Aplikácie Mapy

Dátum uvedenia do platnosti: 25.04.2014

Vaše súkromie v aplikáciách Mapy

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Nokia objasňujú, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď sa rozhodnete využívať naše výrobky a služby. Okrem toho sa na využívanie mapových aplikácií vrátane aplikácií Mapy, Autom, Zápis a Sprievodcovia (ďalej len „Služba“) vzťahujú aj nasledovné informácie.

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť vám základné informácie o spracúvaní dát v rámci rôznych funkcií v rámci tejto Služby. Funkcie tejto Služby vám umožňujú nájsť si na mape miesta a adresy, pracovať s nimi a získavať prístup k relevantnému obsahu, ako aj nájsť si na mape miesto, kde sa práve nachádzate. Pomocou navigácie máte možnosť nájsť si optimálnu trasu do cieľa – dokonca aj vo vnútri budov. Môžete si tiež pomocou funkcie Zápis zaznamenávať navštívené miesta. Svoje zážitky z určitého miesta môžete znovu prežiť a zdieľať so svojimi priateľmi pomocou rôznych služieb sociálnych sietí.

Tieto Služby tiež obsahujú sprievodcov lokálne poskytujúcich najrelevantnejší obsah a služby na základe určenia vašej polohy, ktoré ponúkajú subjekty tretej strany. Pri využívaní služieb tretej strany vám odporúčame oboznámiť sa s ich zásadami ochrany súkromia. Spoločnosť Nokia nemá možnosť kontroly a nenesie zodpovednosť za obsah a funkcie uvedených služieb.

Aké informácie zhromažďuje spoločnosť Nokia?

Zhromažďujeme nasledujúce kategórie informácií:

Registračné a kontaktné údaje

Niektoré funkcie môžu vyžadovať použitie účtu Nokia. Je to napríklad vtedy, keď chcete zdieľať svoju polohu s inými používateľmi alebo synchronizovať kontakty. Ostatné funkcie Služby môžete naďalej využívať bez prihlásenia.

Lokalizačné a miestopisné údaje

Naša Služba využíva informácie o vašej aktuálnej polohe („lokalizačné údaje“) a informácie o miestach („miestopisné údaje“). Lokalizačné údaje udávajú, kde sa momentálne nachádzate, alebo kde ste sa nachádzali. Lokalizačné údaje sú založené na dostupných spôsoboch určovania polohy ako napríklad pomocou A-GPS alebo IP adresy. V mnohých modeloch zariadení sa v používateľskom rozhraní Služby zobrazuje použitý spôsob určenia polohy pomocou ikony. Miestopisné údaje sú všeobecné informácie týkajúce sa určitej geografickej lokality (napríklad názov mesta alebo poloha reštaurácie), ktoré ste nám mohli poskytnúť, napríklad vaše obľúbené miesta.

Ak nie je uvedené inak, v spojitosti s vašimi lokalizačnými údajmi využívame náhodné identifikátory, ktoré vás neidentifikujú osobne.

Keď začnete využívať aplikáciu Služby, aplikácia aktivuje spôsob určovania polohy, ktorý ste si vybrali, aby zistila vašu aktuálnu polohu (viac informácií o spôsoboch určovania polohy nájdete ďalej).

Služba môže odoslať vaše lokalizačné údaje spoločnosti Nokia, keď v rámci tejto Služby využijete online funkcie, ktoré využívajú určovanie polohy, a to napríklad, keď si vyžiadate informácie o okolitých službách a ponukách, počasí, keď zdieľate svoju polohu alebo použijete funkciu Zápis, ako aj v prípade, kedy si Služba vyžiada nové mapy nových oblastí, do ktorých na základe navigácie smerujete. Ako je ďalej upresnené, keď využívate funkciu navigácie, môžu sa pri tom zhromažďovať lokalizačné údaje, a to za účelom vylepšenia služby a bez vašej osobnej identifikácie. Miestopisné údaje sa môžu odosielať spoločnosti Nokia napríklad vtedy, keď si synchronizujete svoje obľúbené miesta alebo funkciou Zápis označíte nejaké miesto ako navštívené.

