Podmienky používania služieb

Dátum uvedenia do platnosti: 25.04.2014

1. Akceptácia

Tieto Podmienky pre poskytovanie služieb spoločnosti Microsoft Mobile spoločne so Smernicou o ochrane osobných údajov a ďalšími podmienkami a informáciami, ktoré môžu byť poskytnuté v rámci danej služby (spoločne ďalej len „Podmienky“), upravujú váš spôsob používania tejto služby, stránky, obsahu a softvéru (ďalej len „Služba“). Zaregistrovaním sa alebo používaním Služby alebo akejkoľvek jej časti akceptujete tieto Podmienky.

Podmienky predstavujú dohodu medzi vami a spoločnosťou Microsoft Mobile Oy, c/o Privacy, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Fínsko, vrátane všetkých jej dcérskych spoločností a dodávateľov (spoločne ďalej len „spoločnosť Microsoft Mobile“), pričom táto dohoda definuje vaše práva a povinnosti a práva a povinnosti spoločnosti Microsoft Mobile v súvislosti s danou Službou.

2. Oprávnenia

Oprávnenie na používanie tejto Služby máte len v prípade, ak máte najmenej trinásť (13) rokov. Pokiaľ ste mladší ako trinásť (13) rokov, alebo už máte trinásť (13) rokov, ale v mieste svojho pobytu ste považovaní za neplnoletého, vaši rodičia alebo zákonní zástupcovia musia vaším menom registráciu a používanie Služby schváliť. Každý, kto sa zaregistruje, musí byť právne spôsobilý.

3. Registrácia a ukončenie

Je možné, že za účelom používania Služby sa budete musieť zaregistrovať a zriadiť si účet Nokia s používateľským menom a heslom. Ďalej je možné, že nám budete musieť poskytnúť určité osobné a ďalšie informácie. Skôr ako budete môcť svoj účet Nokia použiť, môže spoločnosť Microsoft Mobile preveriť vašu e-mailovú adresu. Pri prvom použití zariadenia a vždy, keď budete aktualizovať softvér na svojom zariadení, bude spoločnosti Microsoft Mobile zaslaná textová správa. Zriadenie účtu Nokia vyžaduje prenos údajov. V prípade takéhoto prenosu môžu vzniknúť náklady.

Týmto sa zaväzujete, že pri registrácii na používanie Služby spoločnosti Microsoft Mobile poskytnete pravdivé a úplné informácie a tieto informácie budete aktualizovať. Ste povinní venovať svojmu požívateľskému menu a heslu náležitú pozornosť a chrániť ich pred zneužitím inými osobami a akýkoľvek prípad zneužitia ste povinní spoločnosti Microsoft Mobile bezodkladne nahlásiť. Vy alebo váš rodič alebo zákonný zástupca, pokiaľ ste neplnoletý, osobne zodpovedáte za akékoľvek použitie Služby.

Pokiaľ si neprajete ďalej Službu využívať, ste oprávnení zrušiť svoju registráciu. Po ukončení registrácie nebudete mať ďalej k Službe prístup. Spoločnosť Microsoft Mobile je oprávnená zrušiť vašu registráciu alebo obmedziť vám prístup k istým častiam Služby pokiaľ má dôvod domnievať sa, že ste porušili tieto Podmienky, alebo tak môže urobiť po predchádzajúcom upozornení, pokiaľ ste sa za posledných šesť (6) mesiacov neprihlásili na využívanie Služby pod svojím používateľským menom a heslom.

Pokiaľ nie je v Smernici o ochrane osobných údajov uvedené inak, spoločnosť Microsoft Mobile nezodpovedá za žiadnu stratu informácií alebo obsahu, ktorý ste na účely Služby poskytli. V prípade, že vy alebo spoločnosť Microsoft Mobile z používanej Služby odstráni informáciu alebo obsah, môžu na iných miestach stále zostať ich stopy alebo kópie.

4. Licencia

Spoločnosť Microsoft Mobile vám týmto udeľuje nevýhradnú, neprevoditeľnú licenciu na prístup a používanie Služby v prísnom súlade s týmito Podmienkami, pričom táto licencia môže byť kedykoľvek na základe jednostranného uváženia spoločnosťou Microsoft Mobile odvolateľná. Využívaním Služby vám nevznikajú žiadne práva k duševnému vlastníctvu alebo akýmkoľvek informáciám alebo obsahu Služby.

