Nokia 100 - โทรศัพท์ของฉันร้อนขึ้น

ลองปิดแอปพลิเคชั่นที่คุณใช้อยู่ให้เหลือน้อยที่สุด

ในกรณีส่วนใหญ่ เป็นเรื่องปกติที่โทรศัพท์ของคุณร้อนขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังใช้แอปพลิเคชั่นที่มีการใช้งานสูง ฟังเพลงเป็นเวลานานๆ หรือในขณะที่ชาร์จโทรศัพท์ นอกจากนี้ อุณหภูมิแวดล้อมยังอาจส่งผลให้โทรศัพท์ของคุณร้อนขึ้นได้ด้วย

โทรศัพท์ของคุณผ่านมาตรฐานการทดสอบระดับสูงเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์จาก Nokia แล้ว อีกทั้ง Nokia ยังผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับสากล (IEC 60950-1) และข้อกำหนดเฉพาะของประเทศอีกด้วย

เพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะที่เครื่องร้อนขึ้นมากเกินไปและเพื่อปกป้องเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจทำงานช้าลงโดยอัตโนมัติ หรือปิดแอปพลิคชั่นบางอย่าง หรือหากจำเป็น อาจปิดตัวเอง