Các tính năng chính trong Bản đồ Nokia 3.09

  • Lập lộ trình đã trở lại: Lập lộ trình, thêm điểm lộ trình và xem trước lộ trình trước khi đi.
  • Xem ảnh trên bản đồ: Nếu cài camera lưu thông tin vị trí vào ảnh, bạn có thể xem ảnh của mình trong Bản đồ ở nơi chúng được chụp.
  • Truy cập nhanh vào Giao thông Công cộng: Chọn và giữ một vị trí trên bản đồ để truy cập nhanh vào hướng dẫn giao thông công cộng.
  • Kiểm tra thông tin thời tiết ở nhiều thành phố hơn: Bản cập nhật Thời tiết mới cho phép bạn kiểm tra các điều kiện hiện tại hoặc dự báo cho những ngày sắp tới cho tối đa 100 thành phố khác nhau.
  • Một số dịch vụ có thể không có sẵn tại tất cả các quốc gia và có thể chỉ được cung cấp bằng một số ngôn ngữ chọn lọc.

Câu hỏi thường gặp

Hiển thị thêm