Programvaruavtal för slutanvändare

Microsoft Mobile tillhandahåller vissa program och visst innehåll som ägs av Microsoft Mobile eller dess licensgivare ("Program") till dig. Detta avtal gäller mellan dig och Microsoft Mobile och dess dotterbolag, om du är bosatt i USA mellan dig och Nokia Inc. och ersätter all tidigare kommunikation gällande Programmet. Detta är ett avtal om slutanvändarens begränsade, icke-kommersiella rättigheter och inte ett försäljningsavtal.

Dina slutanvändarrättigheter upphör automatiskt och omedelbart utan underrättelse från Microsoft Mobile om du inte iakttar alla bestämmelser i avtalet.

Du får installera och använda en kopia av Programmet i din Microsoft Mobile-enhet och/eller dator. Microsoft Mobile ger dig inga andra rättigheter eller licenser, vare sig uttryckta eller underförstådda. Du får inte överföra, distribuera, modifiera, översätta, sälja, underlicensiera, hyra ut, leasa, dekonstruera eller på annat sätt försöka avslöja källkoden eller göra arbeten härledda från Programmet. För Open Source-licensierade Program gäller tillämpliga villkor för Open Source.

Din enhet kan kontrollera tillgängligheten till programuppdateringar från Microsoft Mobile. Microsoft Mobile kan tillhandahålla uppdateringar av Programmet som Microsoft Mobile bedömer vara viktiga eller avgörande och i sådana fall får du inte fortsätta att använda den föregående versionen av Programmet.

Programmet kan vara underställt exportkontroll enligt U.S. Export Administration Regulations och andra import- eller exportkontrollregler. Du samtycker till att noggrant följa alla gällande import- och exportregler och bekräftar att du själv har ansvar för att förvärva licenser för export, återexport, förflyttning eller import av Programmet.

Till den största omfattning som tillåts enligt gällande lag, (i) tillhandahålls Programmet “I BEFINTLIGT SKICK” utan garantier och stöd av något slag; och (ii) Microsoft Mobile, dess personal och licensgivare är inte ansvariga för några som helst skador, inklusive utan begränsning direkta eller indirekta skador. Om din jurisdiktion inte tillåter uteslutandet av ansvar men medger ansvarsbegränsning, är din högsta ersättning 50 USD.

Dessa villkor varken utesluter eller begränsar någon av dina tvingande rättigheter i ditt hemland som inte kan upphävas enligt lag. Om en bestämmelse i detta avtal befinns vara ogiltig, ska giltigheten av övriga bestämmelser inte påverkas

Detta avtal styrs av finska lagar utan hänsyn till dess konflikt med lagvalsregler. Om du är bosatt i USA regleras detta avtal av lagarna i New York utan hänsyn till dess lagvalsregler, och i ett sådant fall är den exklusiva jurisdiktionen och platsen för alla åtgärder för att verkställa detta avtal tillämpliga federala eller delstatliga domstolar i New York County, New York.

Vi uppskattar dina synpunkter

När du är klar kan du lämna feedback om vår webbplats

Delta i en kort undersökning och berätta hur du upplevde ditt onlinebesök När du har bläddrat klart visas en undersökning som du kan fylla i.

Klicka inte på knappen nedan förrän du har surfat klart

Tack!

En undersökning visas när du lämnar webbplatsen.

När du är klar kan du lämna feedback om vår webbplats

Klicka inte på knappen nedan förrän du har surfat klart

Tack!

En undersökning kommer att skickas med e-post.