Nokia C2-00 - Tôi có thể cài một thẻ SIM làm thẻ SIM mặc định để thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn không?

Có. Chọn Menu > Trình quản lý SIM (hoặc Menu > Cài đặt > Trình quản lý SIM) và chọn thẻ SIM bạn muốn sử dụng theo mặc định.