Ako súčasť Služby vám spoločnosť Microsoft Mobile môže poskytnúť obsah spracovaný spoločnosťou Microsoft Mobile alebo partnermi, ktorí jej k takémuto obsahu udelili licenciu (ďalej len „Obsah“). Spoločnosť Microsoft Mobile vám týmto udeľuje nevýhradnú, časovo neobmedzenú licenciu k používaniu Obsahu pre účely, na ktoré je určený, pokiaľ v príslušných Podmienkach alebo objednávke nie je uvedené inak. Istý Obsah môže byť k dispozícii len osobám s pobytom v určitých zemepisných lokalitách. Ako používateľ Služby ste viazaní akýmikoľvek obmedzeniami, ktoré platia pre určitý Obsah, ktorý prostredníctvom takejto Služby získavate. Akákoľvek licencia, ktorú získavate v súvislosti s Obsahom tretej strany, predstavuje záväznú dohodu medzi vami a poskytovateľom takéhoto Obsahu. K Obsahu máte len také práva, ktoré sú vám týmto výslovne udelené.

Ako súčasť Služby vám spoločnosť Microsoft Mobile môže poskytnúť určitý softvér spracovaný spoločnosťou Microsoft Mobile alebo poskytovateľmi, ktorí jej k takémuto softvéru udelili licenciu (ďalej len „Softvér“). Používanie Softvéru môže byť predmetom zvláštnych podmienok, ktoré ste povinní akceptovať, skôr ako začnete Softvér používať. Pokiaľ sa k danému Softvéru nevzťahujú žiadne zvláštne podmienky, platia tieto: spoločnosť Microsoft Mobile vám týmto udeľuje obmedzené, nevýhradné, neprevoditeľné právo na inštaláciu a používanie Softvéru na vašom počítači a/alebo mobilnom zariadení. Nemáte právo robiť kópie Softvéru, s výnimkou jednorazových záložných kópií. Nie ste oprávnení distribuovať, prevádzať právo na používanie, modifikovať, prekladať, rozmnožovať, predávať, prenechať výkon práva iným osobám, prenajímať, spätne generovať alebo inak zisťovať zdrojový kód alebo k nemu udeľovať sublicencie alebo spracúvať odvodené diela. V súvislosti s licenciou k Softvéru s otvoreným zdrojovým kódom platia príslušné podmienky vzťahujúce sa na takéto licencie. Používaním softvéru vyjadrujete prijatie všetkých platných zmluvných podmienok.

Softvér môže byť predmetom kontrolných mechanizmov vzťahujúcich sa na vývoz, platných podľa predpisov USA upravujúcich vývoz (U.S. Export Administration Regulations) a ďalších predpisov na kontrolu importu a exportu. Týmto sa zaväzujete, že budete prísne dodržiavať všetky príslušné dovozné a vývozné predpisy, a potvrdzujete, že zodpovedáte za získanie licencií na export, re-export, prevod alebo import takéhoto Softvéru.

Môžete mať možnosť vkladať informácie alebo obsah (ďalej len „Materiál“) do používanej Služby. Spoločnosť Microsoft Mobile si nenárokuje vlastníctvo právo na taký Materiálu. Skutočnosť, že takýto Materiál poskytnete, neznamená prevod vlastníckych práv k Materiálu na spoločnosť Microsoft Mobile. Spoločnosť Microsoft Mobile len zabezpečuje prenos Materiálu a nezodpovedá za jeho úpravu. Vložením Materiálu do danej Služby udeľujete spoločnosti Microsoft Mobile celosvetovú, nevýhradnú, prevoditeľnú, plne splatenú, bezodplatnú, časovo neobmedzenú a neodvolateľnú licenciu na používanie, kopírovanie, verejné prezentovanie, zobrazovanie, šírenie v akýchkoľvek médiách a modifikovanie Materiálu za účelom jeho vkladania do ďalších diel a udeľovať k nej sublicencie v rozsahu nevyhnutnom na to, aby spoločnosť Microsoft Mobile mohla poskytovať danú Službu. Toto udelenie licencie môžete upraviť v nastavení ochrany súkromia alebo inom nastavení Služby.

Ste výhradne zodpovedný za vytvorenie záložných kópií údajov, ktoré v rámci svojej Služby uchovávate, vrátane uploadovaného Obsahu. V prípade, že bude používanie Služby zastavené alebo zrušené, spoločnosť Microsoft Mobile je oprávnená vaše údaje trvale zmazať. Spoločnosť Microsoft Mobile nie je povinná vám po zastavení alebo zrušení používania Služby vaše údaje vracať.

