Nokia Xpress - Có thể sử dụng Trình duyệt Nokia Xpress để truy cập vào các trang web bảo mật (HTTPS) không?

Có. Trình duyệt Nokia Xpress hỗ trợ các kết nối bảo mật, được mã hóa.