วิดีโอแนะนำ

Nokia XL Dual SIM: เริ่มต้นการใช้งาน
Nokia X, X+ และ XL: การกำหนด ค่าส่วนตวั ในโทรศพั ทข์องคุณ
Nokia X, X+ และ XL: อพั เดตซอฟตแ์ วร์โทรศพั ท์