5. Používanie Služby

Týmto sa zaväzujete:

 • dodržiavať príslušné zákony a tieto Podmienky a konať v súlade s dobrými mravmi,
 • využívať Službu len pre osobné, nie komerčné účely,
 • nevkladať nezákonný, nepresný, zavádzajúci materiál alebo materiál s urážlivým, hrubým, pornografickým, obťažujúcim alebo inak nevhodným obsahom,
 • získať akékoľvek súhlasy, povolenia alebo licencie, ktoré môžu byť podľa zákona nevyhnutné na vloženie akéhokoľvek Materiálu,
 • rešpektovať súkromie druhých,
 • nedistribuovať a nevkladať spamy, neprimerane veľké súbory, reťazové správy, pyramídové schémy, vírusy,
 • nepoužívať iné technológie alebo iniciovať iné aktivity, ktoré môžu poškodiť Službu alebo záujmy alebo vlastníctvo používateľov Služby,
 • nepoužívať automatizované systémy alebo prostriedky na prístup, získanie, kopírovanie alebo monitorovanie častí Služby, a
 • že ponesiete zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré vyplynú z vami vloženého Materiálu.

Spoločnosť Microsoft Mobile je oprávnená, nie však povinná:

 • monitorovať alebo moderovať akýkoľvek Obsah alebo Materiál,
 • odstrániť zo Služby akýkoľvek Materiál a
 • kedykoľvek podľa svojho uváženia obmedziť prístup k akejkoľvek časti Služby.

6. Obsah

Pred stiahnutím alebo zobrazením akéhokoľvek Obsahu skontrolujte, či Obsah, ktorý si chcete zobraziť, nie je obmedzený vekom alebo označený ako potenciálne „urážlivý“ alebo „explicitný.“ Microsoft Mobile nezodpovedá za žiadne nároky, ktoré by ste si chceli uplatniť, alebo za urážku či pohoršenie, ktoré by vám vznikli na základe zobrazenia takéhoto Obsahu.

Týmto sa zaväzujete:

 • používať Obsah len na osobné, nie komerčné účely,
 • používať Obsah v rámci obmedzení stanovených príslušnými právnymi predpismi, ďalšími podmienkami a smernicami alebo na produktových stránkach, ktoré platia pre danú konkrétnu časť Obsahu,
 • nevytvárať kópie, neposkytovať, nepredávať alebo nevykonávať ďalší predaj, nepožičiavať, neprenajímať, neponúkať, nevysielať, neposielať, nedistribuovať, neprevádzať, nezdieľať na verejnosti, nereprodukovať, nemodifikovať, nezobrazovať, neprezentovať, komerčne nevyužívať a nesprístupňovať Obsah, pokiaľ na to nebudete mať oprávnenie podľa príslušných podmienok, a o takomto neoprávnenom použití hneď informovať spoločnosť Microsoft Mobile,
 • neodstraňovať, neobchádzať, spätne negenerovať, nedekódovať ani inak neupravovať neporušovať akékoľvek príslušné pravidlá o používaní, nepokúšať sa o obchádzanie pravidiel fungovania digitálnych práv a nekopírovať žiadne ochranné prvky spojené s Obsahom alebo akékoľvek iné technológie súžiace na kontrolu prístupu alebo používanie Obsahu alebo jeho identifikačných informácií,
 • nepoužívať žiadne automatizované systémy alebo prostriedky, s výnimkou tých, ktoré poskytla spoločnosť Microsoft Mobile na výber alebo sťahovanie Obsahu, a
 • neposkytovať iným osobám vaše heslo ani inak neumožňovať iným osobám prístup k Obsahu. Obmedzenia týkajúce sa vytvárania kópií, ktoré sa vzťahujú k príslušným médiám, môžu platiť rovnako pre Obsah zobrazený ako súčasť danej Služby.

