Nokia Lumia 820 - Ứng dụng Nokia Glam Me lưu ảnh ở đâu trên điện thoại Lumia?

Ứng dụng Nokia Glam Me lưu ảnh vào Photos (Ảnh) > Camera roll (Thư viện ảnh).