Nokia 206 Hai SIM - Tôi có thể chỉnh sửa hồ sơ Nokia Trò chuyện của mình không?

 Có. Để chỉnh sửa hồ sơ, hãy chọn Tùy chọn > Trạng thái của tôi > Hồ sơ của tôi.