Nokia Xpress - Trình duyệt Nokia Xpress dựa trên đám mây là gì và nó hoạt động như thế nào?

Một trình duyệt dựa trên đám mây kết hợp một ứng dụng trên thiết bị với các máy chủ mạnh mẽ để làm cho trải nghiệm duyệt nhanh hơn, đơn giản hơn và hiệu quả hơn về mặt dữ liệu.

Khi bạn yêu cầu một trang web sử dụng Trình duyệt Nokia Xpress, yêu cầu được định tuyến thông qua một máy chủ Nokia trên đường đến trang web đích. Máy chủ Nokia nhận trang này từ trang web đích, kết xuất và tối ưu hóa nó cho điện thoại của bạn, nén dữ liệu và gửi phản hồi trở lại điện thoại của bạn. Máy chủ Nokia thực hiện phần lớn công việc kết xuất và tối ưu hóa trang web, do đó giảm lượng dữ liệu được chuyển đến điện thoại của bạn và sức mạnh xử lý cần trên điện thoại.