Nokia C2-01 - Làm thế nào để biết nơi để tìm địa điểm mà tôi đã khám phá trong Khu vực Nokia?

Khu vực Nokia hiển thị cho bạn vị trí của địa điểm trên bản đồ.

Chọn địa điểm, và trong giao diện chi tiết địa điểm, hãy chọn Xem bản đồ.