Các điều khoản của trang web

Khi truy cập trang web Thiết Bị và Dịch Vụ (nói về và liên quan đến các thuật ngữ này) bạn đồng ý với các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sau đây, vui lòng lưu ý rằng bạn không được phép sử dụng trang này.

Nội dung của các trang web này thuộc Bản quyền © Microsoft Mobile Oy 2013 (“Microsoft”). Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng ở đây đều được bảo lưu. Mô phỏng, truyền tải, phân phối hoặc lưu trữ một phần hoặc toàn bộ nội dung dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Nokia đều bị nghiêm cấm trừ khi tuân theo các điều khoản sau đây. Microsoft đồng ý để bạn xem các trang web này trên máy tính hoặc in các đoạn trích từ những trang này chỉ sử dụng cho các mục đích cá nhân và không được phép phân phối lại trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của Microsoft. Các tài liệu riêng lẻ trên trang web này của chúng tôi có thể tuân theo các điều khoản bổ sung được chỉ rõ trong các tài liệu đó.

Trang web này và các nội dung trong đó chỉ được cấp phép sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Các thông cáo báo chí và tài liệu khác được phân loại là tài liệu công cộng được phép sử dụng trong các giao tiếp công cộng nếu nguồn thông tin được ghi rõ.

Trang web này và các nội dung trong đó được cung cấp nhằm mang lại sự tiện lợi cho bạn. Nội dung của các trang web này được cung cấp trên cơ sở "hiện có" và "sẵn có". Microsoft không đảm bảo rằng các trang web của chúng tôi không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Microsoft bảo lưu quyền sửa đổi trang web hoặc rút quyền truy cập vào các trang này bất kỳ lúc nào. NOKIA KHÔNG ĐẢM BẢO BẤT KỲ ĐIỀU KIỆN NÀO, DÙ DIỄN ĐẠT HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG ĐÓ ĐẢM BẢO VỀ TƯ CÁCH HOẶC VIỆC KHÔNG XÂM PHẠM HOẶC ĐẢM BẢO NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN HOẶC SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, LIÊN QUAN ĐẾN SỰ SẴN CÓ, SỰ CHÍNH XÁC HOẶC NỘI DUNG CỦA CÁC TRANG WEB NÀY. MICROSOFT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, VÔ Ý, ĐẶC BIỆT HOẶC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ NÀO, BẤT KỲ SỰ TỔN THẤT NÀO VỀ LỢI NHUẬN HOẶC GIÁN ĐOẠN CÔNG VIỆC KINH DOANH DO SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY, NGAY CẢ KHI MICROSOFT ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. MỘT SỐ CƠ QUAN LUẬT PHÁP KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ MỘT SỐ ĐẢM BẢO NHẤT ĐỊNH HOẶC CÁC GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, VÌ VẬY MỘT SỐ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA MICROSOFT TRONG TRƯỜNG HỢP NHƯ VẬY SẼ GIỚI HẠN THEO MỨC ĐỘ CAO NHẤT MÀ LUẬT PHÁP CHO PHÉP.

Để hỗ trợ bạn truy cập dễ dàng hơn, Microsoft có thể cung cấp liên kết đến các trang trên Internet thuộc sở hữu hoặc được quản lý bởi các bên thứ ba. Khi liên kết đến các trang thuộc bên thứ ba như vậy, bạn phải xem xét và đồng ý với các quy tắc sử dụng của trang đó trước khi sử dụng trang như vậy. Bạn cũng sẽ đồng ý rằng Microsoft không kiểm soát nội dung của trang đó và không thể chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tài liệu được tạo hoặc xuất bản bởi các trang của bên thứ ba. Ngoài ra, liên kết đến một trang không phải của Microsoft không ngụ ý rằng Microsoft bảo chứng cho trang đó hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ được nhắc đến trong trang thứ ba đó.

Khi gửi tài liệu tới bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi, ví dụ như qua e-mail hoặc qua các trang web này, bạn đồng ý rằng: (a) tài liệu này không bao gồm bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp hoặc không phù hợp để xuất bản; (b) bạn sẽ quét và diệt bất kỳ virus hoặc các tính năng phá hoại hoặc lây nhiễm nào khác ở mức độ hợp lý nhất định trước khi gửi bất kỳ tài liệu nào; và (c) bạn sở hữu tài liệu đó hoặc được cấp quyền không giới hạn khi cung cấp nó cho chúng tôi và Microsoft có thể xuất bản tài liệu đó miễn phí và/hoặc bao gồm nó hoặc bất kỳ khái niệm nào mô tả trong đó vào sản phẩm của chúng tôi mà không phải chịu trách nhiệm giải trình hoặc pháp lý (d) bạn đồng ý không có hành động chống lại chúng tôi liên quan đến tài liệu bạn gửi và bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi nếu bất kỳ bên thứ ba có hành động chống lại chúng tôi liên quan đến tài liệu bạn gửi.

Microsoft không và không thể đánh giá nội dung do người dùng đăng lên trang web của mình và không chịu trách nhiệm đối với những nội dung như vậy. Bất kỳ thời điểm nào, Microsoft có thể tùy ý loại bỏ bất kỳ nội dung nào do người dùng đăng lên.

Nokia là nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Nokia. Các tên sản phẩm là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation hoặc Nokia Corporation, hoặc các công ty liên kết của họ. Tên sản phẩm và công ty khác được nói tới ở đây có thể là nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các công ty sở hữu tương ứng. Việc bạn truy cập vào trang này không đồng nghĩa với việc bạn được cấp phép hoặc cấp quyền, ngụ ý, cải chính hoặc hình thức khác, để sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện trên trang web mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Nokia hoặc chủ sở hữu bên thứ ba.

Bản quyền © Microsoft Mobile Oy 2014. Mọi quyền được bảo lưu.

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi

Khi kết thúc, hãy cung cấp phản hồi về trang web của chúng tôi

Tham gia một khảo sát ngắn để giúp chúng tôi biết về trải nghiệm trực tuyến của bạn. Sau khi bạn truy cập xong, một khảo sát ngắn sẽ được mở ra để bạn điền thông tin.

Chỉ nhấp vào nút dưới đây sau khi duyệt xong

Trân trọng cảm ơn!

Một khảo sát sẽ mở ra khi bạn thoát trang web.

Khi kết thúc, hãy cung cấp phản hồi về trang web của chúng tôi

Chỉ nhấp vào nút dưới đây sau khi duyệt xong

Trân trọng cảm ơn!

Khảo sát sẽ được gửi qua email.