Nokia Maps 2.5 - Làm thế nào để thay đổi giao diện của bản đồ trên maps.nokia.com?

Bạn có thể chọn giữa các giao diện bản đồ khác nhau:

·         Giao diện Bản đồ

·         Giao diện Vệ tinh

·         Giao diện Địa hình

Để thay đổi giao diện bản đồ hiện tại, hãy chọn tùy chọn thích hợp ở bên phải phía trên cùng của bản đồ.

Để xem thông tin giao thông công cộng, hãy chọn biểu tượng giao thông công cộng. Các tuyến đường giao thông công cộng đã chọn sẽ được hiển thị trên bản đồ. Thông tin không có sẵn ở tất cả các khu vực.