‌‌

Zásady ochrany soukromí společnosti HMD Global pro výrobky a služby

18.05.2017

V platnosti od: 01.05.2017

ZÁLEŽÍ NÁM NA VAŠEM SOUKROMÍ

Společnost HMD, včetně svých spolupracujících společností, se zavázala k respektování Vašeho soukromí a dodržování příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů a soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) popisují způsob získávání a používání osobních údajů v případech, kdy je společnost HMD správcem osobních údajů nebo kdy odkazujeme na použitelnost těchto Zásad. Termín „osobní údaje“ označuje informace, které se vztahují k Vám nebo jiné identifikovatelné fyzické osobě.

Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s konkrétním výrobkem nebo službou Vám poskytneme v Přílohách těchto Zásad a v dalších oznámeních, které můžete vidět při používání našich výrobků nebo služeb. V případě rozporu mezi těmito oznámeními a těmito Zásadami mají taková oznámení přednost.

Přístup k Vašim informacím může umožňovat software nainstalovaný na Vašem zařízení. Naše výrobky nebo služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby jiných společností, které mají své vlastní předpisy o ochraně důvěrných informací. Doporučujeme Vám proto, abyste si předpisy takových třetích osob přečetli. Společnost HMD neodpovídá za postupy, které v oblasti osobních údajů uplatňují třetí strany, a proto Vám doporučujeme, abyste se s předpisy takových třetích osob seznámili.

Pokud s obsahem těchto Zásad nesouhlasíte, nepoužívejte naše výrobky a služby ani neposkytujte společnosti HMD své osobní údaje.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme tehdy, když u nás zakoupíte výrobky nebo služby, když naše výrobky a služby používáte nebo se k jejich užívání zaregistrujete, zúčastníte se kampaně nebo průzkumu nebo s námi jinak spolupracujete. Ke kategoriím údajů, které shromažďujeme, patří následující:

 • Aktivace výrobků nebo služeb. Výrobky a služby společnosti HMD mohou vyžadovat elektronickou aktivaci v případech, kdy jsou společnosti HMD zasílány údaje o typu Vašeho zařízení a aplikace, a unikátní identifikační údaje o mobilním zařízení, aplikacích, síti a uživateli mobilního čísla.

 • Používání výrobků a služeb. Když naše služby využíváte online, naše internetové servery automaticky vytvářejí záznamy o Vašem přístupu. Tyto záznamy obvykle zahrnují IP adresu, čas přístupu, informace o webových stránkách, z nichž jste se připojili, navštívených stránkách, použitých odkazech a prvcích, zobrazeném nebo požadovaném obsahu, typu prohlížeče či aplikace, jazyce a další informace.

 • Naše aplikace mohou pravidelně kontaktovat naše servery, například za účelem kontroly aktualizací nebo zaslání informací o používání služeb. Kromě toho Vás můžeme vyzvat, abyste se zapojili do dobrovolných programů zlepšování nebo průzkumu výrobků nebo služeb, během nichž jsou shromažďovány údaje. Pro více informací viz Přílohy těchto Zásad.

 • Informace, které Vy poskytujete nám. Jestliže si vytvoříte účet, zakoupíte výrobek nebo službu, budete požadovat poskytnutí služeb, zúčastníte se průzkumu nebo kampaní nebo s námi budete spolupracovat jinak, můžeme Vás požádat o informace, jako je např. Vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, uživatelská jména a hesla, zpětná vazba, informace týkající se Vašich zařízení, věk, pohlaví, jazykové preference, číslo bankovního účtu, údaje o Vaší kreditní kartě a další podobné informace finančního charakteru.

  Rovněž vedeme záznamy o Vašich souhlasech, preferencích a nastaveních týkajících se například lokalizačních údajů, marketingu a poskytování osobních údajů.

