Nokia Suite 3.8 - Tôi có thể sử dụng Nokia Suite với SIM2 không?

Không, Nokia Suite chỉ được hỗ trợ bởi SIM1.