Nokia Lumia 800 - โทรศัพท์ Nokia Lumia ของฉันสนับสนุนการต่อสัญญาณออกไปยังโทรทัศน์หรือไม่

โทรศัพท์ Nokia Lumia ไม่สนับสนุนคุณสมบัติการต่อสัญญาณออกไปยังโทรทัศน์ผ่านสาย แต่คุณสามารถใช้คุณสมบัติ DLNA ในการแสดงภาพและวีดีโอบนโทรทัศน์ในแบบไร้สายได้คุณสามารถใช้แอปพลิเคชั่น Play To ที่ให้บริการฟรีสำหรับโทรศัพท์ Nokia Lumia ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สามารถใช้ DLNA (โทรทัศน์, เครื่องเล่น BlueRay และ Win 7 Media Player เป็นต้น) ผ่านทางเครือข่าย WLAN

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Play To ได้จากร้านค้าหรือ Marketplace

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DLNA ได้จากเว็บไซต์ http://www.dlna.org: