Nokia Lumia 625 - Làm thế nào để sao chép ảnh vào thẻ SD trên điện thoại Nokia Lumia?

Mở Photos (Ảnh) > chọn camera roll (thư viện ảnh) > chọn > ... > select all (chọn tất cả) > ... > save to SD card (lưu vào thẻ SD).