Obsah vlastní a/alebo kontroluje spoločnosť Microsoft Mobile a/alebo poskytovatelia, ktorí jej udelili príslušné licencie a je chránený právnymi predpismi o ochrane duševného vlastníctva. Poskytovateľ Obsahu – tretia strana – výlučne zodpovedá za akýkoľvek Obsah, ktorý poskytne, za akékoľvek záruky v rozsahu, v ktorom takéto záruky neodmietol a za akékoľvek nároky, ktoré vám mohli vzniknúť v súvislosti s Obsahom alebo jeho používaním z vašej strany. Spoločnosť Microsoft Mobile však je oprávnená voči vám vymáhať dodržiavanie podmienok licencie k Obsahu ako tretia strana – oprávnený z daných podmienok. Poskytovatelia obsahu – tretie strany – sú oprávnení práv z týchto podmienok a môžu vymáhať dodržiavanie ustanovení, ktoré sa priamo týkajú Obsahu, ku ktorému títo poskytovatelia vlastnia práva. Spoločnosť Microsoft Mobile je v rámci poskytovania Obsahu pre vás oprávnená konať ako zástupca poskytovateľa Obsahu – tretej strany. Microsoft Mobile nie je stranou transakcie medzi vami a poskytovateľom Obsahu – treťou stranou v súvislosti s takýmto Obsahom.

7. Oznámenie o porušení autorských práv

Spoločnosť Microsoft Mobile môžete o prípadoch porušenia autorských práv vzťahujúcich sa k danej Službe informovať (a) e-mailom s predmetom "Copyright Notification / Oznámenie o porušení autorských práv“ na copyright.notices@microsoft.com, (b) formou písomnej správy s názvom Copyright Notification / Oznámenie o porušení autorských práv", ktorú zašlete na adresu Nokia, Copyright Agent, Copyright Agent, 200 S. Mathilda Ave., Sunnyvale, CA 94086 USA, alebo (c) prostredníctvom on-line formulára, pokiaľ je dispozícii. Vo svojom oznámení:

(1) uveďte identifikáciu originálneho diela chráneného autorským právom, ku ktorého porušeniu podľa vášho tvrdenia došlo,

(2) uveďte identifikáciu Obsahu v rámci danej Služby, ktorý podľa vás predstavuje porušenie autorských práv. Poskytnite spoločnosti Microsoft Mobile informácie dostatočne podrobné na to, aby bolo možné v rámci danej Služby lokalizovať Obsah, ktorý údajne predstavuje porušenie autorských práv,

(3) uveďte svoje kontaktné informácie, vrátane celého mena, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy (pokiaľ ju máte),

(4) priložte prehlásenie, že máte dobrý dôvod veriť, že použitie Obsahu, na ktoré upozorňujete, nebolo povolené držiteľom autorského práva, jeho zástupcom alebo zákonom,

(5) priložte toto vyhlásenie: "Pod hrozbou trestu za vedomé uvedenie, nepravdivých informácií prehlasujem, že informácie v tomto oznámení sú správne, že som držiteľom autorských práv, prípadne som oprávnený konať v mene držiteľa výhradného autorského práva, ktoré bolo porušené.“

(6) oznámenie podpíšte, v prípade že sa podpis dá pripojiť.

8. Doručovanie

Spoločnosť Microsoft Mobile môže v rámci Služby uverejňovať oznámenia. Spoločnosť Microsoft Mobile je ďalej oprávnená zasielať na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré ste nám poskytli, informácie o výrobkoch a službách. Predpokladá sa, že takéto informácie vám boli doručené najneskôr do siedmich (7) dní od okamihu, kedy tieto informácie boli zverejnené alebo zaslané. Pokiaľ budete naďalej Službu používať, znamená to, že ste všetky takéto oznámenia akceptovali nezávisle na spôsobe doručenia.

9. Poplatky

Používanie Služby z vašej strany môže byť spoplatnené alebo sa môže stať predmetom spoplatnenia.

Akékoľvek poplatky, ktoré bude spoločnosť Microsoft Mobile účtovať, vám budú v súvislosti s danou Službou oznámené samostatne.

Používanie Služby môže vyžadovať prenos údajov prostredníctvom siete poskytovateľa.

Ceny uvedené v rámci služby nezahŕňajú možný prenos údajov alebo poplatky za textové alebo hlasové správy alebo iné služby zo strany poskytovateľa sieťových služieb.

Microsoft Mobile odmieta akúkoľvek zodpovednosť za platby akýchkoľvek poplatkov poskytovateľom vašich služieb.

10. Objednávka a platobné podmienky

"Objednávka" znamená výber spoplatneného Obsahu a/alebo predplatenie Obsahu, ktorý ponúka spoločnosť Microsoft Mobile a ktorý je k dispozícii v rámci Služby, výber spôsobu platby a odoslanie objednávky zvolením tlačidla „Kúpiť“, „Ok“, „Akceptujem,“ alebo iného podobného potvrdenia v procese objednávky alebo iný spôsob akceptácie podmienok, ktoré sú vám v procese objednávky predložené.

