Nokia Lumia 920 - Tôi có thể chia sẻ ảnh với Play To từ hub Picture (Ảnh) không?

Không. Bạn cần sử dụng ứng dụng Play To để chọn ảnh muốn chia sẻ.