Informácie o využívaní Služby

Môžeme zhromažďovať všeobecné štatistické informácie o funkciách Služby, ktoré boli prostredníctvom vášho zariadenia využité, napríklad trvanie relácie, počet kliknutí v rámci rôznych funkcií, či bola služba využitá v režime online alebo offline a iné podobné informácie bez toho, aby sme zhromažďovali vaše lokalizačné údaje. V režime offline tieto informácie môžu byť uložené vo vašom zariadení na ďalšie spracovanie. Odosielajú sa do našej spoločnosti vtedy, keď tieto Služby využijete online, a následne sa z vášho zariadenia odstránia.

Keď v rámci tejto Služby využijete funkciu navigácie „Autom“ alebo „Moja poloha“, z vášho zariadenia sa do spoločnosti Nokia odosielajú lokalizačné údaje, rýchlosť, smer a časová značka. Tieto údaje slúžia na zisťovanie dopravných zápch, charakteru premávky, zmien cestných podmienok a ďalších podobných okolností, aby sme vám mohli poskytovať vylepšené služby. Tieto informácie sa analyzujú za účelom rozlíšenia nezávislých trás a druhov premávky a obsahujú identifikátor, ktorý je konštantný počas celého trvania cesty. Tieto informácie sa do našej spoločnosti posielajú vtedy, keď využívate Službu online, alebo v prípade, že Službu využívate offline po pripojení zariadenia prostredníctvom aplikácie Nokia Suite alebo Map Loader k počítaču, alebo cez Wi-Fi, pričom následne sa z vášho zariadenia odstránia.

Technické informácie a vaše transakcie

Keď využívate túto Službu online, spoločnosť Nokia môže automatizovane zhromažďovať niektoré technické informácie ako napríklad typ mobilného zariadenia, jedinečné identifikátory zariadenia alebo operátora, IP adresu, časové pásmo, technické údaje o vašom SW klientovi, ako aj vaše transakcie so spoločnosťou Nokia.

Iné využitie vašich údajov

Neosobné využitie lokalizačných alebo miestopisných údajov

Vaše lokalizačné a miestopisné údaje nespájame s inými informáciami, podľa ktorých vás možno identifikovať, napríklad s účtom Nokia, ak nás však o to nepožiadate. Napríklad, ak si na mape zvolíte miesto a pridáte ho medzi obľúbené miesta, túto informáciu nespájame s vašimi lokalizačnými údajmi, pokiaľ nás o to nepožiadate. Nasadili sme príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia spájaniu vašich lokalizačných údajov s inými informáciami, podľa ktorých vás možno identifikovať, ak na to nemáme váš súhlas.

Poskytovanie Služieb

Ako je podrobnejšie uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov, informácie, ktoré sa v rámci tejto Služby zhromažďujú, sa využívajú na poskytovanie tejto Služby, na vývoj našich produktov a služieb, ako aj na komunikáciu s vami.

Tieto informácie tiež môžeme použiť na to, aby sme vám mohli poskytnúť praktickejšie vyhľadávanie a odporúčania, ktoré vám lepšie pomôžu nájsť miesto, ktoré sa vám môže páčiť.

Reklama založená na určení polohy

Súčasťou tejto Služby môže byť reklama založená na určení polohy, prípadne na inom podobnom obsahu. Pre tieto účely sa nebude vaša poloha zisťovať zvlášť. Napríklad, ak si vyžiadate informácie o počasí, môže vám byť predložený reklamný obsah šitý na mieru danej lokality.

Vaše možnosti

Táto Služba ponúka veľa možností, ktoré vám dovoľujú riadiť spôsob zhromažďovania lokalizačných a iných údajov, ktoré sa vás týkajú.