Pre Objednávku v rámci Služby je nevyhnutné, aby ste dosiahli vek právnej spôsobilosti podľa príslušných právnych predpisov. Pokiaľ nie ste podľa zákona spôsobilí na právne úkony v plnom rozsahu, môžete Objednávku odoslať len s predchádzajúcim súhlasom rodičov alebo zákonných zástupcov.

Týmto súhlasíte s tým, že všetky vaše Objednávky budú platné a právne záväzné. Všetky Objednávky musí schváliť spoločnosť Microsoft Mobile.

Platby môžete vykonávať kreditnou alebo debetnou kartou, na základe vyúčtovania poskytovateľa sieťovej služby alebo iným spôsobom, pokiaľ je taký k dispozícii.

Vaša kreditná alebo debetná karta musí mať zúčtovaciu adresu v krajine, kde je Obsah pre danú Službu ponúkaný. Spoločnosť Microsoft Mobile si čiastku z vašej karty alebo bankového účtu odčíta v primeranej lehote po odoslaní Objednávky. Všetky platby kreditnou kartou sú predmetom overenia a schválenia zo strany emitenta karty.

Pokiaľ zvolíte metódu platby na základe vyúčtovania poskytovateľa sieťovej služby, účtované čiastky budú uvedené na vašom vyúčtovaní k mobilnému telefónu alebo budú odrátané z predplateného účtu. Niektorí poskytovatelia sieťových služieb môžu vaše používanie Služby podmieniť ďalšími podmienkami, vrátane obmedzenia počtu účtovaných čiastok, ktoré sú u takéhoto poskytovateľa možné. Čiastky mimo rámca takýchto limitov alebo zostatku na účte môžu byť odmietnuté.

Týmto sa zaväzujete uhradiť poplatky vzťahujúce sa k vašej Objednávke, zaistiť, aby platobný nástroj bol v okamihu Objednávky platný, aby ste vy boli jeho oprávneným držiteľom a aby daný platobný nástroj bol použitý v rámci kreditných limitov.

K doručenému Obsahu vám je udelená licencia. Týmto sa zaväzujete, že daný Obsah budete používať výhradne v súlade s týmito Podmienkami a akýmikoľvek ďalšími podmienkami, o ktorých ste boli informovaný v procese Objednávky.

Služba vám môže ponúknuť možnosť predplatného. V rámci predplatného dávate povolenie, aby vám v rámci Služby po dobu predplatného bola účtovaná určitá čiastka. Služba vám ďalej môže ponúknuť skúšobnú lehotu. Pokiaľ vaša Objednávka zahŕňa skúšobnú lehotu (nazývanú tiež try-and-buy), môže vám príslušná čiastka byť vyúčtovaná najskôr po jej uplynutí, pokiaľ odber nezrušíte v súlade s podmienkami predplatného/skúšobnej lehoty.

Ceny v rámci Služby sa môžu meniť. Ceny zahŕňajú príslušné dane, platné v dobe transakcie, pokiaľ nie je uvedené inak. V niektorých prípadoch vám môžu vniknúť ďalšie poplatky účtované vašou bankou alebo poskytovateľom kreditnej karty na základe výmenných kurzov a/alebo ďalších vymeraných poplatkov. Spoločnosť Microsoft Mobile odmieta zodpovednosť za platby banky alebo iné poplatky za služby tretej strany.

11. Zrušenie a náhrady

Týmto súhlasíte s elektronickým doručením Obsahu, pričom tento proces bude začatý spolu s odovzdaním Objednávky. Objednávku nie je možné do okamihu spracovania zrušiť. Z povahy Obsahu vyplýva, že nemôže byť vrátený.

V prípade, že po odoslaní Objednávky zistíte a spoločnosť Microsoft Mobile bezodkladne do 48 hodín informujete, že (a) Obsah, ktorý ste si objednali, je chybný, (b) Obsah, ktorý vám spoločnosť Microsoft Mobile doručila, nezodpovedá popisu Obsahu, ktorý ste si prostredníctvom danej Služby objednali, alebo (c) z technických dôvodov bolo doručenie Obsahu omeškané alebo znemožnené alebo v dôsledku takých technických problémov došlo k náhodným opakovaným Objednávkam, jedinou a výlučnou možnosťou odstránenia vady v súvislosti s takýmto Obsahom je výmena Obsahu alebo refundácia zaplatenej ceny podľa výhradného rozhodnutia spoločnosti Microsoft Mobile. Žiadne iné refundácie nie sú možné. Pokiaľ sa s niektorým z vyššie uvedených problémov stretnete, kontaktujte prosím centrum zákazníckej podpory Nokia Customer Care.

