Nokia Xpress - Kết nối từ điện thoại của tôi đến trang web được bảo mật như thế nào khi sử dụng Trình duyệt Nokia Xpress?

Khi bạn truy cập vào các trang web bằng kết nối HTTPS, dịch vụ thiết lập một kết nối an toàn giữa điện thoại và các máy chủ của chúng tôi cũng như từ các máy chủ của chúng tôi đến trang web đích. Kết nối từ điện thoại đến máy chủ được bảo mật bằng mã hóa AES mạnh tiêu chuẩn của ngành hoặc mã hóa HTTPS/SSL. Kết nối từ máy chủ đến trang web đích được bảo mật bằng mã hóa HTTPS/SSL. Các trang được chuyển bảo mật từ các trang web đến các máy chủ của chúng tôi, ở đó chúng được kết xuất và tối ưu hóa trước khi được chuyển bảo mật đến điện thoại. Thông tin chứa trong các trang web chỉ được sử dụng bởi các máy chủ của chúng tôi để kết xuất và tối ưu hóa trang để chuyển đến điện thoại. Nokia sẽ không lưu trữ hay truy cập vào thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác.

Sự riêng tư và bảo mật là những cân nhắc quan trọng trong việc tạo và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Các máy chủ Nokia được bảo vệ bằng các biện pháp bảo mật thông tin kỹ thuật và tổ chức sử dụng thông lệ tốt nhất của ngành để ngăn chặn mọi truy cập trái phép vào hoặc xử lý bất kỳ dữ liệu người dùng nào được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi đã giao trách nhiệm cụ thể để giải quyết các vấn đề liên quan đến sự riêng tư và bảo mật. Chúng tôi thực thi các chính sách và hướng dẫn nội bộ của chúng tôi thông qua một loạt các hoạt động thích hợp, bao gồm cả quản lý rủi ro chủ động và phản ứng, kỹ thuật bảo mật, đào tạo và đánh giá.