Nokia Maps 2.5 - Tôi có phải trả phí khi sử dụng GPS không?

Nếu bạn sử dụng GPS có Hỗ Trợ (A-GPS) để tìm vị trí của mình, bạn có thể phải trả phí vì A-GPS liên quan đến việc chuyển một lượng nhỏ dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Việc thiết lập kết nối GPS bằng A-GPS thường yêu cầu chuyển chưa tới 10kB dữ liệu.

Tất cả chi phí chuyển dữ liệu được thanh toán bởi người dùng. Ở bên ngoài mạng di động chủ của bạn, tức là khi chuyển vùng, chi phí có thể thay đổi. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụđể biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Khi sử dụng GPS thông thường, bạn sẽ không phải trả phí. Tuy nhiên việc xác định vị trí GPS sẽ cần nhiều thời gian hơn.