izvođači ne odgovaraju ni za kakvu štetu, uključujući bez ograničenja direktnu ili indirektnu štetu.  Ako vaša nadležnost ne dozvoljava izuzimanje odgovornosti, ali dozvoljava ograničavanje odgovornosti, onda je vaša maksimalna nadoknada 50 USD.

Ovi uslovi ne izuzimaju niti ograničavaju bilo koje od vaših obaveznih prava u vašoj zemlji boravka kojih po zakonu ne možete da se odreknete. Ako se ustanovi da neka od odredbi ovog ugovora nije važeća, to neće uticati na važenje preostalih odredbi.

Na ovaj ugovor se primenjuju zakoni Finske bez obzira na pravila o sukobu zakona. Ako ste stanovnik SAD, na ovaj ugovor se primenjuju zakoni Njujorka, bez obzira na njegov izbor zakonskih odredbi i u tom slučaju ekskluzivna nadležnost i mesto za bilo koju radnju primene ugovora su primenjivi federalni ili državni sudovi u Okrugu Njujork, Njujork.

Želeli bismo povratne informacije

Kada završite, pošaljite povratne informacije o našem veb-sajtu

Učestvujte u kratkoj anketi da biste nam rekli kakvo je bilo vaše iskustvo na mreži. Kada završite sa pregledanjem, anketa će se otvoriti.

Kliknite na dugme ispod samo kada završite sa pregledanjem

Hvala!

Anketa će se pojaviti kada izađete sa sajta.

Kada završite, pošaljite povratne informacije o našem veb-sajtu

Kliknite na dugme ispod samo kada završite sa pregledanjem

Hvala!

Anketa će biti poslata e-poštom.