Upozorňujeme, že centrum zákazníckej podpory Nokia Customer Care nemusí byť schopné spracovať vašu požiadavku na zákaznícku podporu, pokiaľ neuvediete svoje transakčné identifikačné číslo, ktoré vám spoločnosť Microsoft Mobile pridelila na základe Objednávky odoslanej z vašej Služby. Spoločnosť Microsoft Mobile je oprávnená spracovať len refundáciu za Obsah, ktorého celková cena prevyšuje limit stanovený príslušnými miestnymi právnymi predpismi.

12. Spätná väzba pre spoločnosť Microsoft Mobile

Doručením akýchkoľvek nápadov, spätnej väzby a/alebo návrhov (ďalej len „Spätná väzba“) spoločnosti Microsoft Mobile prostredníctvom danej Služby alebo inými prostriedkami potvrdzujete a súhlasíte, že (1) spoločnosť Microsoft Mobile môže mať plány na vývoj podobné ako je vaša Spätná väzba, (2) Spätná väzba od vás neobsahuje vaše dôverné alebo chránené informácie ani takéto informácie tretích strán, (3) spoločnosť Microsoft Mobile nemá žiadny záväzok zachovania dôvernosti informácií v súvislosti so Spätnou väzbou, (4) spoločnosť Microsoft Mobile je oprávnená vašu Spätnú väzbu voľne využívať, distribuovať a ďalej rozvíjať a modifikovať pre akékoľvek účely a (5) nemáte nárok na odmenu akéhokoľvek druhu zo strany spoločnosti Microsoft Mobile.

13. Sociálne aktivity a zdieľanie lokality

V rámci svojej Služby môžete využívať určité prvky na zdieľanie svojej lokality, statusu, obsahu, Materiálov alebo osobných údajov alebo na interakciu s inými užívateľmi, stránkami alebo službami. Použitím týchto prvkov dávate súhlas s tým, že spoločnosť Microsoft Mobile je oprávnená použiť a poskytnúť takéto informácie iným službám a osobám, s ktorými chcete byť v interakcii alebo s nimi takéto informácie zdieľať. Používatelia týchto služieb a osoby, ktoré máte napríklad uvedené vo svojich kontaktoch, môžu vidieť vašu lokalitu, status a/alebo osobné údaje. Pri využívaní týchto prvkov sa zaväzujete, že dané informácie, Obsah alebo Materiály nebudete zdieľať alebo prepájať so žiadnymi službami alebo stránkami, ktoré (a) zahŕňajú obsah alebo iný materiál, ktorý odporuje zákonu alebo je nevhodný, alebo (b) bez oprávnenia využíva práva k duševnému vlastníctvu a povzbudzuje užívateľov k pirátstvu. Interakcia nezahŕňa spoločnosť Microsoft Mobile a odohráva sa výhradne medzi vami a ostatnými používateľmi

14. Dostupnosť a technické požiadavky

Dostupnosť Obsahu a Služby sa môže líšiť a je na výhradnom uvážení spoločnosti Microsoft Mobile. Spoločnosť Microsoft Mobile výslovne odmieta akékoľvek prehlásenie alebo záruku za dostupnosť určitého Obsahu alebo Služby. Služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách a môže byť poskytovaná vo vybraných jazykoch. Služba, jej prevádzka a niektoré prvky môžu byť ďalej závislé na sieti, kompatibilite používaných zariadení a podporovaných formátoch obsahu.

Pre prístup k danej Službe môže byť nevyhnutné stiahnutie určitého softvéru vyvinutého spoločnosťou Microsoft Mobile alebo inou stranou.

