Nokia Xpress - Tôi đã tìm thấy một tập tin thú vị nhưng không muốn sử dụng gói dữ liệu của mình để tải nó về. Tôi có thể làm gì?

Với Nokia Xpress, bạn có thể lưu tập tin trực tiếp vào SkyDrive và tải chúng về sau này khi bạn kết nối với mạng Wi-Fi hoặc khi ở trên máy tính.