 • Vaše transakce s námi. Uchováváme záznamy o Vašich nákupech, stažení dat, obsahu, který jste nám poskytli, Vašich žádostech, službách a výrobcích, které jsme Vám poskytli, platebních a dodacích údajích, záznamech o kontaktech a komunikaci a další interakci s námi. V souladu s příslušnými právními předpisy jsme oprávněni nahrávat Vaši komunikaci s naším zákaznickým centrem a dalšími kontaktními místy.

 • Lokalizační údaje a určení pozice. Služby založené na lokalizaci určují pozici prostřednictvím satelitu, mobilního telefonu, Wi-Fi nebo jiných metod určování pozice založených na využití sítě. Při využívání těchto technologií může docházet k výměně Vašich lokalizačních údajů, jedinečných identifikátorů Vašeho zařízení a identifikátorů mobilního telefonu, Wi-Fi nebo jiných identifikátorů týkajících se sítě se společností HMD. Naše výrobky mohou být provozovány ve více platformách, aplikacích a službách, které mohou rovněž shromažďovat lokalizační údaje.Tyto údaje však nevyužíváme k Vaší osobní identifikaci bez Vašeho souhlasu.

  Když využíváte naše služby a prvky založené na lokalizaci, například vyhledávání, navigaci nebo určení trasy na základě lokality, nebo zašlete požadavek na zobrazení místa na mapě, Vaše lokalizační údaje jsou zasílány společnosti HMD, abyste dostali odpověď se správným obsahem, což může zahrnovat i reklamu spojenou s danou lokalitou.

Proč zpracováváme osobní údaje?

Společnost HMD může Vaše osobní údaje zpracovávat pro níže uvedené účely. Upozorňujeme, že může platit i několik účelů současně.

 • Poskytování výrobků a služeb. Vaše osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom Vám mohli poskytnout své výrobky a služby, zpracovat Vaši objednávku nebo jinak plnit smlouvu, kterou jsme s Vámi uzavřeli, zajišťovat funkčnost a bezpečnost našich výrobků a služeb, identifikovat Vás a rovněž zabraňovat podvodům a jiným případem zneužití a tyto vyšetřovat.

 • Účty. Některé služby mohou vyžadovat zřízení účtu, který by Vám pomohl při správě Vašeho obsahu a preferencí. Více informací naleznete v naší příloze k účtu.

 • Vývoj a řízení výrobků a služeb. Vaše osobní údaje můžeme využít k vývoji a řízení našich výrobků, služeb, péče o zákazníky, prodeje a marketingu. Osobní údaje, které uchováváme v souvislosti s konkrétním výrobkem nebo službou HMD, kterou využíváte, můžeme použít společně s dalšími osobními údaji, které máme o Vaší osobě k dispozici, pokud jsme ovšem takové osobní údaje nezískali pro jiné účely.

 • Komunikace s Vámi. Vaše osobní údaje můžeme využít ke komunikaci s Vámi, například abychom Vás mohli informovat o změně našich služeb nebo abychom Vám mohli poslat výstrahu nebo jiné oznámení, které se týká našich výrobků a/nebo služeb, a kontaktovat Vás pro účely související s péčí o zákazníka.

 • Marketing, reklama a doporučení. S informacemi o nových výrobcích, službách a propagačních akcích, které nabízíme, a za účelem průzkumu trhu Vás můžeme kontaktovat pouze v případě, pokud máme Váš souhlas nebo je-li to povoleno jinak. Vaše osobní údaje můžeme dále využívat k personalizaci naší nabídky tak, abychom Vám mohli poskytnout relevantnější služby, například v rámci našich služeb doporučit a zobrazit upravený obsah. To může zahrnovat zobrazení obsahu společnosti Nokia i třetích stran.

Sdílíme osobní údaje s jinými osobami?

Vaše osobní údaje neprodáváme, nepronajímáme ani jiným způsobem neposkytujeme třetím stranám, pokud není dále v tomto textu uvedeno jinak.

