ข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของโนเกีย หมายถึงว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงดังต่อไปนี้แล้ว โปรดทราบว่าหากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงต่อไปนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใข้งานเว็บไซต์นี้

เนื้อหาบนหน้าเว็บของเว็บไซต์โนเกียอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ © Nokia Corporation 2011 สิทธิ์ต่างๆ ที่ไม่ได้ปรากฎโดยชัดแจ้งในนี้จะยังคงมีการสงวนไว้ ห้ามมีการทำซ้ำ การโอน การแจกจ่าย หรือการจัดเก็บบางส่วนหรือทั้งหมดของเนื้อหาไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia ก่อน เว้นแต่เป็นไปตามข้อตกลงที่จะได้กล่าวต่อไป Nokia ยินยอมให้คุณท่องไปบนเว็บไซต์โนเกียจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือสั่งพิมพ์เนื้อหาจากหน้าเว็บเหล่านี้เพื่อการใช้ส่วนตัว และไม่นำไปแพร่กระจายซ้ำ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia เอกสารแต่ละรายการบนหน้าเว็บของเราอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมระบุอยู่ในเอกสารเหล่านั้น

การใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ อนุญาตให้ใช้เพื่อส่วนตัวเท่านั้น และไม่ได้ใช้ในทางการค้า การใช้เอกสารประชาสัมพันธ์และเอกสารอื่นที่จำแนกเป็นเอกสารสาธารณะ จะได้รับอนุญาตให้สามารถนำไปใช้สื่อสารสาธารณะได้ หากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นระบุไว้

เว็บไซต์นี้และเนื้อหาที่ระบุอยู่ในนี้มีการจัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวกให้แก่คุณ เนื้อหาบนหน้าเว็บของเว็บไซต์โนเกียอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ © Nokia Corporation 2011 โนเกียไม่ให้การรับประกันว่าหน้าเว็บไซต์ของโนเกียจะไม่สะดุดในการบริการหรือปราศจากข้อผิดพลาด โนเกียขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหน้าเว็บหรือปิดกั้นการเข้าถึงหน้าเว็บได้เวลาใดก็ได้ ไม่มีการรับประกันในลักษณะอื่นใดทั้งที่ระบุโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันในกรรมสิทธิ์ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ หรือการรับประกันโดยนัยเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะอย่าง ซึ่งได้มีขึ้นเพื่อทำให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ หรือเพื่อการมีอยู่ของเนื้อหาในหน้าเว็บเหล่านี้ Nokia จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง ทางอ้อม ไม่ได้ตั้งใจ ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะหรือความเสียหายที่เป็นผลตามมา สูญเสียกำไร หรือการหยุดชะงักขอธุรกิจ จากการใช้หรือไม่สามารถใช้บริหารเหล่านี้ แม้ว่า NOKIA จะได้รับการชี้แจงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็ตาม เขตอำนาจศาลบางเขตไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันหรือข้อจำกัดความรับผิดบางประการ ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจจะไม่มีการนำมาบังคับใช้กับคุณ ความรับผิดของ NOKIA ในกรณีดังกล่าวจะจำกัดในขอบเขตมากที่สุดเท่าที่กฎหมายบัญญัติไว้

เพื่อให้คุณเข้าถึงได้ง่ายขึ้น Nokia อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่มีบุคลลที่สามเป็นเจ้าของหรือดำเนินการ การลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว หมายถึงว่าคุณได้ตรวจสอบและยอมรับในระเบียบข้อบังคับการใช้ของเว็บไซต์ก่อนที่คุณจะใช้เว็บไซต์เหล่านั้นแล้ว คุณยังยอมรับด้วยว่า Nokia ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมดูแลเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นและไม่สามารถเข้ารับผิดชอบในเอกสารที่สร้างหรือเผยแพร่โดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นได้ นอกจากนี้ ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่ของโนเกียไม่ได้หมายความโดยนัยว่า Nokia ให้การรับรองอย่างเป็นทางการในไซต์หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่อ้างอิงในเว็บไซต์บุคคลที่สามนั้น

การส่งเอกสารใดๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ของเรา โดยอีเมลหรือผ่านเว็บไซต์โนเกีย คุณตกลงว่า: (a) เอกสารนั้นจะไม่มีการบรรจุสิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือสิ่งอื่นใดที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเผยแพร่; (b) คุณจะใช้ความพยายามอย่างเพียงพอในการสแกนและกำจัดไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่แฝงตัวหรือมีคุณสมบัติในการทำลายล้างอยู่ ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารนั้น และ (c) คุณเป็นเจ้าของเอกสารนั้น หรือมีสิทธิไม่จำกัดในการส่งเอกสารนั้นให้เรา ทั้งนี้ Nokia อาจเผยแพร่เอกสารเหล่านั้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ/หรืออาจนำไปใช้ หรือนำแนวคิดใดๆ ที่อธิบายไว้ในเอกสารนั้นมาใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราโดยไม่ต้องมีภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบต่อเอกสารนั้น (d) คุณยอมรับที่จะไม่ดำเนินการในการต่อสู้กับเราเกี่ยวกับเอกสารที่คุณได้ส่งมาให้เรา และคุณยอมรับการชดใช้ให้แก่เราหากมีบุคคลที่สามกระทำการใดๆ ที่ต่อสู้กับเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่คุณได้ส่งมา

Nokia ไม่ตรวจและไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาที่ถูกโพสต์โดยผู้ใช้งานในเว็บไซต์ของโนเกีย และจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาดังกล่าว Nokia อาจถอดถอนเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้งานออกได้อย่างอิสระตามการตัดสินใจของโนเกียเองได้ตลอดเวลา

Nokia เป็นครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์ของ Nokia อาจมีทั้งที่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia สินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ระบุไว้อาจเป็นเครื่องหมายการค้า หรือชื่อทางการค้าของบริษัทผู้เป็นเจ้าของเหล่านั้น การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณไม่ควรจะถูกตีความว่าได้รับโดยนัย ตามหลักกฎหมายปิดปาก หรือการดำเนินการอื่นใดว่าได้มาซึ่งการอนุญาตหรือสิทธิใดๆ ในการใช้เครื่องหมายที่ปรากฏบนเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia หรือบุคคลที่สามผู้ที่เป็นเจ้าของก่อน

ลิขสิทธิ์ © Nokia Corporation 2011 สงวนสิทธิ์ทั้งหมด