Các tính năng chính trong Bản đồ Nokia cho Asha Touch

  • Xem vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ
  • Tìm kiếm dễ dàng và nhanh chóng: xem gợi ý khi bạn nhập văn bản và xem các tìm kiếm gần đây
  • Tìm kiếm bản đồ đã lưu trên điện thoại hoặc tìm kiếm trực tuyến cho những địa điểm từ khắp thế giới
  • Lập lộ trình đi bộ đến một địa điểm gần kề và xem lộ trình cũng như tất cả các điểm rẽ trên bản đồ trước khi xuất phát
  • Lưu các địa điểm ưa thích vào điện thoại để dễ dàng truy cập
  • Chia sẻ vị trí của bạn hoặc một địa điểm thú vị với một người bạn trong tin nhắn văn bản

Câu hỏi thường gặp

Hiển thị thêm