Spoločnosť Microsoft Mobile môže podľa svojho výhradného uváženia zmeniť, opraviť alebo zrušiť Službu v celom alebo čiastočnom rozsahu. Služba nemusí byť k dispozícii počas údržby a iných udalostí. Aby ste mali istotu, že máte posledné verzie softvéru a aplikácií Microsoft Mobile, môže vaše zariadenie automaticky kontrolovať dostupnosť aktualizácií softvéru spoločnosti Microsoft Mobile. Ak budú akékoľvek aktualizácie zistené, budete upozornený, aby ste schválili inštaláciu. Nastavením nového zariadenia môžete automatické vyhľadávanie aktualizácií zablokovať. Rovnako si môžete nainštalovať softvér pomocou dostupných kanálov pre aktualizáciu softvéru. Pokiaľ spoločnosť Microsoft Mobile bude aktualizáciu Softvéru považovať za dôležitú alebo kritickú, môže sa stať, že nebudete môcť používať predchádzajúcu verziu Softvéru. Spoločnosť Microsoft Mobile vám môže zabrániť používať predchádzajúce verzie Softvéru alebo Služby, pokiaľ si nenainštalujete poslednú aktualizáciu.

Spoločnosť Microsoft Mobile môže z akéhokoľvek dôvodu zablokovať akýkoľvek Obsah alebo Softvér na účte vašej Služby a odstrániť akýkoľvek Obsah alebo Softvér a/alebo zablokovať kópie akejkoľvek aplikácie na vašom zariadení kvôli ochrane Služby, poskytovateľov aplikácie, sietí bezdrôtových nosičov, prostredníctvom ktorých získavate prístup k službe alebo akýchkoľvek iných dotknutých alebo potenciálne dotknutých strán.

Určitá Služba môže predstavovať verziu pre-relase, napríklad verziu beta, a nemusí fungovať rovnako ako funguje verzia konečná. Spoločnosť Microsoft Mobile môže podstatným spôsobom zmeniť akúkoľvek verziu Služby alebo Softvéru alebo sa rozhodnúť finálnu verziu nevydať.

15. Odkazy na stránky a obsah tretích strán

Spoločnosť Microsoft Mobile môže poskytovať prístup na stránky a služby na internete alebo predinštalované klientmi, na základe čoho získavate možnosť interakcie s inými stránkami a službami, ktoré sú vo vlastníctve alebo sú prevádzkované tretími stranami, avšak nie sú súčasťou Služby. Pred použitím týchto stránok alebo služieb ste povinní zoznámiť sa s ich podmienkami.

Spoločnosť Microsoft Mobile nemá kontrolu nad obsahom, stránkami alebo službami tretích strán a odmieta zodpovednosť za služby poskytnuté alebo materiál spracovaný alebo zverejnený na stránkach alebo v rámci služieb týchto tretích strán. Odkaz na stránku tretej strany neznamená, že spoločnosť Microsoft Mobile stránku alebo výrobky a služby na nej uvedené propaguje.

Vy aj ďalší používatelia môžete rovnako spracúvať obsah a odkazy na obsah v rámci Služby, ktorý nebol Službe odovzdaný inak. Spoločnosť Microsoft Mobile nezodpovedá za takéto druhy obsahov alebo odkazov.

16. Reklama

Služba môže obsahovať reklamu. Reklama môže byť cielená na obsah alebo informácie uchovávané v rámci Služby, otázky, ktoré boli v rámci Služby položené alebo iné informácie.

17. Osobné údaje

Využívanie vašich osobných údajov reguluje Smernica o ochrane osobných údajov a akékoľvek ďalšie informácie o tejto oblasti, ktoré vám boli odovzdané.

18. Obmedzenie zodpovednosti

Služba je poskytovaná tak, ako je („AS IS“), alebo ako je dostupná („AS AVAILABLE“). Spoločnosť Microsoft Mobile nezaručuje, že Služba bude fungovať bez prerušení, chýb a vírusov. V súvislosti s dostupnosťou, presnosťou, spoľahlivosťou, informáciami alebo obsahom Služby spoločnosť Microsoft Mobile nevydáva záruku žiadneho druhu, výslovnú ani konkludentnú, a to predovšetkým ani záruku vlastníckeho práva, záruku na neporušovanie práv, obchodovateľnosť alebo vhodnosť k určitému účelu. Týmto výslovne potvrdzujete a súhlasíte s tým, že Službu budete používať výhradne na vlastné riziko a že môžete byť vystavení obsahu z rôznych zdrojov.

S výnimkou zodpovednosti za škodu na živote alebo za škodu na zdraví spôsobenou hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným pochybením spoločnosť Microsoft Mobile nezodpovedá za priame škody spôsobené vaším používaním alebo neschopnosťou Službu používať. Spoločnosť Microsoft Mobile v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne nepriame, súvisiace alebo následné škody alebo škody nad rámec bežnej kompenzácie s represívnou funkciou vyplývajúce z vášho používania alebo neschopnosti používať Službu.

