วิดีโอแนะนำ

Nokia Lumia: ขนั้ ตอนการเริ่มใช้งานโทรศพั ท์
Nokia Lumia 620: Get Started
Nokia Lumia with Windows Phone 8: Communicate on the go with Lync Mobile 2013
Nokia Lumia: การกำหนดค่าส่วนตวั ในโทรศพั ทข์ องคุณ
Nokia Lumia: การเรี ยกดู เว็บ
Nokia Lumia: ใช้โทรศัพท์ของคุณอย่างสะดวกสบาย
Nokia Lumia: ทดลองและซื้ อแอพ
Nokia Lumia: บญั ชี Windows Phone
Nokia Lumia: ตงั้ ค่าบญั ชีสื่อทางสงั คม
Nokia Lumia: เพิ่มพื้นที่ว่างบนโทรศัพท์ของคุณ
Nokia Lumia: แบ่งปันและเชื่อมต่อด้วย Bluetooth และ NFC
Nokia Lumia: สร้างรายการเล่นใน Nokia Music
Nokia Lumia:เคล็ดลับการฟังเพลง
Nokia Lumia: Creative Studio
Nokia Lumia: Discover gigs near you
Nokia Lumia with WP 8: Save battery power
Nokia Lumia: Camera lenses
Nokia Lumia with Windows Phone 8: Family room
Nokia Lumia:การปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ
Nokia Lumia: แก้ไขไฟล์ของคุณได้ทุกที่