 • Váš souhlas a sdílení osobních údajů. S Vaším souhlasem můžeme Vaše osobní údaje sdílet. Některé služby umožňují, abyste své osobní údaje sdíleli s jinými uživateli služby nebo s jinými službami a jejich uživateli. Než dáte k dispozici svoje údaje, které by mohly být přístupné jiným uživatelům, pečlivě tento krok zvažte.

 • HMD a oprávněné třetí strany. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dalšími společnostmi v rámci skupiny HMD nebo s oprávněnými třetími stranami, které pro účely uvedené v těchto Zásadách pro společnost HMD osobní údaje zpracovávají. To může zahrnovat například účtování prostřednictvím Vašeho poskytovatele síťových služeb nebo jinak, dodávky výrobků, které jste zakoupili, poskytování služeb včetně zákaznického servisu, řízení a analýzu zákaznických dat, kontroly bonity, provádění průzkumu trhu a řízení marketingových a dalších obdobných kampaní. Pokud si od nás zakoupíte výrobek HMD s tarifem poskytovatele elektronických komunikačních služeb, je možné, že budeme nuceni si s Vaším poskytovatelem síťových služeb vyměnit informace, abychom Vám dané služby mohli poskytnout.

  S našimi partnery, jako je například Váš mobilní operátor, můžeme uskutečňovat společné marketingové a jiné komunikační akce. Abychom předešli duplicitním sdělením nebo oznámením, která nejsou nezbytná, a upravili danou zprávu Vám na míru, může být nezbytné, abychom informace, které uchovává společnost HMD, spárovali s informacemi, které získal náš partner, pokud to dovoluje zákon.

  Uvedené oprávněné třetí strany nesmí Vaše osobní údaje používat k žádným jiným účelům. Vyžadujeme, aby takové třetí strany postupovaly v přísném souladu s těmito Zásadami a v zájmu ochrany Vašich osobních údajů uplatňovaly příslušná bezpečnostní opatření.

 • Mezinárodní přenosy osobních údajů. Naše výrobky a služby mohou být poskytovány prostřednictvím zdrojů a serverů nacházejících se v různých zemích světa. Vaše osobní údaje proto mohou být přenášeny mimo hranice země, kde své služby využíváte, včetně zemí mimo území Evropského hospodářského prostoru, které nemají právní předpisy konkrétně upravující ochranu osobních údajů nebo mají v této oblasti odlišná pravidla, jako například Spojené státy americké. V takových případech zajistíme, aby se daný přenos uskutečnil na určitém právním základě a aby byla zajištěna adekvátní ochrana Vašich osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy, a to například formou standardních smluv schválených příslušnými orgány (pokud je to nezbytné) a tím, že od třetích stran vyžadujeme aplikaci dalších odpovídajících technických a organizačních opatření v oblasti ochrany osobních údajů.

 • Poskytování informací na základě zákona. Z kogentních ustanovení zákona může pro společnost HMD vyplývat povinnost poskytnout Vaše osobní údaje některým orgánům nebo třetím stranám, jako jsou orgány činné v trestním řízení v zemích, kde působíme my nebo třetí strany jednající naším jménem. Vaše osobní údaje můžeme dále poskytovat a jinak zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy, abychom hájili oprávněné zájmy společnosti HMD například v občanskoprávních nebo trestněprávních řízeních.

 • Fúze a akvizice. Pokud se v některé zemi rozhodneme pro prodej, koupi, sloučení nebo jinou reorganizaci související s naší podnikatelskou činností, může takový krok vyžadovat poskytnutí osobních údajů možným zájemcům nebo skutečným kupujícím a jejich poradcům nebo naopak to, aby společnost HMD osobní údaje od prodávajících a jejich poradců získala.

Jak řešíme otázku ochrany soukromí dětí?

Výrobky a služby společnosti HMD jsou obvykle určeny širokému okruhu zájemců. Společnost HMD vědomě neshromažďuje informace o dětech bez souhlasu jejich rodičů nebo zákonných zástupců.

Jak řešíme kvalitu údajů?

Přijímáme přiměřená opatření k tomu, aby osobní údaje, které máme k dispozici, byly přesné a nepřesné údaje nebo údaje, které nejsou nezbytné, byly vymazány.

