Nokia Maps 2.5 - Điện thoại Nokia của tôi sẽ lưu dữ liệu vị trí trong bao lâu?

Điện thoại thông minh Nokia sử dụng cả giới hạn dựa vào thời gian và lưu trữ mục cho dữ liệu vị trí.

Vị trí cuối cùng được thay thế mỗi khi một vị trí mới được tính. Các vị trí dựa vào Wi-Fi hoặc GPS được lưu tối đa 7 ngày, còn với việc định vị dựa vào mạng, tối đa 2500 vị trí gần đây nhất có thể được lưu, sau đó thông tin vị trí sẽ bị xóa hoặc thay thế khi tính năng định vị dựa vào Wi-Fi hoặc mạng được sử dụng vào lần kế tiếp. Do đó, khoảng thời gian lưu dữ liệu sẽ thay đổi tùy thuộc vào mức độ sử dụng các dịch vụ định vị tại các địa điểm khác nhau.

Đối với dữ liệu thu thập được khi sử dụng Điều hướng lái xe trên Bản đồ Nokia, thông tin được lưu trên điện thoại thông minh sẽ được thu thập từ tối đa là 40 giờ lái xe. Tất cả thông tin được lưu trong điện thoại thông minh được mã hóa và sẽ bị xóa khỏi điện thoại thông minh sau khi thông tin này được chuyển cho Nokia.