Nokia Lumia 800 - ฉันจะใช้ PhotoBeamer ในโทรศัพท์ Nokia Lumia ที่ใช้ Windows Phone ได้อย่างไร

โทรศัพท์และหน้าจอที่คุณต้องการใช้ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณไม่ต้องตั้งค่าอื่นๆ

  1. เรียกดู www.photobeamer.com บนหน้าจอ (เช่น บนคอมพิวเตอร์) ที่คุณต้องการแสดงรูปภาพของคุณ คิวอาร์โค้ดจะปรากฏขึ้น
  2. เริ่มต้น PhotoBeamer และเลือกรูปภาพแรกที่คุณต้องการแสดง คิวอาร์สแกนเนอร์จะเริ่มทำงาน
  3. สแกนโค้ด และรูปภาพก็จะปรากฏขึ้น