Uslovi korišćenja sajta

Pristupom  stranicama Uređaji i Usluge (na kojima se pominju i daju veze ovog dukumenta) prihvatate sledeće uslove. Ukoliko se ne slažete sa sledećim uslovima, molimo Vas da primite na znanje da Vam nije dopuštena upotreba ove web lokacije.

Sadržaj ovih web stranica predstavlja Autorsko pravo (Copyright) © Microsoft Mobile Oy 2014 („Microsft“). Prava koja ovde nisu eksplicitno data se zadržavaju. Zabranjena je reprodukcija, prenos, distribucija ili skladištenje dela ili celokupnog sadržaja u bilo kom obliku bez prethodnog pisanog odobrenja Nokia-e, osim u skladu sa sledećim uslovima. Microsoft Vam dozvoljava pretraživanje ovih web stranica  na Vašem računaru ili štampanje kopija izvoda sa tih stranica isključivo za Vašu ličnu upotrebu a ne za dalju distribuciju, osim uz pisanu saglasnost Microsoft-a. Pojedini dokumenti na ovim web stranicama mogu biti predmet dodatnih uslova naznačenih u tim dokumentima.

Upotreba ove stranice i njenog sadržaja je dozvoljena za privatnu, nekomercijalnu upotrebu. Upotreba saopštenja za štampu i drugih dokumenata koja su klasifikovana kao javna je dozvoljena u javnoj komunikaciji, ako je naveden izvor informacija.

Ova web lokacija i njen sadržaj postoje za Vašu korist. Sadržaj ovih web stranica je dat na osnovi "kakav jeste" i "kakav je raspoloživ". Microsoft ne garantuje da će njegove web lokacije biti stalne ili bez greške. Microsoft zadržava pravo da preradi stranice ili da zabrani pristup stranicama u bilo kom momentu. NE DAJE SE GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, EKSPLICITNA ILI IMPLICITNA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, GARANCIJU SVOJINE ILI NEPOVREĐIVANJA ILI IMPLICITNE GARANCIJE UTRŽIVOSTI ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, U VEZI SA RASPOLOŽIVOŠĆU, TAČNOŠĆU, POUZDANOŠĆU ILI SADRŽAJEM OVIH STRANA. MICROSOFT NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU, IZGUBLJENI PROFIT ILI PREKID POSLOVANJA KOJI NASTANE KAO POSLEDICA KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA OVE USLUGE, ČAK I AKO JE MICROSOFT OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ODREĐENIH GARANCIJA ILI OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI, TAKO DA SE GORE NAVEDENA OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA MOŽDA NE MOGU PRIMENITI NA VAS. U TOM SLUČAJU BI ODGOVORNOST MICROSOFT-A BILA OGRANIČENA U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM.

Radi Vašeg lakšeg pristupa, Microsoft može uključiti veze prema web lokacijama koje su u vlasništvu treće strane, ili kojima rukovodi treća strana. Posetom tih web lokacija trećih strana, pregledaćete i prihvatiti pravila korišćenja tih web lokacija pre nego što počnete da ih upotrebljavate. Takođe primate na znanje da Microsoft nema nikakvu kontrolu nad sadržajem takve web lokacije i da ne može da preuzme bilo kakvu odgovornost za materijal koji je nastao ili je objavljen na web lokacijama trećih strana. Osim toga, veza na ne-Microsoft web lokaciju ne znači da Microsoft potržava tu lokaciju ili proizvode ili usluge koje se navode na web lokaciji te treće strane.

Slanjem materijala bilo kojem od naših servera, na primer putem e-pošte ili ovih web stranica, prihvatate sledeće: (a) da taj materijal ne sme sadržavati bilo šta što je protivzakonito ili iz drugog razloga nepodobno za objavljivanje; (b) da ćete uložiti razuman trud za skeniranje i uklanjanje svih eventualnih virusa ili drugih zaraznih ili štetnih elemenata pre slanja bilo kog materijala; i (c) da ste Vi vlasnik materijala ili imate neograničeno pravo da nam ga dostavite, a Microsoft može objaviti taj materijal besplatno i uključiti isti ili bilo koje ideje koje su u njemu opisane u naše proizvode, bez odgovornosti ili obaveze, i (d) da prihvatate da nećete pokretati postupke protiv nas u odnosu na materijal koji nam pošaljete, i pristajete da ćete nas obeštetiti u slučaju da bilo koja treća strana pokrene postupak protiv nas u vezi sa materijalom koji dostavite.

Microsoft neće i ne može pregledati sadržaje koje korisnici postave na njenu web lokaciju i nije odgovorna za te sadržaje. Microsoft može u bilo kom momentu po svom diskrecionom pravu ukloniti bilo koji sadržaj koji postave korisnici.

Nokia je registrovani žig Korporacije Nokia. Nazivi proizvoda su ili žigovi ili registrovani žigovi društava Microsoft Corporation ili Nokia Corporation, ili njihovih odgovarajućih podružnica. Ostali proizvodi i imena ovde pomenutih kompanija mogu biti žigovi ili trgovinska imena njihovih vlasnika. Vaš pristup ovoj web lokaciji se ne smatra davanjem, implicitno, zabranom poricanja prethodne tvrdnje ili na drugi način, bilo kakve licence ili prava korišćenja bilo kojeg znaka koji se pojavljuje na web lokaciji bez prethodne pisane saglasnosti Nokia-e ili treće strane koja je njegov vlasnik.

Copyright © Miscrosoft Mobile Oy 2014. Sva prava zadržana.

Želeli bismo povratne informacije

Kada završite, pošaljite povratne informacije o našem veb-sajtu

Učestvujte u kratkoj anketi da biste nam rekli kakvo je bilo vaše iskustvo na mreži. Kada završite sa pregledanjem, anketa će se otvoriti.

Kliknite na dugme ispod samo kada završite sa pregledanjem

Hvala!

Anketa će se pojaviti kada izađete sa sajta.

Kada završite, pošaljite povratne informacije o našem veb-sajtu

Kliknite na dugme ispod samo kada završite sa pregledanjem

Hvala!

Anketa će biti poslata e-poštom.