19. Odškodnenie

Týmto sa zaväzujete, že spoločnosť Microsoft Mobile budete chrániť a odškodníte proti všetkým nárokom tretích strán a všetkým záväzkom, stratám, nákladom a náhradám škôd, ktoré vzniknú v dôsledku alebo vyplynú (i) z vášho porušenia Podmienok, (ii) z vášho porušenia práv duševného vlastníctva alebo iných práv alebo porušenia súkromia tretej strany alebo (iii) zneužitia Služby treťou stranou, pokiaľ takéto zneužitie nastalo v dôsledku toho, že ste neprijali primerané opatrenia na ochranu svojho používateľského mena a hesla pred zneužitím.

20. Ostatné ustanovenia

20.1 Voľba práva

Tieto podmienky sa riadia právnym poriadkom Fínska bez ohľadu na ustanovenie kolíznych noriem.

20.2 Platnosť

Tieto podmienky nevylučujú ani neobmedzujú žiadne zo zákonných práv v krajine vášho pobytu, ktorých sa zo zákona nemožno zriecť. Pokiaľ niektoré z ustanovení týchto Podmienok budú uznané za neplatné, ostatné ustanovenia nie sú dotknuté a neplatné ustanovenie bude nahradené platným ustanovením, ktoré bude pokiaľ možno čo najbližšie výsledku a účelu týchto Podmienok. Pokiaľ najmenej jedno ustanovenie týchto Podmienok nebude relevantné pre vaše používanie Služby, nemá to vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť ktoréhokoľvek z ostatných ustanovení týchto podmienok alebo týchto podmienok ako celku. V prípade rozporu medzi týmto podmienkami a Smernicou o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft Mobile sú ustanovenia týchto podmienok rozhodujúce. Ustanovenia týchto podmienok platia aj po ukončení vašej registrácie.

20.3 Úpravy podmienok

Spoločnosť Microsoft Mobile je oprávnená tieto Podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia upraviť. V prípade, že podmienky budú upravené podstatným nepriaznivým spôsobom, spoločnosť Microsoft Mobile vás samostatnou správou o takýchto úpravách bude informovať.

Je vo vašej zodpovednosti tieto Podmienky pravidelne preštudovať. Pokračujúcim používaním Služby dávate súhlas s akýmikoľvek úpravami a modifikáciami.

21. Duševné vlastníctvo

Služby, Obsah a Softvér sú chránené podľa ustanovení medzinárodných právnych predpisov o autorských právach. Spoločnosť Microsoft Mobile má autorské práva ku svojim Službám, Obsahu a Softvéru v maximálnom rozsahu, ktorý umožňuje zákon. S výhradou týchto Podmienok spoločnosť Microsoft Mobile vlastní všetky práva, tituly a podiely na Službách, ich Obsahu, Softvéru a všetkých výrobkoch Microsoft Mobile, softvéru a ďalších prvkoch, ktoré vám boli poskytnuté alebo ktoré využívate prostredníctvom Služby.

22. Postúpenie

Spoločnosť Microsoft Mobile je oprávnená postúpiť svoje práva a záväzky podľa týchto Podmienok svojej materskej spoločnosti, ktorejkoľvek zo svojich dcérskych spoločností alebo akejkoľvek inej spoločnosti, ktorá je ovládaná rovnakou osobou ako spoločnosť Microsoft Mobile. Spoločnosť Microsoft Mobile je ďalej oprávnená postúpiť svoje práva a záväzky podľa týchto podmienok tretej osobe, a to v súvislosti s fúziou, akvizíciou, predajom majetku, zo zákona alebo inak.

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Po skončení nám pošlite svoje pripomienky k našej webovej stránke

Zúčastnite sa krátkeho prieskumu o vašich skúsenostiach online. Keď si dopozeráte stránku, zobrazí sa vyplňovacie prostredie prieskumu.

Kliknite na nižšie uvedené tlačidlo, ale až po skončení prezerania stránky

Ďakujeme!

Prieskum sa otvorí, keď zatvoríte stránku.

Po skončení nám pošlite svoje pripomienky k našej webovej stránke

Kliknite na nižšie uvedené tlačidlo, ale až po skončení prezerania stránky

Ďakujeme!

Otázky prieskumu vám pošleme e-mailom.