Nokia Lumia 800 - App Highlights 2.2 เป็นการอัพเดตบนโทรศัพท์ Lumia แบบบังคับหรือตามความสมัครใจ

App Highlights 2.2 เป็นการอัพเดตตามความสมัครใจ