Túto Službu môžete využívať v režime offline alebo online. Ak túto Službu využívate iba v režime offline, do spoločnosti Nokia sa neposielajú žiadne lokalizačné údaje ani iné informácie. Majte, prosím, na pamäti, že napriek tomu môže vaše zariadenie ukladať informácie, ktoré môžu byť odoslané do spoločnosti Nokia, ako je uvedené vyššie v tomto dokumente. Viac informácií o zhromažďovaní údajov v súvislosti s využívaním rôznych spôsobov určovania polohy nájdete ďalej.

Môžete si vybrať, do akej miery sa chcete zapojiť do vývoja výrobkov a služieb spoločnosti Nokia. Zmenou svojich nastavení Služby môžete zakázať zhromažďovanie štatistických údajov a anonymných lokalizačných údajov pre navigáciu Autom a funkciu Moja poloha. Táto Služba vám umožní odstrániť svoju históriu navštívených miest v rámci funkcie Zápis.

Zdieľanie informácií

Vaše lokalizačné údaje bez vášho súhlasu nezdieľame s inými poskytovateľmi služieb alebo zadávateľmi reklamy.

Táto Služba vám môže umožniť zdieľať svoje lokalizačné alebo miestopisné údaje v sociálnej sieti. Súčasťou tejto Služby je tiež obsah a odkazy na stránky a služby subjektov tretej strany. Keď s týmito stránkami a službami pracujete, môžete im tým poskytnúť svoje údaje o aktuálnej polohe spolu s náhodným anonymným identifikátorom na účely predkladania reklamy. Odporúčame vám skontrolovať si nastavenia a preštudovať si zásady ochrany súkromia takýchto sociálnych sietí alebo subjektov tretej strany, aby ste porozumeli, akým spôsobom spracovávajú vaše informácie.

Ako sa podrobnejšie uvádza v zásadách ochrany súkromia, vaše osobné údaje smieme zdieľať:

  • s vaším súhlasom;

  • so spoločnosťami Nokia a autorizovanými subjektmi tretej strany, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene;

  • v prípade, že to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.

Informácie o spôsoboch určovania polohy

V závislosti od vášho zariadenia a nastavení môže táto Služba využívať niekoľko rôznych spôsobov určovania miesta, na ktorom sa nachádzate. Tieto spôsoby určovania polohy môžu využívať lokalizačné údaje zo satelitov, sietí Wi-Fi alebo iných sietí. Kombinované využitie týchto spôsobov určovania polohy pomáha spoločnosti Nokia poskytovať najvyššiu možnú presnosť určenia polohy aj v oblastiach so slabým pokrytím signálom a vo vnútri budov.

V závislosti od dostupných nastavení spôsobu určovania polohy sa vaše zariadenie môže pripájať k serverom iných poskytovateľov služieb (napríklad operátorov), ktoré spoločnosť Nokia neprevádzkuje a nemá pod kontrolou. Odporúčame vám skontrolovať si nastavenia a preštudovať zásady ochrany súkromia takýchto poskytovateľov služieb, aby ste porozumeli spôsobu, akým spracúvajú vaše lokalizačné údaje.

Aké informácie sa zhromažďujú?

Spôsoby určovania polohy na základe A-GPS a Wi-Fi/WLAN využívajú známe umiestnenia základňových staníc (identifikátory cell-id) a prístupových bodov Wi-Fi/WLAN. Keď využívate tieto spôsoby určovania polohy, vaše zariadenie si vymieňa tieto informácie so serverom určovania polohy, aby vám poskytol rýchlejšie a presnejšie lokalizačné údaje.

Pri využití určovania polohy systémom A-GPS vaše zariadenie odosiela serveru určovania polohy informácie o vašej polohe podľa GPS (ak sú dostupné) a identifikátory (cell-id) blízkych základňových staníc mobilných sietí. Pri využití určovania polohy pomocou sietí Wi-Fi/WLAN vaše zariadenie odosiela serveru určovania polohy informácie o vašej polohe podľa GPS (ak sú dostupné), adrese MAC, intenzite signálu a polohe dostupných sietí Wi-Fi/WLAN. Keď využívate určovanie polohy pomocou identifikátorov cell-id, serveru určovania polohy sa odosielajú informácie o identifikátoroch cell-id okolitých základňových staníc mobilných sietí. Okrem toho sa v závislosti od použitého spôsobu určovania polohy zhromažďujú údaje ako napríklad jedinečné identifikátory zariadenia alebo operátora.

