Podmienky použitia stránok

Upozornenie týkajúce sa užívania obsahu stránok www.nokia.sk

Prístupom na stránky Nokia World Wide Web súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, vezmite, prosím, na vedomie, že Vám nie je dovolené používať toto webové sídlo.

Obsahy stránok Nokia World Wide Web sú chránené Copyright . Nokia Corporation 2000. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Reprodukcia, prevod, rozširovanie alebo ukladanie časti alebo celého obsahu v akejkoľvek podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Nokia je zakázané ibaže by bolo v súlade s nasledujúcimi podmienkami. Nokia Vám dáva súhlas k prehliadaniu stránok Nokia World Wide Web na Vašom počítači alebo tlačení kópií výňatkov z týchto stránok iba pre Vašu osobnú potrebu a nie pre ďalšie rozširovanie bez písomného súhlasu Nokia. Jednotlivé dokumenty na našich stránkach World Wide Web môžu byť podrobené ďalším podmienkam uvedených v týchto dokumentoch.

Používanie tohto webového sídla (site) a jeho obsahu, je povolené k osobnému, neobchodnému použitiu. Použitie tlačových správ a ďalších dokumentov označených za verejné je dovolené vo verejnom styku pokiaľ je uvedený prameň týchto informácií.

Toto webové sídlo (site) a jeho obsah sú Vám poskytované pre Vašu potrebu. Obsahy stránok Nokia World Wide Web sú poskytnuté na základe "tak ako sú" a "ako sú prístupné". Nokia neposkytuje záruku, že jej Web stránky budú neprerušené alebo bez chýb. Nokia si vyhradzuje právo kontrolovať stránky alebo kedykoľvek k nim odobrať prístup.

ŽIADNA ZÁRUKA AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI VÝSLOVNÁ ALEBO IMPLIKOVANÁ, VRÁTANE AVŠAK BEZ OMEDZENIA NA ZÁRUKY PRÁVA ALEBO NEZASAHOVANIA DO PRÁVA ALEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL, NIE JE POSKYTOVANÁ VO VZŤAHU K DOSTUPNOSTI, PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TÝCHTO STRÁNOK. NOKIA NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, STRATU NA ZÁROBKU ALEBO ZA PRERUŠENIE OBCHODOVANIA V DÔSLEDKU POUŽITIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽITIA TEJTO SLUŽBY, AJ KEĎ SPOLOČNOSTI NOKIA BOLA OZNÁMENÁ MOŽNOSŤ TÝCHTO ŠKÔD. NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOLUJÚ VYLÚČENIE URČITÝCH ZÁRUK ALEEBO OMEDZENÍ ZODPOVEDNOSTI, PRETO JE MOŽNÉ, ŽE NIEKTORÉ Z VYŠŠIE UVEDENÝCH OMEDZENÍ ALEBO VÝNIMIEK SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI NOKIA SA V TAKOM PRÍPADE OMEDZUJE NA NAJVÄČŠÍ ROZSAH OMEDZENÍ DOVOLENÝ ZÁKONOM.

Pre Vašu ľahkú prístupnosť môže Nokia zahrnúť spojenie na ďalšie webové sídla (site) na Internete, ktoré sú vlastnené alebo prevádzkované tretími stranami. Spojením s týmito webovými sídlami (site) tretích strán skontrolujete a odsúhlasíte pravidla ich použitia pred ich použitím. Tiež odsúhlasíte, že Nokia nemá kontrolu nad obsahom tohto webového sídla (site) a nemôže na sebe prevziať žiadnu zodpovednosť za materiál vytvorený alebo uverejnený na týchto webových sídlach (site) tretích strán. Ďalej, spojenie s inými webovými sídlami (site) ako Nokia neznamená, že Nokia schvaľuje toto webové sídlo (site) alebo výrobky alebo služby uvádzané na takomto webovom sídle (site) tretej strany.

Odoslaním materiálu akémukoľvek z našich serverov, napríklad, e-mailom alebo prostredníctvom Nokia World Wide Web stránok súhlasíte, že:

materiál nebude obsahovať žiadne veci, ktoré sú nezákonné alebo sú inak nevhodné k uverejneniu;
použijete rozumné úsilie k prehliadnutiu a odstráneniu akýchkoľvek vírusov alebo iných narušujúcich alebo deštruktívnych mechanizmov pred odoslaním akéhokoľvek materiálu;
vlastníte materiál alebo máte neobmedzené právo ho poskytnúť spoločnosti Nokia a Nokia môže uverejniť materiál zadarmo a/alebo ho alebo akékoľvek v ňom popísané poňatie môže začleniť do svojich produktov bez vystavenia sa akéhokoľvek rizika zodpovednosti alebo záväzkov;
súhlasíte, že Nokia môže voľne a neobmedzene nakladať s Vami odoslaným materiálom a súhlasíte odškodniť spoločnosť Nokia pokiaľ akákoľvek tretia strana podnikne kroky proti spoločnosti Nokia v súvislosti s materiálom, ktorý ste odoslali.

Nokia nekontroluje a nemôže kontrolovať obsah odoslaný užívateľmi na svoje webové sídlo (site) a nie je zodpovedná za tento obsah. Nokia môže kedykoľvek podľa svojho uváženia odstrániť akýkoľvek obsah odoslaný užívateľmi.

Nokia je registrovaná ochranná známka Nokia Corporation. Názvy výrobkov Nokia sú buď ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami Nokia. Iné výrobky a názvy spoločností tu uverejnené môžu byť ochranné známky alebo obchodné názvy ich príslušných majiteľov. Váš prístup do tohto webového sídla (site) nebude vyložený ako udelenie, implicitne, prekážky uplatnenia žalobného alebo iného nároku, akejkoľvek licencie alebo práva použiť akúkoľvek známku, ktorá sa objaví na webovom sídle (site) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Nokia alebo tretej strany, ktorá je ich majiteľom.

Audiotext zabezpečuje spoločnosť MegaVox, P.O.Box 22, 84505 Bratislava

© Nokia Corporation 2000. Všetky práva vyhradené.

NOKIA Corporation, Keilalahdentie 4, P.O. Box 226, FIN-00045 NOKIA GROUP, Espoo, Finland