Žádáme vás, abyste své osobní údaje prostřednictvím svého účtu podle potřeby kontrolovali a zajišťovali tak jejich aktuálnost.

Jaká opatření se přijímají k ochraně osobních údajů?

Ochrana soukromí a bezpečnost jsou naším hlavním zájmem, který bereme v úvahu při vytváření a poskytování našich výrobků a služeb. Pro oblast řešení ochrany soukromí a problematiky vztahující se k bezpečnosti jsme jmenovali osoby s konkrétní odpovědností. Dodržování našich interních zásad a předpisů prosazujeme odpovídajícím výběrem aktivit, včetně aktivního přístupu i odpovídajících reakcí v oblasti řízení rizik, bezpečnostního inženýringu, vzdělávání a hodnocení. Odpovídající kroky dále přijímáme v otázkách řešení online bezpečnosti, fyzické bezpečnosti, rizika ztráty dat a dalších rizik, které souvisejí s rizikem vyplývajícím ze zpracování a povahy chráněných údajů. Kromě toho omezujeme přístup k našim databázím obsahujícím osobní údaje pouze na oprávněné osoby a ty je využívají jen v odůvodněných případech.

Jak používáme cookies a webové majáky (z angl. web beacons)? {#cookies}

Společnost HMD používá cookies, webové majáky (web beacons) a jiné podobné technologie za účelem provozování a zlepšování svých webových stránek a nabídek. Soubory cookies můžeme také používat k personalizaci a zobrazování reklam. Některé webové stránky společnosti HMD využívají reklamní technologie třetích stran, jako např. DoubleClick, k poskytování reklam.

Naše domény mohou zahrnovat prvky třetích stran, které nastavují soubory cookies jejich jménem, například prvky týkající se sociální sítě třetích stran.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo vědět, jaké osobní údaje o Vaší osobě máme k dispozici. Máte právo na to, aby neúplné nebo nepřesné informace, informace, které nejsou nezbytné nebo jsou zastaralé, byly vymazány nebo aktualizovány. Máte právo požádat, abychom ukončili zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Nicméně i přestože odmítnete marketingová a jiná sdělení společnosti HMD, mohou Vám být i nadále zasílána kritická varování.

Svá práva můžete uplatnit i tím, že nás kontaktujete nebo svůj účet a předvolby budete spravovat prostřednictvím dostupných nástrojů pro správu profilu na svém zařízení a prostřednictvím našich služeb. V některých případech, zejména pokud si přejete, abychom vymazali Vaše osobní údaje nebo zastavili jejich zpracovávání, to může také znamenat, že nebudeme dále schopni Vám dané služby poskytovat.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost HMD Global Oy, se sídlem Karaportti 2, 02610 Espoo, Finsko.

Kromě toho může byť správcem Vašich osobních údajů společnost spolupracující se společností HMD, která poskytuje daný výrobek nebo službu. Identitu správce a jeho kontaktní údaje naleznete v podmínkách prodeje daného výrobku nebo poskytnutí služby, případně je zjistíte prostřednictvím kontaktních informací na příslušných webových stránkách společnosti HMD.

V záležitostech týkajících se ochrany soukromí nás můžete kontaktovat také na adrese:

HMD Global Oy c/o Privacy Karaportti 2 02610 Espoo Finland

Změny Zásad ochrany osobních údajů

Společnost HMD je oprávněna podle potřeby tyto Zásady změnit, upravit nebo přístup k této stránce kdykoliv ukončit, a to na základě předchozího upozornění nebo bez něj. Pokud však tyto Zásady budou změněny podstatně nepříznivým způsobem, umístí společnost HMD upozornění na danou změnu po dobu 30 dní na začátek těchto Zásad, jakož i na svou domovskou internetovou stránku. Doporučujeme, abyste se k těmto Zásadám občas vrátili a zjistili, zda k takovým změnám nedošlo.