Nokia 808 PureView - Làm thế nào để cài đặt hộp thư Hotmail bằng cách sử dụng Exchange ActiveSync trên điện thoại Symbian ^3?

Để cài đặt Hotmail trong Exchange ActiveSync, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Chuyển đến ứng dụng E-mail và chọn Hộp thư mới.
  2. Chuẩn bị cài đặt được hiển thị.
  3. Chọn Exchange ActiveSync.
  4. Nhập địa chỉ email, mật khẩu, tên người dùng và tên miền.
  5. Kết nối máy chủ được hiển thị.
  6. Nhập tên máy chủ khi được yêu cầu.

Đối với Thiết lập Hotmail, hãy sử dụng các giá trị sau:Tên người dùng: địa chỉ email đầy đủ (ví dụ, tennguoidung@hotmail.com)Tên miền: khôngMáy chủ Mail for Exchange: m.hotmail.com

Lưu ý: Bạn chỉ có thể có một hộp thư ActiveSync trên điện thoại tại một thời điểm.