Nokia C2-01 - Tôi đang lập kế hoạch cho một chuyến đi nghỉ. Tôi có thể sử dụng Khu vực Nokia để tìm những địa điểm tại một thành phố và quốc gia khác không?

Có. Bạn có thể sử dụng bất kỳ địa điểm, vùng hoặc đường phố nào làm điểm bắt đầu - Khu vực Nokia sẽ tìm kiếm các địa điểm xung quanh nó. Để thay đổi điểm bắt đầu:

  1. Trong giao diện chính, hãy chọn Không phải đây.
  2. Nhập địa điểm vào hộp tìm kiếm.
  3. Chọn OK, sau đó chọn biểu tượng tìm kiếm.
  4. Chọn địa điểm phù hợp từ danh sách.