Iné informácie (ako je napríklad obsah prenosu v sieti, IP adresa alebo identifikátor siete SSID) spoločnosť Nokia v súvislosti so svojimi spôsobmi určovania polohy nezhromažďuje.

Ak ako spôsob určovania polohy využívate iba GPS alebo iné družicové metódy, spoločnosti Nokia sa v súvislosti s určovaním polohy neodosielajú žiadne lokalizačné údaje a iné informácie. Majte však na pamäti, že služby, ktoré na rôzne spôsoby určovania polohy spoliehajú, môžu napriek tomu využívať tieto údaje zistené niektorým zo spôsobov určovania polohy.

Ako využívame informácie, ktoré zhromažďujeme?

Určovanie polohy pomocou A-GPS, identifikátorov cell-id alebo sietí Wi-Fi/WLAN využíva známe umiestnenie identifikátora cell-id alebo prístupového bodu Wi-Fi/WLAN. Zhromaždené informácie sa spracúvajú tak, aby vám mohli poskytovať spoľahlivé lokalizačné údaje a udržovať presné informácie na našom serveri určovania polohy – napríklad za účelom overenia, či je poloha identifikátora cell-id správna.

Informácie zhromaždené našimi servermi určovania polohy sa ukladajú nezávisle a oddelene od databáz akýchkoľvek iných služieb Nokia. Spracúvajú sa anonymne a nie sú priradené k informáciám o vašom využívaní tejto Služby, k vášmu účtu Nokia, ani k žiadnym iným informáciám, podľa ktorých vás možno identifikovať. Žiadne z týchto informácií nezdieľame s inými poskytovateľmi služieb či zadávateľmi reklamy.

Vaše možnosti

V nastaveniach svojho zariadenia môžete kedykoľvek povoliť alebo zakázať ktorýkoľvek zo spôsobov určovania polohy. Po vypnutí funkcie sa žiadne súvisiace údaje nebudú zhromažďovať. V závislosti od vášho zariadenia tiež môžete mať možnosť zmeniť server určovania polohy, ktorému sa odosielajú informácie, keď sa využívajú uvedené spôsoby určovania polohy.

Ďalšie informácie

Pri vytváraní názvov svojich obľúbených miest vám odporúčame názov dôkladne zvážiť. Napríklad, ak nechcete, aby všetci používatelia Služby vedeli, kde bývate, nenazývajte miesto svojho bydliska „Doma“ a nezdieľajte ho so všetkými používateľmi.

Dajte nám vedieť, ak narazíte na akýkoľvek obsah, ktorý považujete za nevhodný. Ďalšie informácie o našich postupoch v oblasti ochrany súkromia nájdete v našich Zásadách ochrany súkromia. Informácie o tejto službe nájdete na stránkach podpory.

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom strediska starostlivosti o zákazníkov alebo na nasledujúcej fínskej adrese:

Nokia Corporation
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Po skončení nám pošlite svoje pripomienky k našej webovej stránke

Zúčastnite sa krátkeho prieskumu o vašich skúsenostiach online. Keď si dopozeráte stránku, zobrazí sa vyplňovacie prostredie prieskumu.

Kliknite na nižšie uvedené tlačidlo, ale až po skončení prezerania stránky

Ďakujeme!

Prieskum sa otvorí, keď zatvoríte stránku.

Po skončení nám pošlite svoje pripomienky k našej webovej stránke

Kliknite na nižšie uvedené tlačidlo, ale až po skončení prezerania stránky

Ďakujeme!

Otázky prieskumu vám pošleme e-mailom.