Nokia Lumia 710 - ทำไมหน้าจอ Nokia Lumia ของฉันดับในระหว่างการโทร

หน้าจอจะดับลงในระหว่างการโทรหากพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ถูกบัง ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอสัมผัสโดยบังเอิญในระหว่างที่คุณกำลังโทรศัพท์ หากต้องการทำให้หน้าจอสว่าง ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด (ล็อค)

หากหน้าจอดับลงทันทีเมื่อโทรออกหรือรับสาย ตรวจดูให้แน่ใจว่าบริเวณพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ที่ด้านบนของหน้าจอไม่ถูกบังด้วยฟิล์มป้องกันหรือเทปใดๆ

คุณสามารถดำเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบปัญหา หากหน้าจอยังคงดับอยู่ อุปกรณ์ป้องกันหน้าจออาจมีขนาดไม่พอดี และจะปิดกั้นเซนเซอร์ที่อยู่ด้านบนของด้านหน้าโทรศัพท์ ให้นำอุปกรณ์ป้องกันหน้าจอออกหรือตัดพลาสติกบริเวณที่ปิดกั้นเซนเซอร์ออก

  1. โทรออกหรือรับสายโดยใช้โทรศัพท์
  2. ในระหว่างใช้โทรศัพท์ เมื่อวางมือของคุณเหนือหน้าจอประมาณ 1 ซม. หน้าจอแสดงผลจะต้องดับลง
  3. เมื่อเอามือออก หน้าจอแสดงผลควรสว่างขึ้นอีกครั้ง
  4. ทำตามขั้นตอนทดสอบ 1,2,3 ซ้ำ 3 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจถึงการทำงานของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์